Voorwaarden
1. TOELATINGSVOORWAARDEN
 
Algemeen principe: alle flats (36 één- slaapkamerflats en 12 twee-slaapkamerflats) kunnen bewoond worden door alleenstaanden of samenwonenden.

Er gelden drie toelatingsvoorwaarden:
1. Gezondheidstoestand
2. Leeftijd
3. Inschrijving bevolkingsregister
 
Gezondheidstoestand
 
De serviceflatbewoner moet op het moment van de opname voldoende ZELFREDZAAM zijn, d.w.z. hij/zij behoort niet tot de categorieën van zorgbehoevendheid B of C van de KATZ-schaal.
 
De alleenstaande oudere is niet dement en/of psychisch afhankelijk.
 
Leeftijd
 
De kandidaat-bewoner moet minstens 70 jaar oud zijn op het ogenblik van het betrekken van de flat.
Deze leeftijdsvoorwaarde geldt niet voor de echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin).
 
Inschrijving bevolkingsregister en/of woonvoorrang
 
De kandidaat moet op het ogenblik van het betrekken van de flat
- 3 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn te Bredene
- of, de kandidaat was tenminste 3 jaar ingeschreven te Bredene

 
 
2. DIENSTVERLENING
 
Door het serviceflatgebouw wordt geen bestendige gezins- en huishoudelijke zorg verstrekt.
Wel wordt deze dienstverlening in het bereik gebracht van de bewoners die er naar eigen keuze, telkenmale zulks nodig is, beroep kunnen op doen.
 
Diensten opgenomen in de forfaitaire dagprijs:
- de huisvesting in de serviceflat
- de organisatie van het oproepsysteem: de technische installatie, personeelskost en werking
- de reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen gemeenschappelijke lokalen en daken)
- het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten (inkom, gangen, trappen, lift, wasserette, polyvalente zaal, ...) en de daar aanwezige meubelen
- het onderhoud van de technische installaties (lift, verwarming, ...)
- het onderhoud van de tuin en beplantingen
- de brandverzekering als huurder en ook de schade aan eigen inboedel tot een bepaald bedrag (€ 17.500)
- de kleine reparaties en klusjes in de flat
- het individueel waterverbruik
- administratieve ondersteuning sociale dienst OCMW Bredene.
 
Diensten niet inbegrepen in de forfaitaire dagprijs:
- het ophalen van het huisvuil, en andere
- de aansluiting op de nutsvoorzieningen (elektriciteit), telefoon, internet en TV.
 
De volgende diensten zullen in het bereik van de bewoner worden gebracht en zijn niet vervat in de forfaitaire dagprijs:
- warme maaltijdbedeling
- thuisverpleging
- gezins- en bejaardenhulp
- poetshulp
- para-medische tussenkomsten
- kapsalon, wassalon
- thuislevering voedingswaren
- vervoer.
 
Het feit dat er een aanbod is van een bepaalde dienstverlening betekent niet dat de bewoners hiervan gebruik moeten maken, de keuzevrijheid van de bewoner moet verzekerd worden.
De dienstverlening is dus facultatief. De hierboven beschreven dienstverlening is niet limitatief. Het aanbod van de diensten zal zo uitgebreid mogelijk zijn.
 
 
3. VERBLIJFSKOSTEN
 
De dagprijs is samengesteld uit een dagprijs voor de huisvesting en een dagprijs voor de basisdienstverlening.
 
Dagprijzen Huisvesting
- verblijf in 1-slpk flat: € 25,03 per dag
- verblijf in 2-slpk flat:€ 28,09 per dag
 
Dagprijs Basisdienstverlening = € 1,11 per dag per persoon 
De prijzen worden jaarlijks gekoppeld aan het indexcijfer.
 
Betaling
 
De prijs van de flat per maand (dagprijs x 365 gedeeld door 12) wordt na verlopen maand via domiciliëring of overschrijving betaald op het rekeningnummer van het OCMW Bredene. De huur en dienstverlening, aangevuld met de eventuele aankoop van jetons voor de wasserette worden dus maandelijks verrekend na verlopen maand.De bewoner ontvangt steeds een overzichtsfactuur in het begin van de maand betreffende de vorige maand. De huur en dienstverlening bijvoorbeeld voor de maand december wordt begin januari aangerekend.
 
Waarborg
 
Als waarborg voor de naleving van de verplichtingen van de bewoners zal een bedrag aangerekend worden van 30 x de dagprijs.
De waarborg wordt voor de aanvang van de verblijfsovereenkomst op een afzonderlijke rekening gestort.
Bij het einde van de overeenkomst wordt het bedrag samen met de intresten terugbetaald, wanneer de bewoner aan alle verplichtingen heeft voldaan.
 
 
4. WACHTLIJST
 
Elke aanvraag tot toewijzing van een flat wordt gesteld met het formulier daartoe beschikbaar gesteld door het OCMW Bredene. Dit formulier kunt u trouwens downloaden van deze website.
 
De naam van de aanvrager wordt in chronologische volgorde op een wachtlijst geplaatst. Zo ontstaat een rangregeling voor de opnames. De chronologische volgorde wordt daarbij strikt gerespecteerd.
 
Bij inschrijvingen genoteerd op dezelfde dag geniet de oudste kandidaat voorrang.
 
Bij een eerste en tweede weigering van een aangeboden flat verschuift de kandidatuur naar onderaan de wachtlijst, bij een derde weigering vervalt de kandidatuur.
 
Alle aanvraagformulieren worden opgestuurd aan het OCMW Bredene, Duinenstraat 106 - 8450 Bredene.
U kunt het formulier ook afgeven aan het onthaal van het Sociaal Huis Bredene.
 
 
5. ONTSLAG UIT DE SERVICEFLAT
 
De bewoner heeft het recht een einde aan de opnameovereenkomst te stellen, mits een inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen.
 
De bewoner kan wegens gedragingen die zwaar storend zijn voor de medebewoners of omwille van overmacht, uit de serviceflat ontslagen worden.
 
Aan de opnameovereenkomst kan ook een einde gesteld worden indien middels een attest van een geneesheer blijkt dat de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de bewoner van die aard is dat een definitieve overplaatsing naar een passende voorziening geboden is.
Het OCMW Bredene verbindt zich ertoe in dergelijk geval voor een passend verblijf te zorgen. De bewoner kan in de serviceflat blijven wonen tot er een passend verblijf is gevonden.
 
Bij overlijden dient nog een periode van 30 dagen betaald te worden, ingaande de eerste dag na het overlijden.
In geval van ter beschikking stellen van een flat, voor het verstrijken van de 30 kalenderdagen, wordt de dagprijs slechts effectief aangerekend tot de datum dat de nieuwe overeenkomst ingaat.
 
 
6. PERMANENTIE
 
Er is een samenwerkingsakkoord met het Wit-Gele Kruis aangaande het beantwoorden en opvolgen van medische noodoproepen.
 
Het noodoproepsysteem is bedoeld om er bij hoogdringendheid gebruik van te maken. Bij herhaaldelijk misbruik van het noodoproepsysteem kan een financiële sanctie bepaald worden.
 
 
7. VERBLIJFSMODALITEITEN 

Aan alle bewoners wordt de grootst mogelijke vrijheid verleend:
- de vrijheid bezoek te ontvangen of zelf op bezoek te gaan, zowel binnen als buiten het serviceflatgebouw
- het recht op privacy
- respect voor de filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging
- de vrijheid van keuze van geneesheer
- keuzevrijheid inzake dienstverlening, verzorging en verpleging zowel voor wat de aard, de frequentie als de hulpverlenende betreft.
 
Het houden van eender welk huisdier is verboden.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET