OCMW-raad 27/12/2013

Openbare zitting   

 

OCMW-Secretaris

 

1.       Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 november 2013.

 

2.       Akteneming van het einde van de verhindering van OCMW-raadslid Ulrike De Ridder.

 

Er wordt akte genomen van het einde van de verhindering van OCMW-raadslid Ulrike De Ridder met ingang van 18 januari 2014, alsook het einde van haar vervanging door haar opvolgster, mevr. Katy Ackein.

 

3.       Kennisneming van diverse verslagen en brochures ontvangen in de periode november - december 2013.

 

De Raad neemt kennis van:

 

·       het jaarverslag 2012 Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

 

4.       Kennisneming van de notulen van het managementteam van 18 december 2013.

 

5.       Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 8 oktober 2013.

 

6.       Bekrachtiging van de beslissingen genomen in de stuurgroep van het traject conceptontwikkeling i.s.m. PROBIS consulting van het project WZC Wackerbout. 

 

De OCMW-raad bekrachtigt volgende keuzes gemaakt in de stuurgroep WZC Wackerbout.

 

7.       Goedkeuring van het Jaaractieplan preventiebeleid 2014 van het OCMW Bredene.

 

8.       Renovatie gevels, voetpaden en terrassen van de bejaardenwoningen gelegen langsheen de Wandelweg te Bredene: aanstelling architect. Goedkeuring gunning.

 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde ARCHITECTENBUREAU FELIX & PARTNERS BV bvba, KONINGSSTRAAT 43A, BUS 1 te 8400 Oostende, tegen een ereloonpercentage van 8%.

 

9.       Gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van elektrische energie voor de installaties, gebouwen en de openbare verlichting.

 

De gemeente Bredene wordt aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW Bredene op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot 31 december 2017.
 

10.     Gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van gas voor de installaties en gebouwen.

 

De gemeente Bredene wordt aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW Bredene op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor gas voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot 31 augustus 2017.

 

Financiële dienst

 

11.     Vernieuwing Niko Care stations. Goedkeuring eindafrekening en oplevering.

 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Vernieuwing Niko Care stations”, opgesteld door Boekhouding, waaruit blijkt dat de leveringen een eindtotaal bereikten van € 6.720,00 excl. btw of € 8.131,20 incl. 21% btw.

Deze opdracht wordt opgeleverd.

 

12.     Sociaal Huis: omgevingswerken fase 2. Goedkeuring definitieve oplevering.

 

De opdracht “Sociaal Huis: omgevingswerken fase 2” wordt definitief opgeleverd.

 

13.     Sociaal Huis: omgevingswerken fase 2. Goedkeuring eindafrekening.

 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Sociaal Huis: omgevingswerken fase 2”, opgesteld door OCMW-secretaris, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 84.060,01 excl. btw of € 101.712,61 incl. 21% btw.

 

14.     Gezamenlijke opdracht van de gemeente, OCMW en politiezone voor huur en onderhoud brandblusapparaten en brandhaspels.

 

De gemeente Bredene wordt, conform artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW Bredene op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor de huur en het onderhoud van de brandblusapparaten en brandhaspels geplaatst in een instelling van het bestuur gedurende de periode 2014-2017.

 

15.     Goedkeuring vorderingsstaten november-december 2013 m.b.t. investeringen.

 

16.     Vaststelling budgetwijziging 2013 nr.3 - gewone exploitatie - voor het boekjaar 2013 van het OCMW-Bredene.

 

Wordt vastgesteld, de budgetwijziging 2013 nr.3 – gewone exploitatie – voor het boekjaar 2013, waarbij het resultaat geraamd wordt op € -2.637.785,97 met een in het budget vermelde gemeentelijke bijdrage van € 2.602.230,00 die overeenkomt met het bedrag opgenomen in de wijziging van het meerjarenplan 2010 – 2013 nr.4.

 

Personeel

 

17.     Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter tot aanpassing van het sluitingsuur Sociaal Huis op kerst - en oudejaarsavond.

 

Wordt bekrachtigd, het voorstel om het Sociaal Huis op dinsdag 24 en dinsdag 31 december 2013 uitzonderlijk te sluiten om 15 uur.

 

18.     Overschrijding personeelsformatie met 1 voltijds OCMW- maatschappelijk werker in contractueel verband om de continuïteit van de cluster schuldbemiddeling te waarborgen.  

 

Wordt goedgekeurd, de tijdelijke overschrijding van de personeelsformatie van het OCMW Bredene met 1 voltijds equivalent OCMW maatschappelijk werker in contractueel verband voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 januari 2014.

 

Sociale dienst

 

19.     Indienen project 'Kinderen eerst, lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede'.

 

 

Het OCMW Bredene dient een project in bij het Ministerie voor maatschappelijke integratie in het kader van ‘projectoproep 2013: kinderen eerst, lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede’, met als doel het oprichten van een overlegplatform met lokale actoren werkzaam rond kinderen en gezinnen (OCMW, CKG ’t Kapoentje, onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang,…)  en hen te sensibiliseren, probleemsituaties in de gemeente te detecteren en concrete hulpverlening voor kinderen op te zetten.

 

20.     Indexatie tarieven maaltijden aan huis met ingang van 1 januari 2014.

 

Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de maaltijdprijs na indexatie:

 

barema alleenstaande

barema gezinnen

tarief

netto maandelijks inkomen

< € 982,22

< € 1329,47

€ 3,47

   982,23 – € 1156,40

€ 1329,48 - € 1618,30

€ 5,20

€ 1156,41 – € 1330,58

€ 1618,31 - € 1907,12

€ 6,95

+ € 1330,59

+ € 1907,13

€ 8,27

 

Wackerbout

 

21.     Goedkeuring van het jaarprogramma voor het dienstjaar 2014 van de dienst animatie in het WZC Wackerbout. 

 

OCMW-Secretaris

 

TP 1.  Serviceflatcomplex Duinenzichterf: belasten van een studiebureau met het opstellen van een expertiseverslag betreffende de vastgestelde  rioleringsproblemen. 


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET