OCMW-raad 07/01/2013

Openbare zitting 

OCMW-SECRETARIS
1. Kennisgeving door de OCMW-secretaris van de verkiezing van de OCMW-raadsleden en het onderzoek van hun geloofsbrieven door de gemeenteraad.
De Voorzitter van de gemeenteraad geeft lezing van het besluit van de Gemeenteraad d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat voor een termijn van zes jaar, eindigend op 7 januari 2019 verkozen werden:
 
als werkende leden van het OCMW                         als leden-opvolgers van het OCMW
Bulteel Ingrid                                                          Adam Eva
                                                                              Ramboer Sofie
                                                                              Cattoir Dirk
Caestecker Nathalie                                                 Ackein Katy
Colsoul Marie-Jeanne                                               Adam Eva
                                                                              Ramboer Sofie
                                                                              Cattoir Dirk
De Ridder Ulrike                                                      Ackein Katy
Deroo Jacques 
Lejon Glenn                                                            Ackein Katy
Poppe Daniël                                                          Van Poucke Herman
                                                                              Degrande Sandra
Spillier Kelly                                                             Ackein Katy
Vanderputte Randy                                                Ackein Katy
Vanleenhove Sanderijn                                           Van Poucke Herman
                                                                              Degrande Sandra
Vermont Evelyn                                                     Ackein Katy

2. Eedaflegging OCMW-raadsleden.
De voorzitter van de gemeenteraad geeft lezing van het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat voor een termijn van zes jaar, 11 werkende leden verkozen werden.
Als werkende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
• Bulteel Ingrid
• Caestecker Nathalie
• Colsoul Marie-Jeanne
• De Ridder Ulrike
• Deroo Jacques
• Lejon Glenn
• Poppe Daniël
• Spillier Kelly
• Vanderputte Randy
• Vanleenhove Sanderijn
• Vermont Evelyn;
Na de eedaflegging worden alle werkende leden aangesteld verklaard in hun functie.
 

3. Verkiezing van de voorzitter van het OCMW.
voorgedragen kandidaat             kandidatuur ontvankelijk                         reden onontvankelijkheid
1 DEROO Jacques                                        JA                                                          GEEN
Geldig verklaring van de kandidatuur voor de voordracht van de voorzitter van het OCMW.

4. Aanwijzing door de OCMW-voorzitter van zijn vervanger.
Er wordt kennis genomen van de aanduiding door de OCMW-voorzitter op 7 januari 2013 van volgend raadslid als waarnemend OCMW-voorzitter, als hij om een andere reden dan de redenen vermeld in het eerste lid van artikel 54 van het OCMW-decreet, tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 37 van voornoemd decreet: Evelyn Vermont.

5. Oprichting Vast Bureau.
Er wordt een vast bureau opgericht bestaande uit vier leden.

6. Verkiezing van de leden van het vast bureau.
Poppe Daniël, Spillier Kelly en Caestecker Nathalie worden verkozen verklaard als lid van het vast bureau.

7. Oprichting bijzonder comité voor de sociale dienst.
Er wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht bestaande uit vier leden.

8. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
 De Ridder Ulrike, Vermont Evelyn en Vanleenhove Sanderijn worden verkozen verklaard als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

9. Ambtshalve aanstelling van de OCMW-ontvanger als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 280§1 van het OCMW-decreet.
De OCMW-raad neemt akte van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van ontvanger in het ambt van financieel beheerder. De huidige titularis van het ambt van OCMW-ontvanger - de heer Wilfried Nyssen - wordt hierdoor ambtshalve aangesteld als financieel beheerder met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 280 §1 van het OCMW-decreet van 19 november 2008.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET