OCMW- raad 26/01/2012
 • Kennisneming van het einde van het mandaat van Jacky Maes als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met ingang van 1 januari 2012 wegens het bereiken van de einddatum zoals in de akte van voordracht opgenomen.
  Er werd kennisgenomen van de beëindiging van het mandaat van Jacky Maes als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met ingang van 31 december 2011 wegens het bereiken van de einddatum zoals in de akte van voordracht opgenomen en van de opvolging door Patrick Bolle vanaf 1 januari 2012.

 • Kennisneming van de aanduiding van een lid voor het vast bureau ter vervanging van Patrick Bolle.

 • Kennisneming van de aanduiding van een lid voor het bijzonder comité voor de sociale dienst ter vervanging van Patrick Bolle.
  Kennisneming van de aanwijzing door de OCMW-voorzitter van een plaatsvervanger volgens artikel 54-2° lid van het decreet van 19 december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  Er werd kennis genomen van de aanduiding door de OCMW-voorzitter op 1 januari 2012 van volgende raadsleden als plaatsvervangend OCMW-voorzitter, als de titularis van het ambt om een andere reden dan de redenen vermeld in het eerste lid van artikel 54 van het OCMW-decreet, tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 37 van voornoemd decreet:
  - Jacky Maes als 1ste plaatsvervangend OCMW-voorzitter
  - Jens Vanhooren als 2de plaatsvervangend OCMW-voorzitter.

 

 • Kennisneming van het jaarverslag 2010 van de POD Maatschappelijke Integratie.

 • De beslissing van de OCMW-voorzitter van 21 oktober 2011 m.b.t. het laten uitvoeren van meerwerken door de firma Ibens NV voor een bedrag van € 13.872,72 (excl. BTW) om de exploitatie van het serviceflatcomplex Duinenzichterf met ingang van 1 december 2011 mogelijk te maken, werd bekrachtigd.
 • Goedkeuring bij akte aan de overeenkomst van toegetreden lidmaatschap tussen WIVO vzw en het OCMW Bredene.
  Met WIVO vzw, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge, wordt een bijakte aan de overeenkomst van toegetreden lidmaatschap afgesloten. Gezamenlijk lodmaatschap van gemeente en OCMW zorgt immers voor een korting op het jaarlijks te betalen lidgeld.

 

 • Pachtoverdracht perceel C789. Wijziging pachtovereenkomst.
  Er werden een aantal wijzigingen goedgekeurd aan de tekst van de pachtovereenkomst van het perceel C789.

 

 • Goedkeuring addendum aan de bruikleenovereenkomst voor kunstwerken van de kunstenaar Harry Verbeke die worden opgesteld in het Sociaal Huis.
  Volgend addendum A aan de bruikleenovereenkomst afgesloten tussen het bestuur en de kunstenaar Harry Verbeke werd goedgekeurd. Addendum A aan de bruikleenovereenkomst voor kunstwerken van de kunstenaar Harry Verbeke die worden opgesteld in het Sociaal Huis
  De lijst van de in bruikleen gegeven kunstwerken wordt uitgebreid met:
  kunstwerk locatie Sociaal Huis waarde:
  18. spookrijder personeelsdienst € 1.250
  19. Rosse buurt keuken 1ste verdieping € 75

 

 • Afsluiten van een onderhoudscontract voor de automatische deuraandrijvingen geplaatst in het serviceflatcomplex Duinenzichterf. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
  Er werd goedkeuring verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/018 en de raming voor de opdracht "ONDERHOUD DEURAUTOMATISATIE DUINENZICHTERF". De raming bedraagt € 991,74 excl. btw of € 1.200,00 incl. 21% btw voor een periode van vier jaar. Deze opdracht werd gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de firma Dorma Foquin nv, Lieven Bauwensstraat 21a te 8200 Brugge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 235,00 excl. btw of € 284,35 incl. 21% btw per jaar (deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de index).

 

 • Indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van een aanvraag tot oprichting van een stemafdeling specifiek voor de bewoners van de op het grondgebied van de gemeente gevestigde rustoorden en serviceflatcomplexen met de inrichting van een stemlokaal in het WZC Wackerbout.
  Er wordt een aanvraag ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen om bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen een stemafdeling in te delen specifiek voor de bewoners van de op het grondgebied van de gemeente gevestigde rustoorden en serviceflatcomplexen én het stemlokaal van deze stemafdeling in te richten in het WZC Wackerbout.

 

 • Afsluiten van een bruikleenovereenkomst met Douwe Egberts voor koffiezettoestellen.
  Met de firma Douwe Egberts, Potaarde te 1850 Grimbergen, wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten voor volgende koffiezettoestellen:- 1 Cafitesse 110 passion- 6 Cafitesse 110 NG - 1 Cafitesse 410 uitgerust met accessoire: thermos liter. De bruikleenovereenkomst wordt aangegaan op de plaatsingsdatum van de machines voor een periode van 5 jaar.

 

 • Overschrijding personeelsformatie met 1 voltijds OCMW- maatschappelijk werker in contractueel verband om wegens een sterk stijgend aantal dossiers de continuïteit van de cluster schuldbemiddeling te waarborgen. Principebeslissing.
  Er werd principieel goedgekeurd, de tijdelijke overschrijding van het kader met 1 voltijds equivalent OCMW- maatschappelijk werker gedurende de periode van 1 jaar in contractueel verband. Dit in het kader van een toename in het aantal dossier schuldbemiddeling waarbij de capaciteit van de dienst wordt overschreden en de dienstverlening hierdoor in het gedrang komt.

 

 • Kennisneming aanmeldingen sociaal huis 4° kwartaal 2011.

 

 • Kennisname nieuwe nationale overeenkomst tussen rusthuizen voor bejaarden, rust-en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de verzekeringsinstellingen (ROB/RVT/CDV/2012).
  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de nieuwe overeenkomst afgesloten tussen de rusthuizen voor bejaarden, de rust -en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de verzekeringsinstellingen.

 

 • Kennisname inspectieverslag Duinenzichterf.
  Er wordt kennis genomen van het inspectieverslag van de dienst Zorginspectie m.bt het aangekondigd bezoek van 22 december 2011 voor het serviceflatcomplex Duinenzichterf. Er wordt geen reactieformulier opgesteld.

 

 • Goedkeuring kwaliteitsplanning voor het woonzorgcentrum Wackerbout voor het dienstjaar 2012.
  Het ontwerp van kwaliteitsplan voor het jaar 2012 voor het woonzorgcentrum Wackerbout werd goedgekeurd.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET