OCMW- raad 28/04/2015
Openbare zitting   

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 maart 2015.

2.    Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 8 december 2014.

3.    Huur op lange termijn (60 maanden) van een monovolume personenwagen zonder aankoopoptie t.b.v. het WZC Wackerbout.  Niet gunning en stopzetting procedure.
De opdracht wordt stopgezet en dus niet gegund omdat de aangeboden prijzen de budgettaire middelen overschrijden.

FINANCIËLE DIENST

4.    Aankoop 2 elektrische friteuses. Goedkeuring gunningswijze en lastvoorwaarden. Gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Bossuyt Grootkeuken nv, Noordlaan 19 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.865,00 incl. 21% btw.

5.    Ledigen van ondergrondse afvalcontainers voor WZC Wackerbout en Serviceflatcomplex Duinenzichterf voor de periode 16/05/2015 - 15/05/2018. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Van Gansewinkel regio West-België, Durmakker 39 te 9940 Evergem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 65.908,70 incl. 21% BTW.

PERSONEEL

6.    Organisatie personeelsfeest 2015. Vaststelling modaliteiten.
Voor het personeelsfeest 2015 wordt geopteerd voor de organisatie van een sportnamiddag met een BBQ op vrijdag 4 september 2015 onder de volgende modaliteiten:
-    de leden van de OCMW-raad en alle personeelsleden worden met partner, kinderen of kleinkinderen uitgenodigd;
-    er is een gratis deelname aan de sportnamiddag;
-    wat betreft de BBQ:
o    nemen de leden van de OCMW-raad en de personeelsleden gratis deel,
o    nemen de partner, kinderen of kleinkinderen deel tegen betaling van de kostprijs van de BBQ;
-    drank is voor alle ingeschreven deelnemers gratis tussen 16u en 20u.
De opdracht van de BBQ en de ijskar wordt toegewezen aan de leverancier met de laagste prijzen, die rekening houdt met de gestelde voorwaarden van de offerte.

7.    Wijziging van het arbeidsreglement OCMW moederbedrijf ingevolge de invoering van variabele werktijden.

8.    Wijziging van het arbeidsreglement Wackerbout ingevolge de invoering van variabele werktijden.

SOCIALE DIENST

9.    Nemen van maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW gedurende de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.
Er werd kennis genomen van het KB van 27 maart 2015 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van dienstverlening van de OCMW’s voor het jaar 2015 waarin het OCMW Bredene een subsidie wordt toegewezen van € 4.791 voor participatie en sociale activering en € 3.195 voor de activiteiten gelieerd aan de niet verderzetting van de armoede bij de kinderen van gebruikers van de centra.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET