OCMW-raad 29/04/2014
Openbare zitting   

OCMW-SECRETARIS
 
1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2014.

2.    Sociaal Huis: ruwbouw. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter tot weigering definitieve oplevering. Aanstelling raadsman in het kader van de procedure ingebrekestelling.

3.    Kennisneming van het verslag van de algemene vergadering van het SEL  Oostende -Veurne d.d. 21 november 2013 (samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg).

4.    Kennisneming van de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door WIVO vzw betreffende de samenstelling, werking en toekomstige uitdagingen van de managementteams in de Vlaamse lokale besturen anno 2013.

5.    Goedkeuring tot beëindiging van de samenwerking met " Kunst in Huis, kunstuitleen" voor het Sociaal Huis met ingang van 1 januari 2015.
Er werd beslist om de samenwerking met Kunst In Huis vzw, Gallaitstraat 78 te 1030 Brussel, per 1 januari 2015 te beëindigen. Hierbij wordt goedkeuring gegeven aan de aankoop van alle kunstwerken aanwezig in het Sociaal Huis door middel van het opgebouwde spaartegoed bij Kunst In Huis vzw alsook de aankoop van extra kunstwerken uit het aanbod van de vzw voor het woonzorgcentrum door middel van het saldo spaartegoed.

6.    Huur op lange termijn (60 maanden) van een personenwagen zonder aankoopoptie t.b.v. de sociale dienst. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Goedkeuring werd verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/029 en de raming voor de opdracht “HUUR OP LANGE TERMIJN (60MAANDEN) VAN EEN PERSONENWAGEN ZONDER AANKOOPOPTIE T.B.V. DE SOCIALE DIENST”, opgesteld door OCMW-secretaris.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Belfius Auto Lease NV, Rogierplein 11 te 1210 Brussel
- ING België NV, Koning Albert I laan 122 te 8200 Brugge
- Kbc Autolease, Diestsepoort 1 te 3000 Leuven.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 mei 2014.

7.    Aanpassing contract 612814 - dienstwagen Citroën C8.
Het voorstel geformuleerd door Belfius Auto Lease op 8 april 2014 tot aanpassing van het contract 612814 - personenwagen Citroën C8 werd goedgekeurd.

8.    Kringloopcentrum Kust vzw: goedkeuring aanvraag investeringskrediet voor verfraaiing Kringwinkel Oostende.
Raadslid Kelly Spillier werd gemachtigd om in de Raad van Bestuur van de vzw Kringloopcentrum Kust, de opname bij Hefboom van een investeringskrediet ten bedrage van € 30.000 voor de financiering van de renovatie van de Kringwinkel te Oostende, goed te keuren.

9.    Machtiging van een personeelslid om de verplichtingen in het kader van de digitale rapportering naar aanleiding van de beleids-en beheerscylcus (BBC) te volbrengen voor het OCMW Bredene.
Robert Vercruysse, boekhouder, werd gemachtigd om de digitale rapportering aan het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van het BBC-besluit voor het OCMW Bredene te verzorgen.

10.    Bouw van een woonzorgcentrum met 150 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf voor 10 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen, en een lokaal dienstencentrum. Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, EPB verslaggeving, haalbaarheidsstudie alternatieve energieën en omgevingsaanleg. Goedkeuring gunning.

FINANCIËLE DIENST
 
11.    Goedkeuring vorderingsstaten maart-april 2014 m.b.t. investeringen.
 
12.    Uitvoeren van begrafenissen en crematies voor de periode 01/05/2014-30/04/2018. Goedkeuring gunning.

Goedkeuring werd verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 april 2014 voor de opdracht “Het uitvoeren van begrafenissen en crematies voor de periode 01/05/2014-30/04/2018”, opgesteld door Boekhouding.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Uitvaartcentrum Dela, Stuiverstraat 470 te 8400 Oostende, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

PERSONEEL

13.    Organisatie van het personeelsfeest 2014. Vaststelling modaliteiten.
Voor het personeelsfeest 2014 wordt geopteerd voor de organisatie van een BBQ met randanimatie op zondag 24 augustus 2014 in het MEC Staf Versluys te Bredene

14.    Kennisneming bijkomende tussenkomst van het Fonds Sociale Maribel. Goedkeuring realisatie bijkomende arbeidsplaats. 
De Raad neemt kennis van de goedkeuring gekregen om een financiële tussenkomst in het kader van de Sociale Maribel, voor 1 bijkomende arbeidsplaatsen, namelijk 0,5 vte OCMW administratief medewerker
De procedure tot aanwerving van een administratief medewerk(st)er met halftijdse dagtaak in contractueel verband in het kader van de sociale maribel wordt opgestart.

SOCIALE DIENST

15.    Kennisneming van het jaarverslag 2013 van de vzw Huurdersbond West- Vlaanderen.

16.    Kennisneming van de wijzigingen in de regeling van de huursubsidie  van de Vlaamse Overheid  vanaf 1 mei 2014 en goedkeuring van de bepalingen voor het inhuren van een woning in het SVK. 
De raad nam kennis van de wijzigingen in het huursubsidiebesluit van de Vlaamse Overheid vanaf 1 mei 2014.
De raad beslist om verder in te zetten op het inhuren van woningen voor het SVK (ook voor alleenstaanden) en deze aan een betaalbare prijs (1/3 van het inkomen) te verhuren aan personen met een beperkt inkomen, conform de geldende reglementering van het SVK.

17.    Goedkeuring van de subsidiëring van het project ' de sociale springplank: gemeentelijk kinderforum'. Opstart van het project.
De raad nam kennis van de beslissing genomen door de Staatssecretaris voor Asiel, Migratie, Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding waarbij het project ingediend door het OCMW Bredene werd goedgekeurd en er een subsidie wordt voorzien van € 25.000 om het project uit te werken en te realiseren.
Isabelle Decalf, maatschappelijk werkster, wordt aangewezen als coördinator van het project.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET