OCMW-raad 29/12/2014
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS


1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 november 2014.

2.    Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 22 september 2014.

3.    vzw De Kringwinkel Kust: bijeenroeping bestuursorganen.
Er wordt goedkeuring gegeven een schrijven te richten aan de raad van bestuur van de vzw Kringwinkel Kust met verzoek naar de toekomst toe rekening te houden met de wijze van besluitvorming binnen het OCMW, zoals bepaald in het OCMW-decreet, en ons dus tijdig in kennis te stellen van de geplande voorstellen aan de respectievelijke bestuursorganen van de vzw.

4.    Kennisneming van de beslissing van de provinciegouverneur van 16 oktober 2014 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van het OCMW van Bredene.

5.    Goedkeuring van het Jaaractieplan preventiebeleid 2015 van het OCMW Bredene.

6.    Wijziging van het huishoudelijk reglement betreffende de beraadslagende organen aan de bepalingen van het OCMW-decreet.

7.    Aanvraag op naam van Kinderdagverblijf Baloe om gebruik te maken van de regeling rond het deponeren van luierafval zoals van kracht voor de Bredense onthaalgezinnen.
Het kinderdagverblijf Baloe, Buurtspoorwegstraat 85 te Bredene mag met ingang van 1 januari 2015 het luierafval deponeren in de containers incontinentiemateriaal van het woonzorgcentrum Wackerbout, Duinenstraat 106 te Bredene op de wijze zoals afgesproken met de dienst onthaalgezinnen van de gemeente Bredene en hierbij gebruik maakt van de ter beschikking gestelde recycleerbare luierafvalzakken.

8.    Huur op lange termijn (60 maanden) van een personenwagen zonder aankoopoptie t.b.v. de sociale dienst. Gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Belfius Auto Lease NV, Rogierplein 11 te 1210 Brussel, tegen een eenheidsprijs van € 340,10 per maand.

9.    Verbouwing rustoord Wackerbout: lot timmer- en schrijnwerken. Definitieve oplevering.

10.    Renovatie woningen Wandelweg Bredene. Tijdelijke huisvesting van de bewoners gedurende de werken.
Er werd beslist:
1.    voor de bewoonsters die tijdens de renovatiewerken zelf niet kunnen instaan voor tijdelijke huisvesting, zal met ingang van 1 september 2015 en voor de duur van voornoemde werken, voor rekening van het bestuur op het grondgebied van de gemeente een gemeubeld appartement worden gehuurd tegen volgende voorwaarden:
a.    maandelijkse huurprijs: € 550/woning (raming)
b.    elektriciteits- en watervoorziening worden verrekend à rato van het reële verbruik
2.    voor het verhuizen en stockeren van de huisraad van de vier bewoonsters tijdens de werken zal de firma Demaegdt uit Oostende voor rekening van het bestuur gecontracteerd worden tegen volgende voorwaarden:
a.    kosten stockeren woning: € 100/maand (excl. BTW)
b.    uurloon verhuis: € 30/man (excl. BTW).
De bewoonsters die voor rekening van het bestuur tijdelijk worden gehuisvest blijven hun huur tijdens de renovatiewerken verder betalen. Van de bewoonster die tijdens de werken bij familie kan verblijven wordt de huur opgeschort.

11.    Hervaststelling van de kostprijs voor een broodmaaltijd ten behoeve van de families van een overleden resident van het woonzorgcentrum Wackerbout.  
De kostprijs voor een broodmaaltijd in het kader van een rouwmaaltijd voor een overleden resident van het woonzorgcentrum Wackerbout wordt voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 bepaald op € 12,50 per persoon.

12.    Hervaststelling kaart en verkoopprijzen toegepast in de locatie Café Paris van het WZC Wackerbout.

13.    Uitvoeren van een organisatie-audit in het WZC Wackerbout  - Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde BDO Management, Louizalaan 326 bus 30 te 1050 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 17.204,95 excl. btw of € 20.817,99 incl. 21% btw. De looptijd wordt vastgesteld op 40 werkdagen.

14.    Stopzetting LOI-werking.
Er wordt kennisgenomen van de beslissing van Fedasil om de LOI-werking op het grondgebied van onze gemeente stop te zetten met ingang van 1 juli 2015.
Er wordt bij Fedasil een aanvraag ingediend om de op vandaag bestaande 15 plaatsen in fase 1 om te vormen naar 8 plaatsen in fase 2, verspreid over twee gebouwen met respectievelijke huisvesting voor 4 personen.


FINANCIËLE DIENST

15.    Bekrachtiging beslissing voorzitter m.b.t. de opzegging van het contract met Sita voor lediging ondergrondse containters Serviceflats Duinenzichterf en WZC Wackerbout.
Wordt bekrachtigd, de beslissing van de OCMW-voorzitter d.d. 11 december 2014 tot opzegging van de overeenkomst betreffende het leegmaken van de ondergrondse containers van het WZC Wackerbout en het serviceflatcomplex Duinenzichterf.
Er zal overgaan worden tot het uitschrijven van een nieuwe overheidsopdracht per 16 mei 2015 voor het “Ledigen van de ondergrondse containers van het WZC Wackerbout en van het serviceflatcomplex Duinenzichterf”.

16.    Goedkeuring service-overeenkomst met de firma Maenhout.
Met de firma Maenhout NV, Oostendsesteenweg 162-164 te 8000 Brugge wordt de serviceovereenkomst afgesloten vanaf 1 januari 2015 voor een periode van 3 jaar met de betrekking tot de huur van 21 automatische rolhanddoekautomaten, 20 zeepdispensers en 9 anti-vuilmatten.

17.    Patrimonium OCMW Bredene: wassen ramen gedurende de periode 2015-2018. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde JD Service Partners, Joseph Plateaustraat 9 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 34.968,00 excl. btw of € 42.311,28 incl. 21% btw.

18.    WZC Wackerbout: schade glazen gang. Aanvaarding schadevergoeding verzekering Belfius.

19.    Levering gleiswerk voor de periode 01/01/2015-31/12/2016. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Demuynck, Tuileboomstraat 17 te 8880 Ledegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 21 kalenderdagen.

20.    Levering kantoormateriaal voor de periode van 1/1/2015 t.e.m. 31/12/2017. Gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Lyreco Belgium sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

21.    Onderhoud groenzones van het domein OCMW Bredene gedurende de periode 2015-2018. Gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde DESCHACHT Dirk, Polderstraat 2 te 8420 De Haan, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 48.600,00 excl. btw of € 58.806,00 incl. 21% btw.

22.    Uitbreiding van de software New Horizon + Release 2014 en onderhoud van de software voor de periode 2015-2018. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan CEVI, Bisdomplein  3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.040,00 excl. btw of € 3.678,40 incl. 21% btw.

23.    Vaststelling interne kredietaanpassing nr. 1 voor het boekjaar 2014 van het OCMW-Bredene.

24.    Huur en onderhoud arbeidskledij, plat linnen en onderhoud van persoonlijk linnen voor de periode 01/07/2015 t.e.m. 30/06/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/062 en de raming voor de opdracht “Huur en onderhoud arbeidskledij, plat linnen en onderhoud van persoonlijk linnen voor de periode 01/07/2015 t.e.m. 30/06/2018”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 205.886,95 excl. btw of € 249.123,21 incl. 21% btw.


PERSONEEL

25.    Invoeren van variabele werktijden. Principebeslissing.

26.    Organisatie van de dag van het personeel.
Er wordt goedkeuring gegeven aan het organiseren van de dag van het personeel op 13 maart 2015 en het verdelen van taart onder het personeel.

27.    Aanpassen van uurroosters en de weddenbijslag van 11% binnen het WZC Wackerbout. Principebeslissing.
Wordt principieel goedgekeurd, het voorstel om:
1.    de nachtshift aan te passen van 21u15 tot 6u45
2.    de uurroosters in het arbeidsreglement aan te passen
3.    de shiften voor de deeltijdse personeelsleden te verdelen volgens prestatiebreuk
4.    een referentieperiode van 13 weken te hanteren voor de opmaak van de uurroosterplanning
5.    de weddenbijslag van 11% voor het leveren wisselende diensten of buitengewone prestaties te vervangen door het prestatiegericht verlonen van het verzorgend en verplegend personeel.

SOCIALE DIENST

28.    Goedkeuring opstart project Rap op Stap.
Er wordt goedkeuring gegeven aan de opstart en opening van een Rap op Stapkantoor in het sociaal huis te Bredene vanaf 1 februari 2015. Hiertoe wordt een charter voor samenwerking met Toerisme Vlaanderen ondertekend:
De zitdag van het Rap op Stapkantoor wordt bemand door vrijwilligers verbonden aan het bestuur met een vrijwilligersovereenkomst.

29.    Indexatie tarief maaltijden aan huis 2015.
De tarieven van de maaltijden aan huis vastgesteld in het dienstjaar 2014 blijven gelden in het dienstjaar 2015.


WACKERBOUT

30.    Goedkeuring van het jaarprogramma voor het dienstjaar 2015 van de dienst animatie in het WZC Wackerbout.  

31.    Goedkeuring kwaliteitsplanning voor het woonzorgcentrum Wackerbout voor het dienstjaar 2015.

32.    Aanvraag voorafgaande vergunning woonzorgcentrum Wackerbout.
Het OCMW Bredene vraagt een voorafgaande vergunning voor 128 woongelegenheden rusthuis, waarvan 67 met een bijzondere erkenning als rust en verzorgingstehuis alsook voor 1 woongelegenheid kortverblijf.

33.    Organisatie cafetariawerking in het serviceflatcomplex Duinenzichterf.
De exploitatie van de polyvalente zaal van het serviceflatcomplex Duinenzichterf wordt op woensdagen toevertrouwd aan de bewoners Logghe, D’hulster en Redgy Hoste, die voor hun rekening zullen instaan voor de aan- en verkoop van de dranken en versnaperingen. Het OCMW Bredene verbindt er zich toe, het nodige bestek, gleis– en glaswerk, ter beschikking te stellen.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET