OCMW-raad 27/09/2012

Openbare zitting 

OCMW-SECRETARIS
 
1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2012.         

FINANCIËLE DIENST

2. Vaststelling budgetwijziging 2012 nr.2 - gewone exploitatie - voor het boekjaar 2012.          
 Wordt vastgesteld, de budgetwijziging 2012 nr. 2 – gewone exploitatie – voor het boekjaar 2012, waarbij het resultaat geraamd wordt op € -2.581.782,77 met een in het budget vermelde gemeentelijke bijdrage van € -2.526.440,00 die overeenkomt met het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan 2010 – 2013 nr.3.

OCMW-SECRETARIS
 
3. Aanpassing contract 607593 - wagen Renault Trafic Cool Line. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.          
 Wordt bekrachtigd, de beslissing van de OCMW-voorzitter d.d. 20 augustus 2012, waarbij het voorstel geformuleerd door Belfius Auto Lease op 2 augustus 2012 tot aanpassing van het contract 607593 - wagen Renault Trafic Cool Line, werd aanvaard.
 
4. Goedkeuring tot het testen van een elektrische wagen aangeboden door Garage Nissan te Oostende. Bekrachtiging OCMW-voorzitter.          
 Wordt bekrachtigd de beslissing van de OCMW-voorzitter waarbij goedkeuring werd verleend om in te gaan op het aanbod van Garage Nissan Oostende betreffende het gebruiken en testen van een elektrische wagen gedurende de maand augustus.

5. Eenzijdige opzegging bruikleenovereenkomst perceel bouwgrond langsheen de Sluizenstraat te Bredene met kadastrale sectie B740M. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.          
 Wordt bekrachtigd, de beslissing van de OCMW-voorzitter d.d. 26 juli 2012 houdende de eenzijdige opzegging van de bruikleenovereenkomst afgesloten met Anthony Pollet, wonende te Bredene, Sluizenstraat 130, voor het perceel met kadastrale sectie B740M.

6. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van het Rode Kruis Vlaanderen.          
 
7. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van de ombudsdienst voor telecommunicatie.         

8. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van de Vlaamse Wooninspectie.         

9. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van het Dienstenbedrijf Bredene Oudenburg De Haan.         

10. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.          
 
11. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van het Sociaal Huis Oostende.          
 
12. Kennisgeving van het jaarboek 2012 van de Provincie West- Vlaanderen.           
 
13. Kennisgeving van de wijzigingen aan het OCMW-decreet zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 29 juni 2012.          
 
14. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van de Vlaamse en federale opdrachten van de Gouverneur van West-Vlaanderen.          
 
15. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van de woonzorglijn van de Vlaamse Overheid.           
 
16. Kennisgeving van de notulen van het managementteam van 11 juni 2012 en 20 juli 2012.         

17. Kennisgeving van de brochure 10 jaar Elia Fonds.          
 
18. Serviceflatcomplex Duinenzichterf: kosten kabelaansluiting Telenet.         
 Binnen het serviceflatcomplex Duinenzichterf worden de aansluitingkosten van de serviceflats op het kabelnetwerk van Telenet ten laste genomen van het bestuur.
 De door de bewoners verrichte betalingen worden aan hen terugbetaald op voorlegging van de factuur.

19. Afsluiten van een bruikleenovereenkomst met Douwe Egberts voor een koffiezettoestel.          
 Met de firma Douwe Egberts, Potaarde z/n te 1850 Grimbergen wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten voor het volgende koffiezettoestel: Cafitesse 110 NG met extension kit.
 De in artikel 1 vermelde bruikleenovereenkomst wordt aangegaan op de plaatsingdatum van de machine voor een periode van 5 jaar.
 
20. Samenwerkingsovereenkomst inzake terbeschikkingstelling tussen het OCMW Bredene en de VZW Duinenwacht.          
 m een duurzame professionele inschakeling te bewerkstelligen in overeenstemming met artikel 60 §7 van de OCMW-wet wordt een samenwerking tot stand gebracht tussen het bestuur en de VZW De Duinenwacht, met zetel te Oudenburg, Stationstraat 54B.

21. Stormschade parasols WZC Wackerbout: goedkeuring proces-verbaal van stormschade.         
 Wordt goedgekeurd, het proces-verbaal van schatting d.d. 17 augustus 2012 opgesteld door Studie en Expertisebureau J. Bouquet NV, Baaigemstraat 180 te 9890 Gavere, waarbij de schade aan de vernietigde parasols van de terrassen van het WZC Wackerbout wordt bepaald op € 8.938,61 (excl. BTW) en er voorbehoud wordt gemaakt voor de plaatsingkosten in functie van de noodzakelijkheid.
 
22. Sluiten van een verzekeringsovereenkomst ter financiering van de verplichtingen t.o.v. de BEVAK Serviceflats. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.          
 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/086 en de raming voor de opdracht “SLUITEN VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST TER FINANCIERING VAN DE VERPLICHTINGEN T.O.V. DE BEVAK SERVICEFLATS”, opgesteld door OCMW-secretaris. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 5.160,00 incl. btw (0% btw).
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 - BELFIUS BANK, Meir 85 - Huis Osterrieth - te 2000 Antwerpen
 - ING België NV, Koning Albert I laan 122 te 8200 Brugge
 - KBC, brouwerijstraat 1 te 9031 Drongen.
 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 8 november 2012 om 10.00 uur.
 
23. Aanvraag goedkeuring grondverzet.         
 Het op 13 september 2012 aangevraagde grondverzet op naam van Tommy Boey, wonende te Bredene, Duinenstraat 108, wordt goedgekeurd mits hij instaat voor het nivelleren én het inzaaien met gras van de stortzone.

OCMW-ONTVANGER

24. Wijziging belegging van verkoopsom naar aanleiding van de verkoop  OCMW-grond, gelegen Wandelweg, kadastraal gekend 1° afdeling sectie B nr. 702L aan de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel Oostende.          
 De raadsbeslissing d.d. 27 juni 2012, waarbij werd vastgelegd dat de verkoopsom ten bedrage van € 722.890,00, volgend uit de verkoop van het perceel grond Wandelweg aan de maatschappij WoonWel, wordt geboekt als voorziening ter financiering van de renovatie van het WZC Wackerbout en belegd wordt in een lineaire obligatie (OLO) op 10 jaar, wordt gewijzigd.
 De wijziging houdt in dat de belegging van de verkoopsom ten bedrage van € 722.890,00 wordt verricht op een termijnrekening met een looptijd van 10 jaar.
 Deze belegging zal worden verricht bij een financiële instelling mits beperkte onderhandelingsprocedure.

FINANCIËLE DIENST
 
25. Aankoop van drie parasols t.b.v. het WZC Wackerbout. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.         
 Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/075 en de raming voor de opdracht “3 nieuwe parasols”. De raming bedraagt € 13.615,92 excl. btw of € 16.202,94 incl. 19% btw.
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 Deze opdracht gegund bij hoogdringendheid door de heer OCMW-voorzitter, aan de enige bieder zijnde Windscreen BV, De Tienden 56 te 5672TB Nuenen in Nederland, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 13.615,92 excl. btw of € 16.202,94 incl. 19%, BTW, wordt bekrachtigd.
 
26. Uitbreiding huur en all-in contract printers en kopieerapparaten. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.         
 Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/080 en de raming voor de opdracht “Uitbreiding huur en all-in contract printers en kopieerapparaten”. De raming bedraagt € 1.372,00 excl. btw of € 1.660,12 incl. 21% btw.
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 Deze opdracht gegund bij hoogdringendheid door de heer OCMW-voorzitter, aan de enige bieder, zijnde Océ, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.372,00 excl. btw of € 1.660,12 incl. 21% btw voor de periode augustus 2012 tot en met november 2014 (einde huurcontract), wordt bekrachtigd.

27. Kennisneming van de inkomende facturen over de periode juni-september 2012.         

28. Serviceovereenkomst personenalarmering serviceflats Duinenzichterf. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.         
 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/077 en de raming voor de opdracht “Serviceovereenkomst personenalarmering serviceflats”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 22.800,00 excl. btw of € 27.588,00 incl. 21% btw.
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Act with you bvba, Meersbloem-Melden 46 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 22.800,00 excl. btw of € 27.588,00 incl. 21% btw.
 
29. Onderhoudscontract glazenwasser Café Paris. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.          
 Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/079 en de raming voor de opdracht “Onderhoudscontract glazenwasser Café Paris”. De raming bedraagt € 1.731,96 excl. btw of € 2.095,67 incl. 21% btw.
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Hobart Foster Belgium bvba, Industriestraat 6 te 1910 Kampenhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.558,76 excl. btw of € 1.886,10 incl. 21% btw.

30. Aankoop brandstof voor voertuigen via tankkaartsysteem. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.         
 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/073 en de raming voor de opdracht “Aankoop brandstof voor voertuigen via tankkaartsysteem”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 13.001,30 excl. btw of € 15.731,57 incl. 21% btw.
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 - Romac Fuels NV, Welvaartstraat 5 te 8630 Veurne
 - Total Belgium nv, Handelstraat 93 te 1040 Brussel
 - Gabriëls & Co, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstede
 - Garage Cappelle, Brugsesteenweg 38 te 8400 Oostende
 - Texaco - Delek Nederland, Postbus 9531 te 4801 LM Breda.
 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 oktober 2012.

31. Reiniging van keukenventilatie en brandblusinstallatie voor de periode 01/10/2012 t.e.m. 30/09/2016. Goedkeuring gunning.         
 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 september 2012 voor de opdracht “Reiniging van keukenventilatie en brandblusinstallatie voor de periode 01/10/2012 t.e.m. 30/09/2016”, opgesteld door Boekhouding.
 Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Rentokil NV, Ingberthoeveweg 17 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 13.386,68 excl. btw of € 16.197,88 incl. 21% btw.

32. Vaststelling staat van de landpacht voor het dienstjaar 2012.          
 De landpachtprijzen voor 2012 worden vastgesteld.

33. Opening van een termijnrekening met een looptijd van 10 jaar voor een bedrag van € 722.890,00. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.          
 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/085 en de raming voor de opdracht “Belegging op termijnrekening voor 10 jaar van de verkoopsom grond Wandelweg”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 65.125,00 zijnde roerende voorheffing op verworven intresten.
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 - BELFIUS BANK, Meir 85 - Huis Osterrieth - te 2000 Antwerpen
 - BNP PARIBAS FORTIS, Warandeberg 3 1QA8B te 1000 Brussel
 - ING België NV, Koning Albert I laan 122 te 8200 Brugge
 - KBC BANK NV, Fritz Vickelaan 246 te 8450 Bredene.
 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 17 oktober 2012.

PERSONEEL

34. Pensioenen - Capelo: Voorstel tot het afsluiten van een protocolovereenkomst met de PDOS betreffende de praktische uitvoeringsmodaliteiten voor het contractueel personeel.          
 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de voorwaarden en beslist dat er met PDOS een protocolovereenkomst afgesloten wordt tot regeling, wat betreft het contractueel personeel van het OCMW Bredene, van verschillende praktische uitvoeringsmodaliteiten van de artikelen 143 tot 153 van de Wet van 29/12/2010 houdende diverse bepalingen.
 

SOCIALE DIENST

35. Kennisneming aanmeldingen sociaal huis 2° kwartaal 2012.          
 
36. Groepsaankoop groene stroom          
 Het OCMW Bredene verleent zijn medewerking aan de groepsaankoop groene stroom, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, door het stimuleren van de kansengroepen om deel te nemen aan deze actie
 Door het OCMW Bredene wordt een informatie-sessie aangevraagd bij het provinciebestuur.  Het OCMW Bredene voorziet een locatie (Staf Versluys Centrum), het provinciebestuur voorziet een spreker.  Deze sessie zou bij voorkeur moeten georganiseerd worden in de maand november 2012.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET