OCMW-raad 29/11/2012

Openbare zitting

OCMW-Secretaris

1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 oktober 2012.

2. Stormschade parasols WZC Wackerbout. Kennisneming standpunt verzekeringmaatschappij in verband met de schadeloosstelling.

Er wordt kennisgenomen van de beslissing van Belfius Verzekeringen om geen tussenkomst te verlenen voor het schadegeval van 4 juli 2012 waarbij de parasols van het WZC Wackerbout onherstelbaar werden beschadigd.

3. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

4. Kennisgeving van de publicatie "Kleurrijk West-Vlaanderen, over nationaliteitsgroepen in West-Vlaanderen", naar een studie uitgevoerd door het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie.

5. Afsluiten van een bruikleenovereenkomst voor het perceel grond gelegen Sluizenstraat te Bredene met kadastrale sectie B740M.

Aan Thierry Pante, wonende te Bredene, Sluizenstraat 109, wordt toelating gegeven om het perceel met kadastrale sectie B740M, in te zaaien met gras en er schapen op te houden.

6. Sluiten van een verzekeringsovereenkomst ter financiering van de verplichtingen t.o.v. de BEVAK Serviceflats. Goedkeuring gunning.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 november 2012 voor de opdracht “SLUITEN VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST TER FINANCIERING VAN DE VERPLICHTINGEN T.O.V. DE BEVAK SERVICEFLATS”, opgesteld door de OCMW-ontvanger.Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde BELFIUS BANK, Meir 85 - Huis Osterrieth - te 2000 Antwerpen, tegen een vaste rentevoet van 2,25%.

Financiële dienst

7. IT-systeem: vervanging 3 beeldschermen. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.

Wordt bekrachtigd, de beslissing van de OCMW-voorzitter van 24 september 2012. met volgende inhoud:

1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/096 en de raming voor de opdracht “IT-systeem: vervanging 3 beeldschermen”. De raming bedraagt € 446,19 excl. btw of € 539,89 incl. 21% btw.

2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

3. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 september 2012 voor deze opdracht, opgesteld door Boekhouding.

4. Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 446,19 excl. btw of € 539,89 incl. 21% btw.

5. De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2012, op artikel 13700/615002 en in het budget van de volgende jaren.

8. Internetverbinding voor gebruik van de nieuwe Eandis oplaadterminal. Vaststelling van de lastvoorwaarden en de gunning. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.

Wordt bekrachtigd, de beslissing van de OCMW-voorzitter van .24 oktober met volgende inhoud:

1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/097 en de raming voor de opdracht “Internetverbinding voor gebruik van de nieuwe eandis oplaadterminal”. De raming bedraagt € 1.555,64 excl. btw of € 1.882,32 incl. 21% btw.

2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

3. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 oktober 2012 voor deze opdracht, opgesteld door Boekhouding.

4. Deze opdracht wordt gegund, aan de enige bieder, zijnde Belgacom NV, Koning Albert II laan 27 te 1030 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.555,64 excl. btw of € 1.882,32 incl. 21% btw voor de periode 2012-2016.

5. De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2012, op artikel 83200/612001 en in het budget van de volgende jaren.

9. Kennisneming van de inkomende facturen over de periode oktober-november 2012.

10. Levering van drukwerk gedurende de periode 2013-2015. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/094 en de raming voor de opdracht “Levering drukwerk 2013-2014-2015”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 5.290,50 excl. btw of € 6.401,51 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Vandendriessche bvba, Kardinaal Mercierstraat 15 te 8000 Brugge

- Vanden Broele, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Brugge

- Lowyck drukkerij bvba, Archimedesstraat 53 te 8400 Oostende

- Publiprinting drukkerij, Kleimoer 6 te 9030 Mariakerke.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10 december 2012.

11. Aankoop brandstof voor voertuigen via tankkaartsysteem gedurende de periode 2013-2015. Gunning.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 oktober 2012 voor de opdracht “Aankoop brandstof voor voertuigen via tankkaartsysteem”, opgesteld door Boekhouding.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Total Belgium nv, Handelstraat 93 te 1040 Brussel, tegen een korting per liter van € 0,1331 incl. BTW op de officiële prijzen gedurende de periode 1/1/2013 - 31/12/2015.

12. Levering gleiswerk gedurende de periode 2013-2014. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/095 en de raming voor de opdracht “Levering gleiswerk 2013-2014”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 3.407,03 excl. btw of € 4.122,51 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Verrax-Galand-Lamy nv, Humaniteitslaan 11 te 1601 Ruisbroek

- H.G.R. Verbeelen & Cie nv, Fotografielaan 6-10 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

- Demuynck, Tuileboomstraat 17 te 8880 Ledegem

- Chomette Benelux, Kasteellaan 124 te 1081 Brussel

- Horeca Equipment, Prins Albertlaan 94 te 8870 Izegem

- Agrotel, Marconistraat 5 te 8400 Oostende

- Bestfood VHC, Lochtemanweg 10 te 3580 Beringen

- Horebel, Begoniastraat 20 te 9810 Eke-Nazareth.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 12 december 2012.

13. Aanstellen van een provider mobiele telefonie voor de periode 2013-2014. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunning.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/093 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een provider mobiele telefonie voor de periode 1/1/2013 tem 31/12/2014 ”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 14.628,59 excl. btw of € 17.700,59 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 november 2012 voor deze opdracht, opgesteld door Boekhouding.

Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Proximus, Koning Albert II laan 27 te 1030 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Personeel

14. Overschrijding personeelsformatie met 1 voltijds OCMW- maatschappelijk werker in contractueel verband om wegens een sterk stijgend aantal dossiers de continuïteit van de cluster schuldbemiddeling te waarborgen.

Wordt goedgekeurd, de tijdelijke overschrijding van de personeelsformatie van het OCMW Bredene met 1 voltijds equivalent OCMW maatschappelijk werker in contractueel verband voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 januari 2013.

Sociale dienst

15. Kennisgeving invoering van het systeem 'minimale levering via de aardgasbudgetmeter'.

De raad neemt kennis van de omzendbrief van 24 oktober 2012 waarbij de modaliteiten voor de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ winter 2012-2013 worden vastgelegd.

16. Kennisgeving hervorming van de werkloosheidsreglementering : gevolgen voor de OCMW's.

17. Voedselbedeling BIRB - campagne 2013.

Naast de doelgroepen (leefloners, daklozen, personen zonder papieren, illegalen, vluchtelingen en personen die onder de armoedegrens leven) bepaald in de rondzendbrief inzake voedselhulp aan de meest behoeftigen, campagne 2013, worden de personen in budgetbeheer en of collectieve schuldenregeling, die slechts over een minimum leefgeld beschikken en personen die te kampen hebben met een éénmalig acuut financieel probleem (dringend voedselpakket), toegelaten tot de gratis voedselbedeling georganiseerd door het OCMW Bredene.

Wackerbout

18. WZC Wackerbout: aanvraag verlenging erkenning kortverblijf.

Er wordt beslist een aanvraag in te dienen tot verlenging van de erkenning met ingang van 1 april 2013 van de kamer voor kortverblijf gevestigd in het WZC Wackerbout, Duinenstraat 106 te Bredene, gekend onder nummer KCE1232.

19. WZC Wackerbout: aanvraag verlenging erkenning rusthuis.

Er wordt beslist om een aanvraag in te dienen tot verlenging met ingang van 1 april 2013 van de erkenning van het rusthuis Wackerbout waarbij tevens een afwijking gevraagd wordt voor artikel 47, 4° en 48, 4° van het woonzorgdecreet waarin gesteld wordt dat er per kamer niet meer dan twee bewoners mogen gehuisvest worden. Deze afwijking wordt gevraagd tot op het ogenblik van de exploitatie van de vervangnieuwbouw.

20. WZC Wackerbout: aanvraag verlenging erkenning rust-en verzorgingstehuis.

Er wordt beslist om een aanvraag in te dienen tot verlenging met ingang van 1 april 2013 van de erkenning van het van het rust –en verzorgingstehuis Wackerbout.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET