OCMW-raad 24/02/2015
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2014.

2.    Naamgeving nieuw te bouwen woonzorgcampus omvattend een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum.

Aan de nieuw te bouwen woonzorgcampus, omvattend een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf en een lokaal dienstencentrum, wordt de naam “Jacky Maes” gegeven.

3.    Opmaak eerste controle en risicoanalyse van de hoogspanningscabine van het WZC Wackerbout.

Aan Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, wordt de opdracht gegeven om in naam van het bestuur en voor haar rekening de vereiste eerste controles, gelijkvormigheidsonderzoeken, de risicoanalyses van de elektriciteitscabine te organiseren, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en toe te wijzen aan (een) kandida(a)t(en), en toe te zien op de uitvoering van deze activiteiten door de opdrachtnemer(s).

4.    Huur op lange termijn (60 maanden) van een monovolume personenwagen zonder aankoopoptie t.b.v. het WZC Wackerbout. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Belfius Auto Lease NV, Rogierplein 11 te 1210 Brussel
- Kbc Autolease, Diestsepoort 1 te 3000 Leuven
- Locadif sa, Avenue Des Communautes 5 te 1140 Evere.


5.    Goedkeuring lidmaatschap door het OCMW Bredene van WIVO vzw.
 
Er wordt goedkeuring gegeven voor het lidmaatschap 2015 van WIVO vzw, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge.

6.    Goedkeuring lidmaatschap 2015 OCMW Bredene van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Er wordt goedkeuring gegeven aan het lidmaatschap 2015 van VVSG, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel.

7.    Goedkeuring bijdrage vzw Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek- Oostende.  

Er wordt goedkeuring gegeven aan een financiële bijdrage ten voordele van de vzw Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek- Oostende voor het dienstjaar 2015.

8.    Goedkeuring tot participatie aan de wedstrijd 'Welzijn in het WZC' georganiseerd door VVSG.

Er wordt goedkeuring gegeven om deel te nemen met het WZC Wackerbout aan de wedstrijd “Welzijn in het woonzorgcentrum” door VVSG vzw samen met Zorgnet Vlaanderen en de VSPW’s.

9.    Goedkeuring voor de opmaak en het indienen van een diversiteits-en loopbaanplan voor het OCMW Bredene bij de Vlaamse Overheid.

Er wordt goedkeuring gegeven om voor het OCMW Bredene een loopbaan-en diversiteitsplan in te dienen.


FINANCIËLE DIENST

10.    Onderhoud koelinstallaties gedurende de periode 01/04/2015-31/03/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- COOL TECHNICS, Lariksenlaan 25 te 8400 Oostende
- Berton, Jozef Plateaustraat 7 te 8400 Oostende
- Depreitere Lieven, Oostmeetstraat 92 te 8680 Koekelare.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 12 maart 2015.


11.    Ledigen van ondergrondse afvalcontainers voor WZC Wackerbout en Serviceflatcomplex Duinenzichterf voor de periode 16/05/2015 - 15/05/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- SITA Recycling Services NV, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse
- Vanheede ENVIRONMENT GROUP, Beekstraat 25-27 te 1080 Brussel
- Van Gansewinkel regio West-België, Durmakker 39 te 9940 Evergem.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 12 maart 2015.


12.    Vaststelling budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2015 van het OCMW-Bredene.

De behandeling van onderhavig punt wordt uitgesteld gezien het ontbreken van een advies van het college van burgemeester en schepenen.

 
PERSONEEL

13.    Regularisatie contingentgesco's KB 474 voorzien in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019.

Er wordt kennis genomen van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 dat bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) bij lokale besturen geregulariseerd worden met ingang van 1 april 2015.  Er wordt vanaf 1 april 2015 95% van de betrokken loonsubsidie en 95% van de RSZ korting overgedragen naar het personeelsbudget.
De 4 VTE’s die momenteel in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst voor gesubsidieerde contractuelen worden omgezet in “gewone” contractuelen via een addendum aan de huidige arbeidscontracten.


14.    Invoeren van een systeem van variabele werktijden.

De beslissing over het al dan niet invoeren van variabele werktijden wordt uitgesteld.

15.    Wijziging van het arbeidsreglement OCMW moederbedrijf.
    
    Volgende wijzigingen werden goedgekeurd:    
-    de aanpassingen van de rechtspositieregeling, aangebracht in 2014;
-    de gewijzigde wetgeving rond preventiebeleid. Waarbij het huidig beleid verruimd wordt naar preventie van psychosociale risico’s op het werk;
-    de invoering van het eenheidsstatuut. Waardoor de opzeggingstermijnen in de huidige versie van het arbeidsreglement niet meer van toepassing zijn;
-    adres- en/of naamswijzigingen.


16.    Wijziging van het arbeidsreglement van het WZC Wackerbout.
    
    Volgende wijzigingen werden goedgekeurd:
    -    de weddenbijslag van 11% voor het leveren wisselende diensten of buitengewone prestaties te vervangen door het prestatiegericht verlonen van nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen voor het verzorgend en verplegend personeel;
    -    de aanpassingen van de rechtspositieregeling, aangebracht in 2014;
    -        de gewijzigde wetgeving rond preventiebeleid. Waarbij het huidig beleid verruimd wordt naar preventie van psychosociale risico’s op het werk;
    -         de invoering van het eenheidsstatuut. Waardoor de opzeggingstermijnen in de huidige versie van het  arbeidsreglement niet meer van toepassing zijn;
    -    adres- en/of naamswijzigingen.


17.    Wijziging van de rechtspositieregeling OCMW Bredene.

Naar aanleiding van het vervangen van de weddenbijslag van 11% voor het leveren wisselende diensten of buitengewone prestaties door het prestatiegericht verlonen van nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen voor het verzorgend en verplegend personeel moeten er bepaalde artikelen uit de rechtspositie aangepast worden.
Er werd van de gelegenheid gebruikt gemaakt om bijkomende aanpassingen aan te brengen aan de rechtspositieregeling. Een actualisatie dringt zich op ten gevolge van:
-    het overdragen van de bevoegdheden cfr. de aanpassingen van het huishoudelijk reglement voor de beraadslagende organen;
-    opmerkingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op de aanpassingen van de rechtspositieregeling, aangebracht in 2014.SOCIALE DIENST

18.    Samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en vaststelling van de modaliteiten voor aanwending van de subsidie voor terugbetaling van inschrijvingsgeld bij deelname aan sportieve manifestaties en/of lidgeld voor sportverenigingen.

De raad nam kennis van de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 12 januari 2015, waarbij een gedeelte van de BLOSO-subsidie ten bedrage van € 2.000 wordt overgemaakt aan het OCMW Bredene. Voor het besteden van deze tussenkomst en het bereiken van de beoogde kansengroepen, wordt de samenwerking tussen de gemeentelijke sportdienst en het OCMW bestendigd in het dienstjaar 2015.


WACKERBOUT

19.    Herziening van het voorstel betreffende de optimalisering van de handelingen rond medicatie in het woonzorgcentrum Wackerbout: robotisering en samenwerking.

De beslissing van 28 januari 2014 betreffende betreffende de goedkeuring van een samenwerkingsverband met de Bredense apotheken voor de medicatie in het WZC Wackerbout werd ingetrokken.
Met ingang van 1 april 2015 wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met apotheek Patrona voor het leveren van medicatie


20.    Ter beschikking stellen van werkschoenen aan het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel van het WZC Wackerbout.
 
Er werd goedkeuring verleend om werkschoenen te voorzien voor het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel van WZC Wackerbout.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET