OCMW-raad 28/01/2014
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS


1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 december 2013.

2.    Kennisneming van de voordelen verbonden aan het aangaan van een partnership met een externe organisatie voor de exploitatie van de grootkeuken van het WZC Wackerbout.

3.    Kennisneming van het verslag van de algemene vergadering op 19 december 2013 van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

4.    Jaarrekening over het boekjaar 2012 van het OCMW Bredene. Kennisneming goedkeuringsbesluit van de Gouverneur.
Kennis wordt genomen van de beslissing van de gouverneur van 20 november 2013 waarbij de jaarrekening over het boekjaar 2012 van het OCMW Bredene definitief wordt vastgesteld.

5.    Aanvraag verhoging dagprijs woonzorgcentrum Wackerbout.
Er wordt een aanvraag ingediend bij de Prijzendienst tot verhoging van de dagprijs in het WZC Wackerbout.
Na ontvangst van de beslissing van de Prijzendienst, zal bij afzonderlijk raadsbesluit, het bedrag van de prijsverhoging en de ingangsdatum van deze laatste worden vastgesteld.

6.    Aanvraag verhoging dagprijs serviceflatcomplex Duinenzichterf.
Er wordt een aanvraag ingediend bij de Prijzendienst tot verhoging van de dagprijs in het serviceflatcomplex Duinenzichterf.
Na ontvangst van de beslissing van de Prijzendienst, zal bij afzonderlijk raadsbesluit, het bedrag van de prijsverhoging en de ingangsdatum van deze laatste worden vastgesteld.

7.    Aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van buitengewone uitgaven. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde bieder, zijnde:
* Perceel 1 (KREDIETOPENING): BELFIUS BANK, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, tegen een marge van +0,75% op de van toepassing zijnde rentevoeten
* Perceel 2 (LENING): BELFIUS BANK, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, tegen een marge van +2,40% op de van toepassing zijnde rentevoeten
* Perceel 3 (RESERVERINGSCOMMISSIE): BELFIUS BANK, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, tegen een vaste rentevoet van 0,2%
* Perceel 4 (PROJECTBEGELEIDING): BELFIUS BANK, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, tegen een ereloonpercentage van 1,95%
* Perceel 5 (UITTREDINGSVERGOEDING): BELFIUS BANK, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, tegen een marge van +/-0,00% op de van toepassing zijnde rentevoeten.

8.    Hervaststelling van de kostprijs voor een broodmaaltijd ten behoeve van de families van een overleden resident van het woonzorgcentrum Wackerbout.  
De OCMW-raad geeft goedkeuring aan de hervaststelling van de kostprijs voor een broodmaaltijd in het kader van een rouwmaaltijd voor een overleden resident van het woonzorgcentrum Wackerbout op €12,50 per persoon voor de periode vanaf heden tot en met 31 december 2013.

9.    Hervaststelling kaart en verkoopprijzen toegepast in de locatie Café Paris van het WZC Wackerbout.
 
10.    Vaststelling van de modaliteiten voor de verkoop van pamperpakketten via de pamperbank in het Sociaal Huis Bredene.
Volgende modaliteiten voor de verkoop van pampers via de Pamperbank in het sociaal huis worden vastgesteld:

-    Met betrekking tot de doelgroep:
•    gerechtigden op leefloon/equivalent leefloon
•    personen die onder de armoedegrens leven
(alleenstaande met kind < 2 jaar € 1274,09 – koppel met kind < 2 jaar € 1554,12) (bij de berekening van de inkomsten wordt geen rekening gehouden met de kinderbijslag die ontvangen wordt voor de kinderen)
•    personen die te kampen hebben met een éénmalig acuut financieel probleem en die niet in staat zijn de nodige luiers aan te schaffen;

-    Met betrekking tot de verkoop:
•    kostprijs pamperpakket bedraagt € 1,00 per pakket van 25 pampers
•    maximaal 2 pakketten per kind per maand kunnen worden aangekocht
•    het aanschaffen van een pakket kan enkel gebeuren als blijkt dat het gezin door omstandigheden (financiële/sociale situatie) tijdelijk niet in staat is zelf in te staan voor de aankoop in de reguliere verkoop. Het verkrijgen van een pamperpakket gaat altijd uit van een reële nood.
•    pamperpakketten kunnen niet gereserveerd worden
•    enkel de gepaste maat van pampers wordt meegegeven, indien niet voorhanden dan kan geen pakket worden uitgereikt (gebruik maattabel luiers)
•    de gelden uit de verkoop van de pamperpakketten worden bewaard in het onthaal van het Sociaal Huis en afgedragen aan de verantwoordelijke van het project Pamperbank van Curieus.

11.    Goedkeuring van een samenwerkingsverband met de Bredense apotheken betreffende de medicatie in het WZC Wackerbout.
Er wordt goedkeuring gegeven aan het samenwerkingsverband met de Bredense apotheken Gombert, Deconinck, Delaplace, Duinen en Carbonez, waarbij:
•    elke participerende apotheek wordt toegewezen aan een afdeling in het woonzorgcentrum
•    het OCMW Bredene een onkostenvergoeding wordt aangerekend van € 1,00 per bewoner per week als bijdrage voor de medicatierobot (jaarlijks te indexeren)
•    de bewoners een korting van 6% genieten op hun medicatie
•    de medicatie geportioneerd wordt aangeleverd per bewoner per week
•    er maximaal op maat wordt gewerkt waarbij extra’s of wijzigingen aan huis worden beleverd op afroep (dagelijks)
•    de apotheken instaan voor de portionering van de medicatie, het stockbeheer, opvolging van de attesten mutualiteit en de opvolging van de voorschriften.

12.    Vervanging tapijttegels sociaal huis. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Maes Guy, Oudenaardsesteenweg 117 te 8500 Kortrijk, tegen een eenheidsprijs van € 44,78 per m² excl. btw.

13.    Goedkeuring vorderingsstaten december 2013 - januari 2014 m.b.t. investeringen.

14.    Aankoop software link financiële toepassing-3P. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 900,00 excl. btw of € 1.089,00 incl. 21% btw.

PERSONEEL

15.    Kennisneming van de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen,  
De raad neemt kennis van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen.
 

SOCIALE DIENST

16.    Goedkeuring van het opstarten van een samenwerkingsovereenkomst door het OCMW Bredene met de vzw EFREM, een hulpverleningsorganisatie voor zelfstandigen.
Het OCMW Bredene sluit volgende samenwerkingsovereenkomst af met EFREM Mesen vzw, Armentierssteenweg 11 bus 2 te 8957 Mesen:
de organisatie EFREM vzw beoogt een verankering van hulpverlening voor zelfstandigen in moeilijkheden in OCMW’s; een samenwerking met EFREM vzw vertrekt vanuit een aantal doelstellingen/noden, nl.
•    een duidelijk hulpverleningsaanbod formuleren binnen het gemeentelijk niveau naar de ondernemers toe,
•    zelfstandigen meer proactief benaderen,
•    opnemen van een teamondersteunende functie door EFREM vzw,
•    versterking van de lokale sociale structuren,
•    directe betrokkenheid van de lokale sociale hulpverleningsorganisaties in het hulpverleningsproces;

WACKERBOUT
 
17.    Kandidaturen voor het geven van pedicure binnen het WZC Wackerbout.
De kandidatuur van Stefanie Vandycke en Joy Neyt wordt niet weerhouden omdat er op vandaag geen nood is aan extra pedicureverstrekkers.
 
18.    Kandidatuur voor het geven van haarverzorging binnen het WZC Wackerbout.
Er wordt niet ingegaan op de vraag van mevrouw Joy Neyt om als haarkapster te fungeren binnen het woonzorgcentrum Wackerbout..

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET