OCMW-raad 31/03/2014
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS
 
1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2014.
 
2.    Kennisneming van diverse verslagen en brochures ontvangen in de periode januari - februari - maart 2014.
 
3.    Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 9 december 2013.
 
4.    Goedkeuring van de aankoop van aangepaste veiligheidsschoenen voor de medewerkers van de dienst schoonmaak in navolging van een advies van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De aankoop van veiligheidsschoenen type S1 voor de medewerkers van de dienst schoonmaak wordt goedgekeurd
.

5.    Vaststelling van het bedrag van de dagprijsverhoging in het WZC Wackerbout en de ingangsdatum van deze prijsaanpassing.

Er wordt kennisgenomen van de beslissing van de Prijzendienst ons betekend op 17 maart 2014, waartegen geen beroep wordt aangetekend.
Voor de bestaande populatie binnen het WZC Wackerbout wordt de bestaande dagprijs op 1 april 2014 verhoogd met € 3,00.
Voor de personen die vanaf 1 april 2014 hun intrek nemen in het WZC Wackerbout wordt een dagprijs aangerekend gelijk aan de bestaande dagprijs verhoogd met € 5,00.

6.    Vaststelling van het bedrag van de dagprijsverhoging in het serviceflatcomplex Duinenzichterf en de ingangsdatum van deze prijsaanpassing.
Er wordt kennisgenomen van de beslissing van de Prijzendienst ons betekend op 17 maart 2014, waartegen geen beroep wordt aangetekend.
Voor de bestaande populatie binnen het serviceflatcomplex Duinenzichterf wordt de bestaande dagprijs op 1 april 2014 verhoogd met € 2,76.
Voor de personen die vanaf 1 april 2014 hun intrek nemen in het serviceflatcomplex Duinenzichterf wordt een dagprijs aangerekend gelijk aan de bestaande dagprijs verhoogd met € 5,00.

FINANCIËLE DIENST
 
7.    Virtualisatie linuxserver. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.382,43 excl. btw of € 2.882,74 incl. 21% btw.

8.    Renovatiewerken lokaal opvanginitiatief. Goedkeuring eindafrekening en oplevering.

9.    Stopzetten en vernieuwen overeenkomst met een meldcentrale ten behoeve van het personenalarmsysteem van de serviceflats voor de periode 2014-2018
De stopzetting, bij hoogdringenheid beslist door de OCMW-voorzitter, van het monitoringcontract opgemaakt op 30 november 2011 met de firma EMS-FOONHELP, Zonienwoudlaan 19 te 1640 Sint-Genesius-Rode, wordt bekrachtigd.
Deze opdracht, welke bij hoogdringendheid door de OCMW-voorzitter werd gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Wit-Gele kruis Limburg VZW, Welzijnscampus 25 te 3600 Genk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 13.816,32 incl. btw, wordt bekrachtigd.

10.    Vervangen afdekplaat zonwering Sociaal Huis n.a.v. stormschade 3/1/2014 - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Goddeeris NV, Moorsledestraatr 25 te 8880 Ledegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.808,25 excl. btw of € 2.187,98 incl. 21% btw.

11.    Aankoop scheidingswanden voor Café Paris. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Ikea nv, Maaltekouter te 9051 Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 825,62 excl. btw of € 999,00 incl. 21% btw.

12.    Uitvoeren begrafenissen en crematies voor de periode 01/05/2014-30/04/2018 -goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen leveranciers.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/020 en de raming voor de opdracht “Het uitvoeren van begrafenissen en crematies voor de periode 01/05/2014-30/04/2018”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 6.105,00 excl. btw of € 7.387,05 incl. 21% btw.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Begrafenisonderneming Verlinde, Nukkerstraat 86 te 8450 Bredene
- Uitvaartcentrum Dela, Stuiverstraat 470 te 8400 Oostende
- Servaty Luc, Torhoutsesteenweg 212 te 8400 Oostende
- Begrafenissen en crematies Casteleyn - De Grim, Torhoutsesteenweg 160 te 8400 Oostende
- Rouwcentrum Jim Raes, Slachtersstraat 23 te 8400 Oostende.

13.    Installatie, huur en onderhoud van KELA module, elektronische aftekenmodule en kwaliteitsindicatoren voor WZC Wackerbout voor de periode 2014-2019. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan CEVI, Bisdomplein  3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 16.490,68 excl. btw of € 19.953,72 incl. 21% btw voor een periode van 60 maanden.

14.    Goedkeuring vorderingsstaten februari 2014 m.b.t. investeringen.

PERSONEEL


15.    Wijziging personeelsformatie en organogram.

16.    Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling OCMW Bredene.

17.    Goedkeuren van de overstap van papieren naar elektronische maaltijdcheques.  
Naar analogie van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad om op basis van de voorwaarden zoals vermeld in de definitieve offerte voor het leveren van elektronische maaltijdcheques met de firma Edenred een dienstverleningsovereenkomst - als een uitvoeringsmodaliteit van het bestaande contract sinds 2002 - af te sluiten voor het leveren van elektronische maaltijdcheques vanaf mei 2014.

18.    Goedkeuren van een aanvraag voor een samenwerking met het Sociaal Huis Oostende in kader van brugprojecten.
De raad beslist niet in te gaan op de aanvraag voor een samenwerking met het Sociaal Huis Oostende in kader van brugproject voor het WZC Wackerbout omdat de gevraagde gestructureerde individuele begeleiding en opvolging van de leerling een te zware belasting voor de dienst zal betekenen.

19.    Goedkeuren van de aanvraag van vzw Duinhelm voor een samenwerking in het kader van begeleid werken.
De raad keurt de aanvraag van de jobcoach van vzw Duinhelm voor een samenwerking in het kader van begeleid werken goed omdat dit project het bestuur niet financieel belast en er een maatschappelijk belang mee verbonden is.

20.    Goedkeuring voor de organisatie van een ontbijt voor alle personeelsleden op 12 mei 2014.  
Er wordt goedkeuring gegeven aan de organisatie van een personeelsontbijt in kader van de “dag van het personeel” op maandag 12 mei 2014.

21.    Goedkeuring voor het behoud van de tewerkstelling van 7 voltijds personeelsleden, tewerkgesteld als artikel 60 §7 en ter beschikking gesteld van de vzw Kringloopcentrum "Kust".  
De Raad beslist om 7 personeelsleden, tewerkgesteld met toepassing van artikel 60 §7 van de OCMW wet, verder ter beschikking te stellen van sociale economie-initiatieven, zoals de vzw Kringloopcentrum Kust.

SOCIALE DIENST

22.    Kennisneming van het jaarverslag 2013 van de dienst schuldbemiddeling.

23.    Kennisneming van de brief d.d. 10 maart 2014 van de POD Maatschappelijke Integratie betreffende de compensatie aan het OCMW als gevolg van de impact door wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering.

24.    Opstarten van een samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en vaststelling van de modaliteiten voor aanwending van de subsidie voor terugbetaling van inschrijvingsgeld bij deelname aan sportieve manifestaties en/of lidgeld voor sportverenigingen.
De raad neemt kennis van de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 10 februari 2014, waarbij een gedeelte van de BLOSO-subsidie ten bedrage van € 2.000 wordt overgemaakt aan het OCMW Bredene. Voor het besteden van deze tussenkomst en het bereiken van de beoogde kansengroepen, wordt een samenwerking opgezet tussen de gemeentelijke sportdienst en het OCMW.
De vernoemde financiële tussenkomst ten bedrage van € 2.000 wordt als volgt aangewend : deelname aan sportieve manifestaties of verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen volgens volgende toekenningsvoorwaarden:

WACKERBOUT

25.    Goedkeuring kwaliteitsplanning voor het woonzorgcentrum Wackerbout voor het dienstjaar 2014.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET