OCMW-raad 27/05/2014
Openbare zitting

 
OCMW-SECRETARIS

 •    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk   welzijn van 29 april 2014.
 
•    Goedkeuring van het gebruik van de polyvalente zaal Sociaal Huis door de firma Arjohuntleigh voor de organisatie van een infosessie decubituspreventie en mobiliteit voor directies van woonzorgcentra.
 
•    Kennisneming van diverse verslagen en brochures ontvangen in de periode april 2014.
 
•    Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 17 februari 2014.
 
•    Kennisneming van de ontvangen correctie door " Kunst in Huis, kunstuitleen vzw " met betrekking tot het totaalbedrag van de aanwezige kunstwerken in het Sociaal Huis. Goedkeuring van de voorgestelde regeling voor beëindiging van de kunstabonnementen.
 
•    Aanpassing contract 610864 - dienstwagen Citroën C2.
 
•    Huur op lange termijn (60 maanden) van een personenwagen zonder aankoopoptie t.b.v. de sociale dienst. Gunning.
 
 
FINANCIËLE DIENST

 
•    Bevestiging deelname aan de opdrachtencentrale m.b.t. open raamovereenkomst voor aankoop visco-elastische matrassen met OCMW-Roeselare als penhouder.
 
•    Aankoop matrassen via opdrachtencentrale met penhouder OCMW-Roeselare. Bestelling.
 
•    Aankoop en onderhoud van 2 passieve tilliften t.b.v. WZC Wackerbout. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
 
•    Goedkeuring vorderingsstaten april-mei 2014 m.b.t. investeringen.
 
 
SOCIALE DIENST

 
•    Nemen van maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.
 
 
•    Kennisgeving verhoging van de terugbetalingspercentages van het leefloon vanaf 1 juli 2014.
 
•    Opstarten procedure tot het machtigen van OCMW-medewerkers om aanvragen te registreren bij de Directie-generaal personen met een handicap.
 
•    Goedkeuring aanpassing modaliteiten huurwaarborgen Sociaal Verhuurkantoor.
 
 
WACKERBOUT

 
•    Aanpassing interne afsprakennota woonzorgcentrum Wackerbout.
 
•    Aanpassing van de opnameovereenkomst van het  woonzorgcentrum Wackerbout.
 
  • Herziening van de regeling rond de permanentiedienst en weekendprestaties voor het hoofd bewonerszorg en de hoofdverpleegkundigen in het WZC Wackerbout. Goedkeuring tot samenwerking met het Wit-Gele Kruis West - Vlaanderen in het kader van de verpleegkundige permanentie voor de serviceflats Duinenzichterf.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET