OCMW-raad 30/01/2013
Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS

1. Goedkeuring van de notulen van installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2013.

2. Kennisneming van de notulen van het managementteam van 21 januari 2013.

3. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen.

4. Vaststelling van de rangorde van de OCMW-raadsleden.
De rangorde van de OCMW-raadsleden wordt als volgt bepaald rekening houdend met de bepalingen in het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen.

1 VERMONT Evelyn
2 POPPE Daniël
3 DE RIDDER Ulrike
4 SPILLIER Kelly
5 VANLEENHOVE Sanderijn
6 LEJON Glenn
7 VANDERPUTTE Randy
8 CAESTECKER Nathalie
9 COLSOUL Marie-Jeanne
10 BULTEEL Ingrid

5. Vaststellen van een deontologische code voor de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en elk bijzonder comité.

6. Afsluiten van een afsprakennota tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en de OCMW-secretaris.
7. Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende. Aanstelling afvaardiging voor de algemene vergadering. Voordracht van de leden voor de raad van beheer. Voordracht van de voorzitter/ondervoorzitter van de vereniging.
Volgende raadsleden worden voorgedragen als lid van de algemene vergadering van het SVK Koepel Bredene-Oostende:
• Jacques Deroo
• Daniel poppe
• Ulrike De Ridder
• Randy Vanderputte.

Volgende raadsleden worden voorgedragen als lid van de raad van bestuur van het SVK Koepel Bredene-Oostende:
• Jacques Deroo
• Ulrike De Ridder
• Randy Vanderputte.

Jacques Deroo wordt voorgedragen als voorzitter of ondervoorzitter van het SVK Koepel Bredene-Oostende.

8. Goedkeuring van de hervaststelling van de kostprijs voor een broodmaaltijd ten behoeve van de families van een overleden resident van het woonzorgcentrum Wackerbout.
De OCMW-raad geeft goedkeuring aan de hervaststelling van de kostprijs voor een broodmaaltijd in het kader van een rouwmaaltijd voor een overleden resident van het woonzorgcentrum Wackerbout op €12,00 per persoon voor de periode vanaf heden tot en met 31 december 2013.
De OCMW-raad stelt de kostprijs voor een broodmaaltijd voortaan jaarlijks opnieuw vast rekening houdend met de prijzen van de voedingsmiddelen zoals vastgesteld in de diverse aanbestedingen rond voeding van het OCMW Bredene.
 
FINANCIËLE DIENST

9. Uitbreiden brandblusinstallatie range guard boven het fornuis in de grootkeuken van het WZC Wackerbout - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde De Kobra, Klaarstraat 19 te 1745 Opwijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.447,80 excl. btw of € 1.751,84 incl. 21% btw.

10. Vervangen hoofdswitchen serverpark. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.565,39 excl. btw of € 10.364,12 incl. 21% btw.

SOCIALE DIENST

11. Kennisneming aanmeldingen sociaal huis 4° kwartaal 2012.
oktober 2012
Aantal ticketten : 1803
Pwa : 49
Onthaal : 109
Gemeente : 389
OCMW : 1172
Voorzitter : 1
Secretaris : 10
Ontvanger : /
Personeelsdienst gemeente : 33
Personeelsdienst OCMW : 40

november 2012
Aantal ticketten : 1737
Pwa : 53
Onthaal : 106
Gemeente : 354
OCMW : 1143
Voorzitter : /
Secretaris : 16
Ontvanger : 1
Personeelsdienst gemeente : 33
Personeelsdienst OCMW : 31

december 2012
Aantal ticketten : 1622
Pwa : 46
Onthaal : 75
Gemeente : 320
OCMW : 1088
Voorzitter : /
Secretaris : 5
Ontvanger : 4
Personeelsdienst gemeente : 41
Personeelsdienst OCMW : 43

12. Kennisneming indexatie betoelaging LOI met ingang van 1 januari 2013.
De raad neemt kennis van de geïndexeerde forfaitaire bedragen 2013 gebruikt voor de terugbetaling aan de LOI’s.

13. Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen VZW.
DOP is een onafhankelijke, intersectorale dienst die mensen met (vermoeden van) een beperking ondersteunt in hun voortraject; zij wensen een partnerschap aan te gaan met organisaties en diensten die lokaal of op de 1° lijn actief zijn, zodat laagdrempelige aanmeldings- en contactpunten kunnen gevormd worden.
Er wordt gestreefd naar een herkenbaar en laagdrempelig onthaal waar een persoon vlot zijn vraag kan stellen; hierbij centraal staat dat de burger dicht bij huis zijn vraag kan stellen; zij de vraag stelden om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het OCMW Bredene, zodat onze diensten kunnen fungeren als aanmeldingspunt/contactpunt;
Het OCMW Bredene sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen VZW, Tillegemstraat 81 te 8200 Brugge.

14. Goedkeuring protocol tussen schuldbemiddelaar en cliënt.
Vanuit de dienst schuldbemiddeling werd een voorstel tot protocol opgemaakt waarin de engagementen van de cliënten en van de schuldbemiddelaar duidelijk worden gesteld. Het zou de bedoeling zou zijn elke cliënt die een begeleiding volgt en/of een begeleiding wenst op te starten het protocol te laten ondertekenen met doel om van bij de aanvang van de begeleiding duidelijk te communiceren wat er wel en niet kan verwacht worden van de dienst en welke verwachtingen er vanuit de dienst wordt gesteld naar de cliënten.
Het protocol tussen schuldbemiddelaar en cliënt werd goedgekeurd en zal ter ondertekening aangeboden worden aan alle cliënten die momenteel door de dienst schuldbemiddeling worden begeleid en aan alle nieuwe cliënten die een financiële begeleiding opstarten bij het OCMW Bredene.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET