OCMW-raad 26/06/2013

Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS

1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 mei 2013.

FINANCIEEL BEHEERDER

2. Vaststelling van de jaarrekening 2012 van het OCMW Bredene.

OCMW-SECRETARIS

3. Kennisneming van het jaarverslag 2012 van het OCMW BREDENE.

4. Kennisneming van de goedkeuring dd. 3 mei 2013 door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van de voorafgaande vergunning voor het lokaal dienstencentrum.
Er wordt kennis genomen van het besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams agentschap zorg en gezondheid dd. 3 mei 2013 waarbij aan het OCMW Bredene een voorafgaande vergunning wordt verleend met een geldigheidsperiode van 5 jaar, eenmalig verlengbaar met een maximumperiode van 3 jaar, voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum op de site van het WZC Wackerbout.

5. Kennisneming van het jaarverslag 2012 van het Wit-Gele Kruis West -Vlaanderen.

6. Kennisneming van het jaarverslag 2012 van de Vlaamse Wooninspectie.

7. Bekrachtiging van de beslissingen genomen in de stuurgroep van het traject conceptontwikkeling i.s.m. PROBIS consulting van het project WZC Wackerbout:
Betreffende structuur en inrichting van het gebouw:

· een goed uitgewerkte onthaalfunctie

· het gebouw moet licht, rust, veiligheid en openheid uitstralen

· centraal gelegen logistiek

· centrale parking, zonder verkeer rond het gebouw

· geen visuele ontsluiting van het Sociaal Huis

· groene omgeving

· scheiding van bezoekersstroom en goederenstroom ten opzichte van het ‘wonen’ in het WZC

· leefgroepen

· maximale bouwlagen

· verpleegpost met zicht op gang en leefgroep

Betreffende doelgroepen
· één of twee afdelingen voor mensen met dementie (storend gedrag, wegloopgedrag, een gevaar
voor zichzelf of anderen)
· verder heterogene groepen zonder verder onderscheid naar andere aandoeningen

Betreffende architectonische eigenschappen
· alle kamers =25m²

· twee leefgroepen per afdeling gescheiden door een kitchenette

· geen dwaalgangen

· tuin voor mensen met dementie (beperkt in grootte)

· kiosk in de tuin

· gangen:

o enkel gangensysteem

o nissen in de gangen

o brede gangen

o veel licht

o rustpunten

o geschrankte en inspringende deuren

o asbreuk in de gangen (breken van eventuele lange gangen)

· aandacht voor indirecte verlichting, ook in de kamers

· prikkelarme omgeving voor mensen met dementie

· terrassen voor de leefgroepen (met zicht op beweging vb. speeltuin, straat,…)

· geïsoleerde kamers (tegen klopgedrag)

· spreiding van de kamers kortverblijf over de verschillende afdelingen

Betreffende werking en beleid
· zorggraad 70/30

· geen palliatieve kamers

· geen familiekamers

· geen snoezelkamers

· geen eigen meubilair

· geen koppelkamers

· organisatie van de zorg:

o gelijke werkdruk/gelijke zorggraad op de afdelingen

o afdelingen van gelijke grootte

o personeel wordt toegewezen aan een afdeling, maar werken ondersteunend aan elkaar bij personeelstekort


8. Vaststelling van de functionele structuur van de beleidsdomeinen, -velden en -items in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Beleidsdomeinen

Beleidsvelden

Beleidsitems

 

 

 

00 ALGEMENE FINANCIERING

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

 

 

0020 Fiscale aangelegenheden

 

 

0030 Financiële aangelegenheden

 

 

0040 Transacties i.v.m. openbare schuld

 

 

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

 

 

0090 Overige algemene financiering

 

 

 

 

 

 

 

01 ALGEMEEN BESTUUR

0100 Politieke organen

 

 

0110 Secretariaat

 

 

0111 Fiscale en financiële diensten

 

 

0112 Personeelsdienst en vorming

 

 

0114 Organisatiebeheersing

 

 

0115 Welzijn op het werk

 

 

0119 Overige algemene diensten

01 kantoor

 

 

02 ICT

 

 

03 facilitaire diensten

 

 

04 keuken

 

 

 

 

 

 

 

0190 Overig algemeen bestuur

 

 

 

 

 

 

 

02 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

0900 Sociale bijstand

 

 

0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

 

 

0904 Activering van tewerkstelling

01 Activering tewerkstelling

 

 

02 Kringwinkel

 

 

 

0905 Dienst voor juridische informatie en advies

 

 

0930 Sociale huisvesting

 

 

0946 Thuisbezorgde maaltijden

 

 

 

 

 

 

 

03 OUDERENZORG

0950 Ouderenwoningen

01 Wandelweg

 

0951 Dienstencentra

01 dienstencentrum

 

0952 Assistentiewoningen

01 serviceflats

 

 

02 assistentiewoningen

 

 

 

0953 Woonzorgcentra

01 Wackerbout

 

 

02 kortverblijven

 

 

03 Café Paris

 

 

 

0954 Dagzorgcentra

 

 

 

 

9. Samenwerking collectieve schuldenregeling - wijziging modaliteiten.
1. stopzetten van de samenwerking met het OCMW Brugge met ingang van 1 januari 2014
2. afsluiten met een advocaat van een identieke samenwerkingsovereenkomst als met het OCMW Brugge, doch zonder de toekenning van een jaarlijkse dossierkost. De advocaat rekent - zoals ook het OCMW Brugge deed - aan de cliëntenverzoekers ereloon en onkosten aan conform het koninklijk besluit d.d. 18 december 1998, na goedkeuring door de beslagrechter.


FINANCIËLE DIENST
10. Opvolging legionellabeheersplan en legionella-analyses voor WZC Wackerbout voor de periode 2013-2017. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde De watergroep, Roggelaan 2 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.023,26 excl. btw of € 3.658,14 incl. 21% btw voor de periode van 5 jaar.

11. Aankoop software medisch kaart, onderhoud en opleiding Medisoc. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.292,12 excl. btw of € 3.983,47 incl. 21% btw. Deze software is nodig in de sociale dienst om in te spelen op de gewijzigde regeling en digitalisering van de tussenkomsten medische kosten voor cliënten.
SOCIALE DIENST

12. Hervaststelling van het huishoudelijk reglement van de Lokale Opvanginitiatieven voor Asielzoekers (LOI's) van het OCMW Bredene.

WACKERBOUT

13. Familiedag WZC Wackerbout op 23 juni 2013: vaststelling van de verkoopprijzen. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.

OCMW-SECRETARIS

TP 1. Participeren aan het project Pamperbank opgestart door Curieus Bredene.
Het bestuur verleent - onder de hierna vermelde vorm - zijn medewerking aan het project van Curieus Bredene, p/a Molenstraat 81 - 8450 Bredene, tot oprichting van een Pamperbank van Samen Sterker:
- in de inkom van het Sociaal Huis wordt een door Samen Sterker aangeleverde container geplaatst voor de inzameling van de luiers;
- instaan voor de verkoop van de luierpakketten aan € 1, met overdracht van de opbrengsten aan Curieus Bredene;
- het onthaal van het Sociaal Huis wordt belast met de verkoop van Pamperkaarten ter waarde van € 5, met overdracht van de opbrengst aan Curieus Bredene.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET