OCMW- raad 24/11/2011
 • Pachtoverdracht Perceel C789.
Er werd goedkeuring verleend aan de pachtoverdracht van het perceel landbouwgrond gelegen te Bredene gekadastreerd sectie C 789 aan de heer Michel Mus, wonende te Bredene, Brugsesteenweg 151. Er werd een pachtovereenkomst afgesloten.
 
 • Serviceflatcomplex Duinenzichterf: vaststelling verkoopprijs jetons wasserette.
De prijs voor een was-of een droogbeurt in de wasserette van het serviceflatcomplex Duinenzichterf wordt bepaald op € 1,00.
 
 • Afsluiten van een bruikleenovereenkomst voor kunstwerken van de kunstenaar Harry Verbeke die worden opgesteld in het Sociaal Huis.
De bruikleenperiode van de kunstwerken opgesteld in het Sociaal Huis was verlopen. Met de heer Harry Verbeke, wonende te Bredene, Koningin Astridlaan 12/0301 wordt opnieuw een bruikleenovereenkomst afgesloten. Ditmaal voor onbepaalde duur.
 
 • Onderschrijving van aanbevelingen Platform" Dag zonder krediet- leven zonder schulden" door het OCMW Bredene.
Het Platform " Dag zonder krediet- leven zonder schulden" groepeert 21 nationale, Vlaamse, Waalse en Brusselse organisaties. Zij zijn bekommerd om het groeiend aantal gezinnen met overmatige schuldenlast, alsook verontrust dat de OCMW's , de gemeentelijke overheden en de CAW's niet steeds bij machte zijn om de betrokkenen op tijd te helpen.
Vanuit hun jaarlijks actiemoment focussen ze deze keer op een betere financiering van de schuldbemiddelingsdiensten zoals OCMW's om hun opdrachten kwaliteitsvol te kunnen aanpakken.
De OCMW- raad onderschrijft de aanbevelingen van het Platform, zijnde
- voorkomen van financiële moeilijkheden en overmatige schuldenlast
- versterken van de rechten van de consument
- een humane invordering met respect voor de menselijke waardigheid en voor de rechten van de verdediging
- voldoende financiering van alle schuldbemiddelingsdiensten om alle opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren
Op 26/11/2011 was er tevens een afvaardiging van de OCMW-raad aanwezig op het provinciaal actiemoment te Oostende om de aanbevelingen officieel te onderschrijven en de pers te woord te staan.
Het OCMW-bestuur tracht de aanbevelingen nu verder in de werking door te zetten.
 
 • Hervaststelling van de personeelsformatie. Principebeslissing.
Een nieuwe aanpassing van de personeelsformatie werd principieel goedgekeurd omwille van de noodzaak om invulling te geven aan het nieuwe takenpakket binnen het onderhoud, namelijk het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen van het serviceflatcomplex Duinenzichterf. Het personeelskader wordt uitgebreid met 0,5 VTE technisch beambte.
 
 • Huur op lange termijn (60 maanden) van een personenwagen zonder aankoopoptie t.b.v. het Lokaal Opvanginitiatief, Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht wordt opgestart. De volgende firma's worden uitgenodigd om deel te nemen: Dexia Autolease, KBC Autolease, Locadif sa. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2012 en in het budget van de komende jaren.
 
 • Huur domeinnaam periode 08/11/2011 - 07/11/2016. goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund aan de enige bieder, nl. Webhost, Marconistraat 3 te 8400 Oostende tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 121,00 incl. BTW. De opdracht werd gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur.
 
 • Huur luchtzuivering periode 1/12/2011- 30/11/2013. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Bovengenoemde opdracht werd gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.De opdracht wordt gegund aan de enige bieder, nl. Air & M's luchtzuivering, Lode Van Berckenlaan 178 te 2410 Antwerpen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1873,66 incl. BTW.
 
 • Aankoop ijzerwaren technische dienst. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, nl. Lecot, Plantijnstraat 10 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 5835,49 incl. BTW.
 
 • Levering kantoormateriaal periode 01/01/2012 - 31/12/2014. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, nl. Lyreco Belgium sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 
 • Vaststelling staat oninbare vorderingen boekjaar 2011.
Een aantal vorderingen worden niet-invorderbaar verklaard omwille van volgende redenen en ondanks de diverse stappen tot regularisatie in dit kader door de OCMW-ontvanger in samenspraak met de sociale dienst:
- Ambtshalve afgevoerd of geen mogelijkheid tot invordering.
- geen machtiging tot inhouding, bedrag onvoldoende voor gerechtelijke procedure
- illegaal - uitgewezen of gedetineerd
- overleden - geen nalatenschap
De OCMW -ontvanger wordt belast met de boeking van de vorderingen als oninvorderbaar voor een totale som van € 9.990,13. Voor deze niet-ontvangsten is een uitgavenpost voorzien in het budget 2011 voor een som van € 10.000,-.
 
 • Voedselbedeling BIRB- campagne 2012
In navolging van de sectoriale omzendbrief van 6 oktober 2011 inzake gratis voedselverdeling in België onder de meest behoeftigen wordt beslist om naast de doelgroepen bepaald in de omzendbrief (nl. leefloners, daklozen, personen zonder papieren, illegalen, vluchtelingen en personen die onder de armoedegrens leven) de personen in budgetbeheer en/of collectieve schuldenregeling, die slechts over een minimum leefgeld beschikken en personen die te kampen hebben met een éénmalig acuut financieel probleem (dringend voedselpakket) toe te laten tot de gratis voedselbedeling georganiseerd door het OCMW Bredene.
 
 • Kennisgeving invoering van het systeem van " minimale levering via de aardgasbudgetmeter"
Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 betreffende de sociale openbare dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt en de invoering van een minimale levering aardgas tijdens de winterperiode, stapte de OCMW-raad voor onbepaalde duur in het systeem van " minimale levering via de aardgasbudgetmeter". De OCMW-raad neemt in dit verband kennis van de omzendbrief van 18 oktober 2011 betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning.
 
 • Wijziging van de overeenkomst digitaal netwerk tussn provincie West- Vlaanderen en het WZC Wackerbout.
Het OCMW Bredene gaat in op de gewijzigde overeenkomst voor het digitaal kortverblijf afgesloten met de provincie West- Vlaanderen. De gewijzigde overeenkomst komt er omwille van een aanpassing en nieuwe lay-out van het digitaal netwerk. De webapplicatie blijft voor de organisatie en de gebruikers noodzakelijk en nuttig.
 
 • Monitoring van het personenalarmsysteem van het serviceflatcomplex Duinenzichterf, goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de enige bieder, nl. EMS FOONHELP, Zoniënwoudlaan 194 te 1640 Sint -Genesius- Rode, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3484,80 incl. BTW.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET