OCMW-raad 27/06/2012

Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS
1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2012.
2. Kennisneming van de informatiebundel van de algemene vergadering op 30 mei 2012 van vzw LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg.

3. Kennisneming van de informatiebundel van de algemene ledenvergadering op 14 juni 2012 van VVSG vzw.
4. Goedkeuring tot wijziging van de modaliteiten betreffende de organisatie van feestmaaltijden door residenten van het WZC Wackerbout en hun familie in de verzorgingsinstelling.
Er wordt goedkeuring gegeven aan de volgende bepalingen betreffende organisatie van feestmaaltijden door residenten van het WZC Wackerbout en hun familie:
-de feestmaaltijd kan georganiseerd worden op weekdagen, in het weekend en op feestdagen
-de aanvrager kiest zelf in welke zaal hij de maaltijd wenst te nuttigen rekening houdend met het gestelde maximum aantal personen
-de prijzen voor de feestmaaltijden worden als volgt vastgelegd:
o Foodcost per persoon:
dagschotel € 13,95
A la carte prijslijst vastgesteld bij beslissing van 26 mei 2011
o Servicekost toeslag per persoon:
Weekdag € 6,00
Zaterdag € 8,00
Zon- en feestdag €12,00
-De feestmaaltijden kunnen georganiseerd worden voor een maximum aantal personen van respectievelijk 40 in Café Paris en 35 in de animatiezaal van het WZC Wackerbout.

5. Grondverhandelingen. Onderhandse verkoop van 3.143 m² OCMW-grond, gelegen Wandelweg, kadastraal gekend 1° afdeling sectie B nr. 702L aan de sociale huisvestingmaatschappij WoonWel Oostende.
Het perceel grond, gelegen Wandelweg, kadastraal gekend 1° afdeling sectie B nr. 702L, met een grootte volgens meting van 3.143 m², wordt verkocht aan WOONWEL, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Stuiverstraat 401.
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van € 722.890,00.
De vermelde verkoopprijs wordt geboekt als voorziening ter financiering van de renovatie van het WZC Wackerbout. Het kapitaal wordt belegd in een OLO (lineaire obligatie) op 10 jaar.

6. Goedkeuring van het Zorgstrategisch Plan (ZSP) ten behoeve van het subsidiëringsdossier voor het VIPA in het kader van het project nieuwbouw WZC Wackerbout.
Het Zorgstrategisch Plan werd goedgekeurd.

7. Goedkeuring van het gebruiksreglement voor de polyvalente zaal van het serviceflatcomplex Duinenzichterf.
Het gebruiksreglement polyvalente zaal serviceflatcomplex Duinenzichterf werd goedgekeurd.

FINANCIËLE DIENST

8. Kennisneming van de inkomende facturen over de periode mei-juni 2012.

9. Aankoop zwarte schoenen voor het personeel Café Paris.
De aankoop van zwarte schoenen, met een maximumprijs van € 100, voor het personeel tewerkgesteld in Café Paris gebeurt bij schoenhandel Torfs, Brugse baan 37 te 8450 Bredene.
De zwarte schoenen maken deel uit van de werkkledij van het personeel en zijn enkel te gebruiken tijdens de diensttijd overeenkomstig artikel 17 van het arbeidsreglement Wackerbout.

10. Levering bodymilk t.b.v. wzc Wackerbout gedurende 01/07/2012-30/06/2015. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Goedkeuring wordt verleend voor de opdracht “Levering Bodymilk t.b.v. wzc Wackerbout gedurende 01/07/2012-30/06/2015”. De raming bedraagt € 2.512,35 excl. btw of € 3.039,94 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Omega Pharma, Venecoweg 26 te 9810 Nazareth, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

11. Reiniging van keukenventilatie en brandblusinstallatie voor de periode 01/10/2012 t.e.m. 30/09/2016. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/053 en de raming voor de opdracht “Reiniging van keukenventilatie en brandblusinstallatie voor de periode 01/10/2012 t.e.m. 30/09/2016”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 13.280,00 excl. btw of € 16.068,80 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Clima Construct nv, Herentalsebaan 44 te 2160 Wommelgem
- R&C Service, Populierenstraat 15 te 9280 Lebbeke-Wieze
- ISS Belgie Industrial Cleaning, Steenstraat 20/1 te 1800 Vilvoorde
- Rentokil NV, Ingberthoeveweg 17 te 2630 Aartselaar.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31 augustus 2012 om 17.00 uur.

SOCIALE DIENST

12. Kennisgeving modaliteiten huurpremie.

13. Verlenging project regionale samenwerkingsverbanden met oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening en preventie van schuldenlast.
Het OCMW Bredene zal na 14 juni 2012 verder participeren in het project ‘Prometheus’, een regionaal samenwerkingsverband met oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening en preventie van schuldenlast. De periode van deelname is gelijklopend met deze van de subsidiëring van het project.

14. Lidmaatschap van het samenwerkinginitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Oostende-Veurne.
Het OCMW Bredene wenst toe te treden als lid van het Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg van de zorgregio Oostende – Veurne
Het OCMW Bredene ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met SEL van de zorgregio Oostende – Veurne, inzake de organisatie van multidisciplinair overleg in de thuiszorg.

WACKERBOUT

15. Optimalisatie RIZIV inkomsten.
Er wordt bij afzonderlijke beslissing overgegaan tot de aanstelling van een halftijdse referentie persoon dementie voor het woonzorgcentrum Wackerbout met ingang van 1 juli 2012.
Met ingang van 1 juli 2012 worden alle bewoners met een B – profiel gehuisvest in het rusthuis van het woonzorgcentrum, administratief overgeplaatst naar het RVT. Eenzelfde equivalent bewoners met een Cd profiel, gehuisvest in het RVT worden administratief overgezet naar het rusthuis van het woonzorgcentrum.
Om de bezettingsgraad in het RVT op 100% te houden wordt met onmiddellijke ingang, tijdelijke leegstand in het RVT wegens hospitalisatie, verhuis, enz. van bewoners, opgevangen door een administratieve transfer van residenten uit het ROB welke aan de RVT-criteria voldoen.
Met ingang van 1 juli 2012 wordt de kiné gegeven aan de bewoners van het ROB tijdens een periode van administratieve transfer naar het RVT, ten laste genomen door het bestuur.
Met het oog op de realisatie van de in artikel 4 vermelde samenwerking worden met de kinesisten die momenteel op zelfstandige basis verstrekkingen leveren binnen het rusthuis, aannemingsovereenkomsten afgesloten met ingang van 1 juli 2012.

16. Tijdelijke aanstelling van een haarkapster voor de duur van een afwezigheid wegens zwangerschap -en bevallingsrust.
Mevrouw Monique Vandamme, Koningin Astridlaan 100 te 8450 Bredene wordt vanaf 1 augustus 2012 gemachtigd om als zelfstandig haarkapster te fungeren in het woonzorgcentrum Wackerbout, gedurende de afwezigheidperiode van Nathalie De Prest n.a.v. zwangerschapsverlof.

OCMW-SECRETARIS

TP 1. Kennisneming beslissing van het RIZIV d.d. 20 juni 2012 betreffende de forfaitaire tegemoetkoming in het WZC Wackerbout. Doorhaling op de rol van de Arbeidsrechtbank van het beroepschrift tegen de beslissing van het RIZIV d.d. 8 februari 2012 betreffende de vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming voor het WZC Wackerbout.
Er wordt kennisgenomen van de beslissing van het RIZIV d.d. 20 juni 2012 betreffende de vaststelling van de forfaitaire tegemoetkomingen in het WZC Wackerbout gedurende 2012.
Er wordt beslist tot doorhaling op de rol van de Arbeidsrechtbank van ons verzoekschrift tegen de beslissing van het RIZIV d.d. 8 februari 2012.CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET