OCMW-raad 30/09/2013
Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS

1. Akteneming van de verhindering van OCMW-raadslid Ulrike De Ridder.
Er wordt akte genomen van de verhindering om medische redenen met ingang van 23 september 2013 van OCMW-raadslid Ulrike De Ridder en haar vervanging tijdens deze periode van verhindering door haar opvolgster, mevr. Katy Ackein.

2. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 augustus 2013.
 
3. Kennisneming van het kwartaalverslag Partnerplan WZC Wackerbout betreffende de periode 01/07/2012 tot en met 30/06/2013 (i.s.m. Probis Consulting).

4. Kennisneming van diverse verslagen en brochures ontvangen in de periode augustus-september 2013: publicatie Vlaamse Ouderenraad.

5. Wijziging van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen.

Volgende wijzigingen werden beslist:

inventaris roerende goederen: i
n uitvoering van de bepalingen van artikel 52 van het OCMW-decreet kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen aan o.a. de secretaris van het OCMW.
Er wordt beslist de bevoegdheid met betrekking tot de verkoop van afval, van afbraakmateriaal en van niet meer gebruikte of achtergelaten roerende voorwerpen te delegeren aan de secretaris van het OCMW.
Voorheen moesten deze goederen gestapeld worden tot de raad hieromtrent een beslissing had genomen. Gezien de binnen de organisatie voorhanden stapelruimte volledig wordt ingenomen ten behoeve van de reguliere exploitatie, is het tijdelijk opslaan van afgedankte voorwerpen belemmerend voor de goede werking.

inning geringe dagontvangsten: in uitvoering van artikel 69 van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen kan de OCMW-secretaris onder bepaalde voorwaarden, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde personeelsleden van het OCMW die onder zijn gezag staan - met uitzondering van de financieel beheerder - belasten met de inning van geringe dagontvangsten.
Een van de voorwaarden is dat de kassen met geringe dagontvangsten nooit meer dan € 1.000 mogen bevatten.
Er werd vastgesteld vast dat voornoemde voorwaarde geen haalbare kaart is voor de kas van de cafetaria van het WZC Wackerbout. Vooral in het weekend worden er ontvangsten gerealiseerd ver boven de gestelde limiet.
Er werd beslist dat de limiet van de kasvoorraad wordt opgetrokken naar € 2.500.

6. Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende. Aanstelling plaatsvervanger voor Ulrike De Ridder, afgevaardigde binnen de algemene vergadering en de raad van beheer.
Mevr. Ackein Katy wordt verkozen als plaatsvervang(st)er van mevr. Ulrike De Ridder met betrekking tot de mandaten van laatstgenoemde binnen het Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende.

7. Lokale adviescommissie: aanstelling van een plaatsvervang(st)er voor de afgevaardigde van het bestuur.
Mevr. Evelyn Vermont wordt aangeduid als plaatsvervang(st)er voor mevr. Ulrike De Ridder voor haar mandaat als afgevaardigde van het OCMW Bredene in de Lokale Adviescommissie.

8. Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering van de opdracht met betrekking tot het vervangen van de ramen van de RVT-afdeling van het WZC Wackerbout.
Het proces-verbaal d.d. 20 augustus 2013 met betrekking tot de definitieve oplevering van de opdracht met betrekking tot het vervangen van de ramen van de RVT-afdeling van het WZC Wackerbout, uitgevoerd door Goddeeris NV, Moorsledestraat 25 te 8880 Ledegem, wordt goedgekeurd.
De gestelde borgtocht mag volledig worden vrijgegeven.

FINANCIËLE DIENST

9. Levering dieet- en sondevoeding in WZC Wackerbout gedurende de periode van 01/01/2014 t.e.m. 31/12/2017. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Nutricia, Romeinsesteenweg 564/c te 1853 Strombeek-Bever
- Apotheek Gombert, Molenstraat 86 te 8450 Bredene
- Revogan nv, Landegemstraat 1 te 9031 Drongen.

10. Vervangen van de server voor het zorgoproep-en registratiesyteem in WZC Wackerbout. Goedkeuring eindafrekening en oplevering.

11. Onderhoudscontract voor het domoticasysteem in het serviceflatcomplex Duinenzichterf voor de periode 1/1/2014 t.e.m. 31/12/2016.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde De Maegd nv, Ambachtenlaan 13 te 3001 Heverlee, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 10.800,00 excl. btw of € 12.096,00 incl. 12% btw.

12. Vernieuwing Niko Care oproepstations in het WZC Wackerbout. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Niko Projects, Industriepark West 40 te 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.720,00 excl. btw of € 8.131,20 incl. 21% btw.

13. Stopzetting onderhoudscontract van de waterontharder van het WZC Wackerbout bij de firma Aramis.
Het onderhoudscontract 40701 van 06 mei 2009 met de firma Aramis, Everselstraat 133 te 3580 Beringen m.b.t. de waterontharder VSDD 50-250 opgesteld in het WZC Wackerbout wordt met onmiddellijke ingang stopgezet.

14. Afsluiten van een onderhoudscontract voor de waterontharder van het WZC Wackerbout voor de periode 2013-2017. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
 
15. Goedkeuring vorderingsstaten september 2013 m.b.t. investeringen.

PERSONEEL
16. Kennisneming van het schrijven RSZPPO m.b.t. de nieuwe tarieven voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 voor de hospitalisatieverzekering via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst - lokale besturen in Vlaanderen vzw. .

WACKERBOUT
17. Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende arts van het rust-en verzorgingstehuis voor de periode 1 december 2013 tot 30 november 2017.
Dr. Wilfried Maes, huisarts, wonende te Bredene, Prins Karellaan 12, wordt aangeduid als coördinerend en raadgevend arts voor het rust -en verzorgingstehuis Wackerbout, voor de periode van 1 december 2013 tot 30 november 2017.

18. Goedkeuring van het stappenplan opgemaakt om tegemoet te komen aan de opmerkingen geformuleerd in het B-brandweerattest d.d. 2 april 2013 met betrekking tot het WZC Wackerbout.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET