OCMW- Raad 25/10/2012

Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS
1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2012.

2. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van het OCMW Brugge.

3. Lineaire aanpassing van de dagprijzen van het WZC Wackerbout aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met ingang van 1 december 2012.
Met ingang van 1 december 2012 worden de dagprijzen van het WZC Wackerbout geïndexeerd met toepassing van volgende formule:
dagprijs x index consumptieprijzen september 2012
index consumptieprijzen september 2009
De prijsverhoging wordt schriftelijk betekend aan de bewoners tenminste één maand voor de ingangsdatum.

4. Lineaire aanpassing van de dagprijzen van het serviceflatcomplex Duinenzichterf aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met ingang van 1 december 2012.
Met ingang van 1 december 2012 worden de dagprijzen van het serviceflatcomplex Duinenzichterf geïndexeerd met toepassing van volgende formule:
dagprijs x index consumptieprijzen september 2012
index consumptieprijzen december 2011
Deze prijsverhoging wordt schriftelijk medegedeeld aan de bewoners minstens 30 kalenderdagen vóór de ingangsdatum.

5. Goedkeuring van het Globaal Preventieplan van het OCMW Bredene voor de periode 2013- 2017.

6. Goedkeuring van het Jaaractieplan preventiebeleid 2013 van het OCMW Bredene.
 
FINANCIËLE DIENST

7. Kennisneming van de inkomende facturen over de periode september-oktober 2012.

8. Kennisneming jaarverslag 2011 informatieveiligheid OCMW-Bredene.

9. Vaststelling budget 2013 OCMW-Bredene.
Het budget 2013, waarbij het resultaat wordt geraamd op € -2.621.785,97 met een in het budget opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 2.602.230,00 werd goedgekeurd.
 
PERSONEEL

10. Ontbijt voor alle personeelsleden naar aanleiding van de dag van de verzorging op 17 oktober 2012. Bekrachtiging beslissing van de OCMW-voorzitter.

11. Overschrijding personeelsformatie met 1 voltijds OCMW- maatschappelijk werker in contractueel verband om wegens een sterk stijgend aantal dossiers de continuïteit van de cluster schuldbemiddeling te waarborgen. Principebeslissing.
Wordt principieel goedgekeurd, de tijdelijke overschrijding van de personeelsformatie van het OCMW Bredene met 1 voltijds equivalent OCMW maatschappelijk werker in contractueel verband gedurende de periode van 1 jaar met ingang van 1 januari 2013. Dit in het kader van een blijvende stijging in het aantal dossier schuldbemiddeling die door de sociale dienst dient opgevangen te worden.

OCMW-SECRETARIS
TP 1. Aanpassing contract 806407 - wagen Ford Transit.
Het voorstel geformuleerd door Belfius Auto Lease op 12 oktober 2012 tot aanpassing van het contract 806407 - wagen Ford Transit werd goedgekeurd. Het betreft de wagen voor de technische dienst.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET