OCMW-raad 30/06/2014
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2014.

2.    Kennisneming van het jaarverslag 2013 van het OCMW BREDENE.

FINANCIEEL BEHEERDER
 
3.    Vaststelling van de jaarrekening 2013 van het OCMW Bredene.

OCMW-SECRETARIS
 
4.    Kennisneming van diverse verslagen en brochures ontvangen in de periode mei 2014.

5.    Kennisneming van de notulen van de Algemene Vergadering van de vzw De Kringwinkel Kust van 19 mei 2014.

6.    Kennisneming van het verslag van de Algemene Vergadering van de vzw LOGO Oostende - Brugge van 14 mei 2014.

7.    Huur op lange termijn (60 maanden) van twee bestelwagens zonder aankoopoptie t.b.v. de technische dienst. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Belfius Auto Lease NV, Rogierplein 11 te 1210 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 51.475,04 excl. btw of € 62.284,80 incl. 21% btw.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 118 kalenderdagen.

8.    Kennisneming resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden tot wijziging van de inplantingsplaats van het nieuwbouwproject woonzorgcentrum. Bepalen van de locatie voor de nieuwbouw.
Er wordt gekozen voor de realisatie van het project op de site van het OCMW zoals ze op heden bestaat, in een gefaseerde uitvoering van de nieuwbouw gekoppeld aan de afbraak van het bestaande woonzorgcentrum Wackerbout.

9.    Goedkeuring uitvoering opdracht toegankelijkheidsadvies voor het nieuwbouwproject woonzorgcentrum door Westkans vzw.
Er wordt goedkeuring verleend aan de uitvoering van een toegankelijkheidsadvies ten behoeve van het nieuwbouwproject woonzorgcentrum door het technisch adviesbureau Westkans vzw, Kerkhofstraat 1 te 8200 Brugge.

FINANCIËLE DIENST

10.    Huur en onderhoud van multifunctionals en personal printers voor de periode 1/12/2014 t.e.m. 30/11/2019. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Canon, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem
- CEVI, Bisdomplein  3 te 9000 Gent
- Xerox, Kortrijksesteenweg 144 te 9830 Sint-Martens-Latem
- Computer Line, Dampoortstraat 51 te 8310 Brugge.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 1 augustus 2014.

11.    Goedkeuring vorderingsstaten mei-juni 2014 m.b.t. investeringen.

SOCIALE DIENST
 
12.    Kennisneming beslissing subsidieaanvraag bij de Nationale loterij - projectoproep 'armoede en sociale inclusie'.
De raad neemt kennis van het schrijven van de Staatssecretaris voor Asiel en migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, ontvangen op 15 mei 2014, waarbij werd beslist dat het project, ingediend door het OCMW Bredene in samenwerking met CKG ’t Kapoentje, niet wordt weerhouden.

13.    Kennisneming van de sectorale omzendbrief 2014 betreffende de gratis verdeling van levensmiddelen ter beschikking gesteld aan de OCMW's en erkende liefdadigheidsorganisaties in het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. Goedkeuring van de doelgroep voor de campagne 2014.
De Raad neemt kennis van de sectorale omzendbrief inzake de gratis verdeling van levensmiddelen ter beschikking gesteld aan de OCMW’s en erkende liefdadigheidsorganisaties in het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen –reglement 2014.
Er wordt goedkeuring verleend om, naast de doelgroepen (leefloners, daklozen, personen zonder papieren, illegalen, vluchtelingen en personen die onder de armoedegrens leven) bepaald in de omzendbrief inzake voedselhulp aan de meest behoeftigen, campagne 2014, ook de personen in budgetbeheer en of collectieve schuldenregeling, die slechts over een minimum leefgeld beschikken en personen die te kampen hebben met een éénmalig acuut financieel probleem (dringend voedselpakket), toe te laten tot de gratis voedselbedeling georganiseerd door het OCMW Bredene.

WACKERBOUT

14.    Herziening van het beurtrolsysteem pedicure in het WZC Wackerbout.
De raad neemt kennis van de stopzetting van Isabelle Vanoverberghe als pedicure voor de bewoners van het woonzorgcentrum in het kader van een beurtrolsysteem.
Met ingang van 1 juli 2014 wordt het beurtrolsysteem voor de verstrekkers van de pedicure binnen het woonzorgcentrum Wackerbout herzien. Het beurtrolsysteem omvat vanaf voornoemde datum de volgende verstrekkers (opgegeven volgens de maand waarin zij voetverzorging zullen verstrekken):
•    Juli 2014: Sabrina Gryson
•    Augustus 2014: Elien Zanders
•    September 2014: Sabrina Gryson
•    Oktober 2014: Elien Zanders
•    November 2014: Sabrina Gryson
•    December 2014: Elien Zanders.

SOCIALE DIENST

TP 1.    Optreden van het OCMW Bredene als schuldbemiddelaar in het kader van de collectieve schuldenregeling.
Met onmiddellijke ingang zal het OCMW Bredene zijn diensten als schuldbemiddelaar aanbieden in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET