OCMW-raad 29/11/2013

Openbare zitting 

OCMW-SECRETARIS

1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 oktober 2013.

2. Kennisneming van de notulen van het managementteam van 10 oktober 2013 en van 15 november 2013.

3. Vaststelling van de strategische meerjarenplanning 2014- 2019 van het OCMW Bredene

4. Vaststelling van het budget 2014 van het OCMW Bredene.
 
5. Participatie door het OCMW Bredene aan een zorgvernieuwingsproject dewelke door vzw Solidariteit voor het Gezin en Bond Moyson vzw zal worden ingediend in het kader van het derde protocolakkoord van de Federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten in het kader van de vergrijzing van de bevolking en de toename van de zorgbehoeften voor langdurige en complexe zorg. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.
 
De beslissing van de OCMW- voorzitter tot participatie aan het zorgvernieuwingsproject thuiszorg dat op 30 november wordt ingediend door Solidariteit voor het Gezin vzw en Bond Moyson Thuiszorg vzw wordt bekrachtigd in het kader van de tweede ronde van projectoproepen uit het Protocolakkoord nr. 3 en waarbij het partnerschap bestaat uit volgende opdrachten voor het OCMW Bredene:
• Informeren van ouderen over het zorgaanbod en doorverwijzen naar het project
• Aanbieden van maaltijdbedeling aan huis
• Onderzoeken van het recht op bepaalde premies bij financiële problemen van een zorgvrager
• Aanbieden van aanvullende diensten (opvang in dagverzorgingscentrum, centrum voor kortverblijf, opname in een RVT)
• Doorverwijzen van ouderen die op de wachtlijst van de RVT’s staan zodat zij in de periode tot een residentiële opname op een kwalitatieve manier thuis kunnen verblijven
• Deelnemen aan de stuurgroep die opgestart zal worden ter opvolging van het project

6. Kennisneming van diverse verslagen en brochures ontvangen in de periode oktober - november 2013.

7. Goedkeuring van het voorontwerp van het jaaractieplan preventiebeleid 2014 van het OCMW Bredene.

8. Goedkeuring van de aanvraag door Kinderopvang Ukkiepukkie afdeling Bredene om gebruik te maken van de regeling rond het deponeren van luierafval zoals van kracht voor de Bredense onthaalgezinnen.
 
Het kinderdagverblijf Ukkiepukkie, Populierenlaan 80 te Bredene mag met ingang van 1 januari 2014 het luierafval van hun Bredense site deponeren in de containers incontinentiemateriaal van het woonzorgcentrum Wackerbout, Duinenstraat 106 te Bredene op de wijze zoals afgesproken met de dienst onthaalgezinnen van de gemeente Bredene en hierbij gebruik maken van de hen ter beschikking gestelde recycleerbare luierafvalzakken.
9. Wijziging bepalingen lastenboek betreffende de opdracht tot het aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum.

10. Bouw van een woonzorgcentrum met 150 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf voor 10 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen, en een lokaal dienstencentrum. Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, EPB verslaggeving, haalbaarheidsstudie alternatieve energieën en omgevingsaanleg. Goedkeuring selectievoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring wordt verleend aan de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en aan de raming voor de opdracht “Bouw van een woonzorgcentrum met 150 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf voor 10 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen, en een lokaal dienstencentrum. Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, EPB verslaggeving, haalbaarheidsstudie alternatieve energieën en omgevingsaanleg.”, opgesteld door OCMW-secretaris. De raming bedraagt € 1.400.000,00 excl. btw of € 1.694.000,00 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

11. Serviceflatcomplex Duinenzichterf: vordering naleving bepalingen onroerende leasingovereenkomst.

Om de naleving van de bepalingen van de onroerende leasingovereenkomst afgesloten op 23 juni 2010 met de openbare vastgoedbeleggingsvennootschap Serviceflats Invest NV af te dwingen wordt - indien de noodzaak blijkt uit een advies van de raadsman vermeld in artikel 2 - beslist om op te treden in rechte en zelfs hoger beroep in te stellen. Mr. Sofie Logie, advocaat, met kantoor te 8500 Kortrijk, Pres. Kennedypark 6 bus 24, wordt aangesteld als raadsvrouw teneinde de belangen van het OCMW Bredene te verdedigen.
12. Renovatie gevels, voetpaden en terrassen van de bejaardenwoningen gelegen langsheen de Wandelweg te Bredene: aanstelling architect. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen architecten.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/080 en de raming voor de opdracht “Renovatie gevels, voetpaden en terrassen van de bejaardenwoningen gelegen langsheen de Wandelweg te Bredene: aanstelling architect.”, opgesteld door OCMW-secretaris. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 5.000,00 (excl. Btw) of € 6.050,00 (incl. 21% btw). Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende architecten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Architectenbureau Felix & Partners bvba, Koningsstraat 43A, bus 1 te 8400 Oostende
- Atelier voor architectuur Maes & De Busschere, Hennepstraat 15 te 8400 Oostende
- Plantec Architecten bvba, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende
- Inghelbrecht W. BVBA, Aimé Liebaertstraat 6 te 8400 Oostende.

13. Aanpassing van de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum Wackerbout.

Overwegende dat in het zorgstrategisch plan en in de strategische meerjarenplanning  2014 – 2019 van het OCMW Bredene wordt gesteld te streven naar een verhoging van de zorggraad binnen de residentiële zorginstelling WZC Wackerbout. Overwegende dat een stijging van de zorggraad de wachttijden voor opname in het woonzorgcentrum zal verkorten en de financiële tegemoetkoming van het RIZIV geoptimaliseerd zal worden. Overwegende dat deze evolutie van de zorggraad een wijziging van het opnamebeleid impliceert dewelke is opgenomen in de interne afsprakennota van het WZC Wackerbout; de interne afsprakennota bijgevolg dient te worden aangepast;

FINANCIËLE DIENST

14. Levering dieet- en sondevoeding in WZC Wackerbout 01/01/2014 t.e.m. 31/12/2017. Goedkeuring gunning.

Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Nutricia, Romeinsesteenweg 564/c te 1853 Strombeek-Bever, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 2 kalenderdagen.

15. Goedkeuring vorderingsstaten oktober-november 2013 m.b.t. investeringen.

PERSONEEL

16. Overschrijding personeelsformatie met 1 voltijds OCMW- maatschappelijk werker in contractueel verband om de continuïteit van de cluster schuldbemiddeling te waarborgen. Principebeslissing

De tijdelijke overschrijding van de personeelsformatie van het OCMW Bredene met 1 voltijds equivalent OCMW maatschappelijk werker in contractueel verband wordt principieel goedgekeurd gedurende de periode van 1 jaar met ingang van 1 januari 2014.

17. Goedkeuring voor de participatie door het OCMW Bredene aan de initiatieven rond gemeenschapsdienst voor zowel minder-als meerderjarigen.

Er wordt goedkeuring verleend aan het participeren aan en ingaan op aanvragen rond de uitvoering van gemeenschapsdiensten in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen en dit zowel voor minder-als meerderjarigen.
De aanvragen worden individueel behandeld door de OCMW-secretaris waarbij volgende modaliteiten worden gedefinieerd:
- de aanvraag gebeurt door de erkende diensten alternatieve gerechtelijke maatregelen minder- en meerderjarigen.
- de aanvraag is conform de verzekeringsverplichtingen.
- de aanvraag is kosteloos voor het bestuur.


SOCIALE DIENST

18. Kennisneming van de stopzetting van de werking van de regionale welzijnscommissie Oostende.

De raad neemt kennis van de stopzetting van de werking van de regionale welzijnscommissie met ingang van 1 januari 2014.
 

19. Tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2013-2014.

Er werd beslist om verder het systeem van ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ toe te passen in het OCMW Bredene, conform de modaliteiten vastgelegd in een schrijven van de Vlaamse regering van 17 oktober 2013.

20. Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Bredene en VZW Oxfam Solidariteit.

De samenwerking bestaat er concreet in dat het OCMW zich verbindt, personen, in dienst met een arbeidscontract in het kader van voornoemd artikel van de OCMW-wet ter beschikking te stellen aan de VZW Oxfam Solidariteit. De VZW er zich toe verbindt een takenpakket samen te stellen waarin de mogelijkheden van tewerkstelling, opleidingen en begeleidingen op de werkvloer worden opgenomen. Gezien deze samenwerking tot doel heeft leefloon- en steungerechtigden te integreren in het arbeidsproces wordt er voor de terbeschikkingstelling van de personen geen vergoeding gevraagd aan de VZW.
Om een duurzame professionele inschakeling te bewerkstelligen in overeenstemming met artikel 60 §7 van de OCMW-wet wordt een samenwerking tot stand gebracht tussen het OCMW Bredene en de VZW Oxfam Solidariteit, met hoofdzetel te Brussel, Vier-Windenstraat 60.

21. Indienen project 'strijd tegen armoede en sociale inclusie', in samenwerking met CKG Kapoentje.

Het OCMW Bredene dient, in samenwerking met CKG Kapoentje, een project in bij de Nationale Loterij in het kader van ‘projectoproep 2013 armoedebestrijding en sociale inclusie’, met als doel dat het OCMW actief op zoek gaat naar gezinnen met jonge kinderen met een verhoogd risico op kansarmoede en waarbij op vlak van preventieve gezinsondersteuning en samenwerking met kinderopvang, onderwijs, CKG en kind en gezin, maximaal wordt ingezet om de ontwikkelingskansen van deze kinderen te verhogen, isolement van deze gezinnen te doorbreken en een betere aansluiting te realiseren bij het bestaande aanbod, kinderopvang, kleuter- en lager onderwijs, medische zorgen en gezinsondersteuning.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET