OCMW-raad 22/05/2013

Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS

TP 1. Kennisneming van het arrest nr. 223.465 van de Raad van State van 14 mei 2013 betreffende de OCMW-raadsverkiezing van 2 januari 2013.
De gemeente Bredene werd op 14 mei 2013 door de Raad van State in zijn gelijk gesteld waardoor de schorsing van de verkiezing van de OCMW-raad opgeheven werd.

1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2013.

2. Kennisneming van de toelichting door Consultancy Probis van het traject conceptontwikkeling in het kader van het totaalproject WZC Wackerbout.

3. Kennisneming van de analysenota van Belfius over de financiën van de OCMW's.

4. Kennisneming van het jaarverslag 2012 van CAW & JZ Middenkust vzw.

5. Fonds voor de reductie van de globale energiekost. Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de beleidsgroep.
OCMW-raadslid Nathalie Caestecker zal het OCMW-bestuur hierin vertegenwoordigen.

6. Aanstelling van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.
OCMW-raadslid Nathalie Caestecker zal het OCMW-bestuur hierin vertegenwoordigen.
 
7. Verkiezing van de plaatsvervangers van de effectieve leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Daniel Poppe plaatsvervanger voor Sanderijn Vanleenhove
Kelly Spillier plaatsvervanger voor Ulrike De Ridder
Nathalie Caestecker plaatsvervanger voor Evelyn Vermont
 
8. VZW Kringloopcentrum Kust: aanstelling afgevaardigde voor de algemene vergadering, tevens kandidaat voor de raad van bestuur.
OCMW-raadslid Kelly Spillier zal het OCMW-bestuur hierin vertegenwoordigen.

9. Lokale adviescommissie: aanstelling van een afgevaardigde van het bestuur.
OCMW-raadslid Ulrike De Ridder zal het OCMW-bestuur hierin vertegenwoordigen.
 
10. Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Oostende-Veurne VZW. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering.
OCMW-raadslid Evelyn Vermont zal het OCMW-bestuur hierin vertegenwoordigen.
 
11. VZW Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende. VZW Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende. Aanduiding afvaardiging in de algemene vergadering van beide vzw's.
OCMW-raadslid Glenn Lejon zal het OCMW-bestuur hierin vertegenwoordigen.
 
12. LOGO Brugge-Oostende vzw. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering.
OCMW-raadslid Nathalie Caestecker zal het OCMW-bestuur hierin vertegenwoordigen.
 
13. Project Prometheus: regionale samenwerkingsverbanden met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening en preventie van schuldenlast. Verlenging van de participatie van het OCMW Bredene, toetreding tot stuurgroep en afvaardiging bestuur.
OCMW-raadslid Evelyn vermont zal het OCMW-bestuur hierin vertegenwoordigen. de perticipatie wordt verdergezet alsook stelt het OCMW Bredene zich kandidaat voor de stuurgroep.
 
14. WZC Wackerbout: brandschade motor diepvrieskamer. Goedkeuring van het proces-verbaal van schatting.

15. Wijziging van het gebruiksreglement voor de vergaderzalen van het Sociaal Huis Bredene.
Het reglement werd op punt gezet door toevoeging van een aantal aanpassingen rond de broodjesmaaltijden en de mogelijkheden om als politieke partij een zaal te gebruiken.

16. Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het sociaal economie initiatief Kringloopcentrum Kust vzw met het oog op de ter beschikking stelling van personeel.

FINANCIELE DIENST


17. Wijziging belegging verkoopsom OCMW-grond, gelegen langs de wandelweg.
De opbrengst van de verkoop van perceel grond aan de Wandelweg aan maatschappij Woonwel, wordt aangewend om investeringsprojecten 2012 en 2013 te financieren.
 
18. Vaststelling meerjarenplan 2010-2013 wijziging nr.4 van het OCMW-Bredene.

19. Vaststelling budgetwijziging 2013 nr.1 - gewone exploitatie - voor het boekjaar 2013 van het OCMW-Bredene.

20. Vaststelling budgetwijziging 2013 nr.2 - investeringsprojecten - voor het boekjaar 2013 van het OCMW-Bredene.
21. Implementatie nieuwe boekhoudsoftware voor de beleids-en beheerscyclus. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

22. Onderhoud nieuwe boekhoudsoftware voor de beleids-en beheerscyclus voor de periode 01/01/2014 t.e.m. 31/12/2017. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

23. Vervangen van de server voor het zorg-en registratiesyteem in WZC Wackerbout. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

24. Onderhoud zorgoproep- en registratiesysteem Wackerbout voor de periode 2013-2016. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

25. Vernieuwen link tussen RBS Zorg+ en het domicasysteem Niko Projects. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

26. Woonzorgcentrum Wackerbout: verlenging contractperiode t.e.m. 31 december 2014 voor het leveren van incontinentiemateriaal gedurende de periode van 1 januari 2011 t.e.m. 31 december 2013. Goedkeuring.
27. Afvoeren naar containerpark materiaal WZC Wackerbout + dienst warme maaltijden.

28. Uitbreiding van de software New Horizon Sociale Dienst met onderhoud voor de periode 2013-2018. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

29. Aankoop van 3 New Horizon Licenties en onderhoud voor de periode van 2013-2017. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

30. Onderhoudscontract voor de lift Duinenzichterf voor de periode 01/09/13 t.e.m. 31/08/2018. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

31. Nieuwe serverconfiguratie Dell. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

32. Vervanging van 27 PC's en 1 notebook. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

33. 3 pc's + scherm voor verpleegafdelingen. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

34. aankoop 3 pc's met deepFreeze voor loi's. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

PERSONEEL

35. Vraag van de Voedselbank West-Vlaanderen tot meewerking aan de strijd tegen armoede via oproep personeel tot het schenken van een maaltijdcheque.
Er wordt deelgenomen aan deze actie. Een oproep zal gericht worden aan het personeel om in de maand november minstens één maaltijdcheque te schenken.

36. Hervaststelling personeelsformatie. Principebeslissing.

SOCIALE DIENST

37. Nemen van maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

38. Organisatie feest 10 jaar LOI.
Op 14 september 2013 zal een feest worden georganiseerd naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Lokaal Opvanginitiatief.

WACKERBOUT
 
39. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter. Schenken van attentie aan verplegend- en verzorgend personeel ter gelegenheid van de dag van de verpleging op 12 mei 2013.

40. Kennisneming van het erkenningsbesluit WZC Wackerbout.

41. Intentieverklaring tot samenwerking tussen thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen in de regio Oostende-Veurne.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET