OCMW-raad 24/03/2015
Openbare zitting
 
OCMW-SECRETARIS
 
1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 februari 2015.

2.    Toelichting betreffende het project ‘De sociale springplank : gemeentelijk kinderforum’ in het kader van de bestrijding van kinderarmoede in de gemeente Bredene.
De raad neemt kennis van de toelichting ter zitting van Isabelle Decalf, projectcoördinator en maatschappelijk werker OCMW Bredene, betreffende de stand van zaken van het project ‘De sociale springplank : gemeentelijk kinderforum’, ingediend bij en goedgekeurd door de Federale Overheid in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

3.    Renovatie gevels, voetpaden en terrassen van de bejaardenwoningen gelegen langsheen de Wandelweg te Bredene. Stopzetting project.
Er wordt kennisgenomen van het advies van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2015 betreffende het voorontwerp van budgetwijziging 2015 nr. 1. Het renovatieproject Wandelweg wordt niet uitgevoerd en de lopende procedure wordt met onmiddellijke ingang stopgezet.

4.    Aankoop van het onroerend goed gelegen Spaarzaamheidstraat 33 te Bredene.
Er wordt overgegaan tot de aankoop van de gemeente Bredene van het onroerend goed gelegen Spaarzaamheidstraat 33 te Bredene, gekadastreerd sectie A 368 E4.
De aankoopprijs van het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt bepaald op € 240.000,00. De aankoop wordt gefinancierd met de bestemde gelden in het beleidsveld lokaal opvanginitiatief (LOI) ten bedrage van € 165.966,00 aangevuld met een gemeentelijke subsidie van € 74.034,00.


5.    Stopzetting LOI-werking. Opzegging bruikleen- en huurovereenkomst panden.
De opzegging wordt betekend van de huurovereenkomst voor het pand gelegen Duinenstraat 198 te Bredene en van de gebruiksovereenkomst voor het pand gelegen Spaarzaamheidstraat 33 te Bredene.
Overeenkomstig de bepalingen van de in artikel 1 vermelde overeenkomsten bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden. Deze termijn zal starten op 1 april 2015 en eindigen op 30 juni 2015.


FINANCIËLE DIENST

6.    Installatie software voor robotisering medicatie in het woonzorgcentrum Wackerbout. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.
Deze opdracht wordt gegund aan CEVI, Bisdomplein  3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 13.322,41 incl. 21% btw.

7.    Onderhoud tuin van het domein WZC Wackerbout gedurende de periode 2012-2014. Goedkeuring eindafrekening en oplevering.

8.    Schenken van materiaal WZC Wackerbout: rolwagens en rollators.
De hierna vermelde goederen worden geschonken aan een rolstoelenproject Freedom on Wheels met doel tweedehandsrolstoelen in te zetten voor kinderen en jongeren met een mentale en fysieke en verstandelijke beperking in Turkije:
  • 8 rollators   
  • 8 rolstoelen
 
9.    Huur en onderhoud arbeidskledij, plat linnen en onderhoud van persoonlijk linnen voor de periode 01/07/2015 t.e.m. 30/06/2018. Gunning
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde CleanLeaseFortex NV, Vullaertstraat 73 te 8730 Oedelem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de basisofferte van deze inschrijver.

10.    Onderhoud koelinstallaties gedurende de periode 01/04/2015-31/03/2018. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde COOL TECHNICS, Lariksenlaan 25 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 12.275,50 incl. BTW.

PERSONEEL

11.    Voorstel tot niet-invulling van de 4 vacatures voor jobstudenten binnen de keukenwerking.
Vanaf 2015 worden er geen jobstudenten meer aangesteld ten behoeve van de keuken- en cafetariawerking binnen het WZC Wackerbout.

SOCIALE DIENST

12.    Kennisneming van het jaarverslag 2014 van de dienst schuldbemiddeling.

13.    Ondersteuning van de aanvraag tot verlenging van hun erkenning op naam van Logo Oostende.
Het OCMW Bredene ondersteunt de aanvraag om erkenning van Logo Oostende dat belast wordt met de uitvoering van de opdrachten zoals omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo’s.

WACKERBOUT

14.    Goedkeuring van het stappenplan tot oplossing van de opmerkingen geformuleerd in het B-brandweerattest d.d. 22 januari 2015 met betrekking tot het WZC Wackerbout.
Er werd kennisgenomen van het brandweerverslag d.d. 21 december 2014 betreffende het WZC Wackerbout.
Volgend stappenplan wordt goedgekeurd tot oplossing van de opmerkingen geformuleerd in het in artikel 1 vermelde brandweerverslag:
-    opmerking 1: deur animatielokaal en deur kamer 0.11 en technisch lokaal moet brandwerend zijn
o    prijsvergelijking met het oog op de gunning van een opdracht tot plaatsing van de deuren wordt onmiddellijk opgestart
o    kredieten tot uitvoering van de opdracht worden via budgetwijziging voorzien in 2015
o    opdracht wordt uitgevoerd in 2015 na goedkeuring van de budgetwijziging

-    opmerking 2: uitbreiding branddetectie naar alle lokalen
o    prijsvergelijking met het oog op de gunning van een opdracht tot plaatsing van de branddetectie gekoppeld aan een brandcentrale wordt onmiddellijk opgestart
o    kredieten tot uitvoering van de opdracht worden via budgetwijziging voorzien in 2015
o    opdracht wordt uitgevoerd in 2015 na goedkeuring van de budgetwijziging.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET