OCMW-raad 25/02/2014
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS
 
1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2014.
 
2.    Kennisneming van het openbaar onderzoek n.a.v. het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in de schoonheidsleerlaan 6 te Bredene.
 
De raad neemt kennis van het aangetekend schrijven d.d. 30 januari 2014 van het gemeentebestuur betreffende het openbaar onderzoek naar aanleiding van de indiening van een stedenbouwkundige aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning gelegen in de Schoonheidsleerlaan 6 te Bredene en beslist geen redenen te hebben om bezwaren of opmerkingen in te dienen.

3.    Goedkeuring van het boek van eisen betreffende het concept voor het nieuwbouwproject woonzorgcentrum opgemaakt i.s.m. Probis vzw.

De raad geeft goedkeuring aan het boek van eisen zoals opgemaakt door Probis Consulting vzw.Het vastgestelde boek van eisen voor de nieuwbouw zal integraal deel uitmaken van het lastenboek in het kader van de procedure voor aanstelling van een architect.

4.    Goedkeuring van het functioneel programma van eisen betreffende zorgtechnologie in het nieuwbouwproject Wackerbout opgemaakt i.s.m. expertisecentrum Cretecs.

De raad geeft goedkeuring aan het functioneel programma van eisen betreffende de zorgtechnologie zoals opgemaakt door expertisecentrum Cretecs. Het vastgestelde programma zorgtechnologie voor de nieuwbouw zal integraal deel uitmaken van het lastenboek in het kader van de procedure voor aanstelling van een architect.

5.    Bouw van een woonzorgcentrum met 150 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf voor 10 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen, en een lokaal dienstencentrum. Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, EPB verslaggeving, haalbaarheidsstudie alternatieve energieën en omgevingsaanleg. Goedkeuring kwalitatieve selectie en bestek.

De volgende kwalitatief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen:
-    AMV Architecten bvba
-    Ontwerpteam PSK/Tyberghien
-    Studiebureau Ir. Ch. Lobelle bvba
-    Snoeck & Partners nv
-    VK Studio Architects, Planners & Designers cvba
-    LLOX architecten bvba
-    Boeckx architecture & engineering nv.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek voor de opdracht “Bouw van een woonzorgcentrum met 150 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf voor 10 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen, en een lokaal dienstencentrum. Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, EPB verslaggeving, haalbaarheidsstudie alternatieve energieën en omgevingsaanleg.”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

 
6.    Opstart van een onderzoek naar de mogelijkheden tot wijziging van de inplantingsplaats van het nieuwbouwproject woonzorgcentrum.

De raad keurt de opstart van een onderzoek naar de mogelijkheden tot wijziging van de inplantingsplaats van het nieuwbouwproject woonzorgcentrum goed.

FINANCIËLE DIENST

7.    Goedkeuring vorderingsstaten januari 2014 m.b.t. investeringen.

PERSONEEL
 
8.    Verlenen van advies over de ontwerptekst van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

Wordt gunstig geadviseerd, de ontwerptekst van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel:

9.    Goedkeuring van de ontwerptekst betreffende de wijzigingen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. Principebeslissing.

Wordt principieel goedgekeurd, ontwerptekst van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel:

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET