OCMW-Raad 25/11/2014
Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 oktober 2014.
2.    Toegevoegd punt op vraag van raadslid Evelyn Vermont. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen en de rechtspositieregeling.
Er werd beslist onderhavig punt af te voeren van de agenda omdat de inhoud overlappend is met het voorstel geformuleerd in het agendapunt TP1 van de openbare zitting.
3.    Wijziging van het huishoudelijk reglement betreffende de beraadslagende organen aan de bepalingen van het OCMW-decreet.
Er wordt beslist de behandeling van onderhavig punt uit te stellen tot de volgende zitting van de OCMW-raad.
4.    Kennisneming van de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst met de coördinerend en raadgevend arts van het rust- en verzorgingstehuis Wackerbout.
Kennisname van het ontslag van de heer Wilfried Maes, Prins Karellaan 12 – 8450 Bredene, als coördinerend en raadgevend arts van het rust- en verzorgingstehuis Wackerbout met ingang van 31 maart 2015.
5.    Vaststelling van de aanpassing anno 2014 (nr.1) van de meerjarenplanning 2014- 2019 van het OCMW Bredene.
6.    Vaststelling van het budget 2015 van het OCMW Bredene.
7.    Woningen voor ouderen site Wandelweg. Uitstellen verhuring vrijgekomen pand.
Er wordt kennisgenomen van de opzegging van de woning gelegen Wandelweg 15 te Bredene. Een nieuwe huurovereenkomst voor dit pand wordt pas afgesloten na de geplande renovatiewerken.


FINANCIËLE DIENST

8.    Staalnames legionella in het serviceflatcomplex Duinenzichterf voor de periode van 1/1/2015 t.e.m. 31/12/2019. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Eurofins, Lieven Bauwensstraat 6 te 8200 Brugge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.400,00 excl. btw of € 2.904,00 incl. 21% btw.
9.    Serviceflatcomplex Duinenzichterf: waterschade. Aanvaarding schadevergoeding verzekering Belfius.
Er wordt goedkeuring verleend aan de berekening van de schadevergoeding door verzekering Belfius op 24 oktober 2014 t.b.v. € 690,71 (excl. BTW).
10.    Aanstellen van een provider mobiele telefonie voor de periode 2015. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunning.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.Deze opdracht wordt gegund aan Proximus, Koning Albert II laan 27 te 1030 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
11.    Goedkeuring vorderingsstaten oktober-november 2014 m.b.t. investeringen.


PERSONEEL

12.    Goedkeuring van het voorstel om de dienstregeling van het Sociaal Huis op kerst - en oudejaarsavond aan te passen.
Het Sociaal Huis sluit uitzonderlijk om 15 uur op woensdag 24 en woensdag 31 december 2014.
 
SOCIALE DIENST

13.    Kennisneming stand van zaken project 'de sociale springplank: gemeentelijk kinderforum'.
De raad neemt kennis van de stand van zaken van het project de sociale springplank: gemeentelijk kinderforum’.
14.    Hervestiging van vluchtelingen in België: oproep aan vrijwillige OCMW's.
Het OCMW Bredene zal niet deelnemen aan het hervestingsprogramma van vluchtelingen in België 2014-2015; gezien de ondersteuning en begeleiding die verwacht wordt niet kan gerealiseerd worden met de huidige personeelsbezetting.
15.    Tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2014-2015.
Er werd beslist om het systeem van ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ toe te passen in het OCMW Bredene voor de winterperiode 2014-2015, conform de modaliteiten vastgelegd in een schrijven van de Vlaamse regering van 7 november 2014.
16.    Goedkeuring samenwerkingsprotocol opvang voor dak- en thuislozen Winteropvang Imagine tussen OCMW Oostende en OCMW Bredene.
Het samenwerkingsprotocol inzake winteropvang voor dak- en thuislozen wordt afgesloten tussen OCMW Bredene en OCMW Oostende.


OCMW-SECRETARIS
 
TP 1.    Toegevoegd punt op vraag van raadslid Evelyn Vermont. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen.
Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen wordt aangepast volgens de gestelde richtlijnen uit de OCMW-raad.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET