OCMW-raad 28/08/2013
Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS
 
1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2013.

2. Kennisneming van het jaarverslag 2012 van diverse organisaties: OCMW Brugge, SH Oostende, ombudsdienst telecommunicatie, VVSG, Familiehulp vzw, de Provincie West-Vlaanderen, Wonen West- Vlaanderen en de Vlaamse wooninspectie.

3. Wijziging van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW Bredene.
De OCMW-raad keurde de herschikking van de bevioegdheden van het Vast Bureau goed. Hierdoor zal het Vast Bureau enkel samenkomen bij rampen en dringende noodzakelijkheid zoals bepaald in het OCMW -decreet.
De op heden toegekende bevoegdheden betreffende personeel en overheidsopdrachten wordt overgedragen aan de OCMW-raad en aan de OCMW-secretaris. Dit laatste voor wat betreft het tijdelijk aanstellen van personeelsleden op vacatures op het kader en dit voor een maximumtermijn van twee jaar. Deze beslissingen worden ook steeds ter kennis gebracht van de OCMW-raad.

4. Goedkeuring voorwaarden van kosteloze overdracht van 3.525 m² groenzone met de bijhorende infrastructuur gelegen Duinenzichterf, kadastraal gekend 1° afdeling sectie B deel van nr. 215F3 om in te lijven in het openbaar domein van de gemeente Bredene.
In het kader van de inrichting van de omgeviingswerken aan de serviceflats waarbij o.a. parking, wegenis en tuin werd aangelegd, dient er volgens de betreffende richtlijnen van het Besluit Vlaamse Regering van 18/07/2008 betreffende de uitvoeringsprograma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten een kosteloze overdracht te gebeuren van de gronden waarop de gesubsidieerde werken werden uitgevoerd . Het genomen besluit door de OCMW-raad moet deze overdracht regelen.
 
5. Goedkeuring van de adviesopdracht voor de opmaak van een plan van eisen rond 'Zorgtechnologie' in het nieuwbouwproject Wackerbout door het expertisecentrum Cretecs (KHBO).
De OCMW-raad geeft goedkeuring om in het kader van het nieuwbouwproject Wackerbout beroep te doen op een onafhankelijk advies en begeleiding betreffende het gebruik van zorgtechnologie (bv. registratie- en oproepsysteem, dwaaltedectie, enz.) in de toekomstige voorziening. Cretechs is een expertisecentrum zorgtechnologie gegroeid vanuit het KHBO en stelt dus onafhankelijke adviezen op op maat van de klanten zonder inmenging van leverancier van bepaalde producten. Eerst zal worden afgetoetst wat de visie is omtrent het gebruik van zorgtechnologie en basis van een duidelijk plan van eisen kan dan de markt worden geconsulteerd.
6. WZC Wackerbout: herstelling ramen glazen gang. Goedkeuring van het proces-verbaal van schatting.

FINANCIËLE DIENST

7. Afvoeren naar containerpark van defecte microgolfovens, bureaustoel en terrasstoel.

8. Renovatiewerken lokaal opvanginitiatief. Goedkeuring gunning.
In het kader van nodzakelijke renovatie-schilderwerken in de woningen van het LOI 1 en 2 werd de opdracht gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Van Eycken bvba uit Oostende tegen het bedrag van 12.378,68 (incl. btw).

9. Uitbreiding van de software New Horizon + Release 2013 met onderhoud voor de periode 2013-2016. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Het softwareprogramma van de sociale dienst wordt geupdated mettal van nieuwe en nodige functionaliteiten. De leverancier werd gegund , zijnde CEVI als enige bieder tegen een bedrag van 3.678,40 (incl. btw)

10. Prijsbepaling maaltijdpakketten ter beschikking gesteld door WZC Wackerbout aan de politiezone Bredene – De Haan.
In bepaalde situaties (bv. bij arrestatie) worden er noodpakketten (broodmaaltijd) voorzien door de keuken van het WZC Wackerbout aan de lokale politie Bredene - De Haan. Een prijsaanpassing drong zich op en werd vastgesteld op 1,50 euro per pakket.

11. Goedkeuring tot wijziging van de modaliteiten betreffende de organisatie van feestmaaltijden door residenten van het WZC Wackerbout en hun familie in de verzorgingsinstelling.
Er wordt goedgekeurd dat de vastgestelde prijzen jaarlijks geïndexeerd worden.
 
12. Vaststelling interne kredietaanpassing 2013 nr.1 - exploitatie.

PERSONEEL

13. Goedkeuring om de griepvaccinatie jaarlijks gratis aan te bieden aan personeelsleden, raadsleden en vrijwilligers.

SOCIALE DIENST

14. Participatie aan de ondersteuning van de derde groepsaankoop groene energie voor particulieren georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen.

WACKERBOUT

15. Kennisneming van de goedkeuring dd. 10 juli 2013 door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van de voorafgaande vergunning voor het bouwen van een dagverzorgingscentrum.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET