OCMW-raad 21/05/2015
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2015.

2.    Diversiteit-en loopbaanplan (type instapplan) van het OCMW Bredene. Principiële goedkeuring.

3.    Kennisneming van het verslag van de gebruikersraad d.d. 23 maart 2015 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf.  

4.    Kennisneming van de brief d.d. 29 april 2015 van Fedasil betreffende de weigering van de aanvraag tot omvorming van de collectieve naar de individuele opvang. Goedkeuring van het voorstel tot opname van de panden Lokaal Opvanginitiatief in het huurpatrimonium van het Sociaal verhuurkantoor Koepel Bredene- Oostende.
Er werd- kennisgenomen van het schrijven d.d. 29 april 2015 van Fedasil betreffende het niet weerhouden van de aanvraag van het OCMW Bredene tot omvorming van collectieve naar individuele opvangplaatsen.
Er werd goedkeuring gegeven om de volgende panden op te laten nemen in het verhuurpatrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene – Oostende:
-    Duinenstraat 198 – Bredene
-    Spaarzaamheidstraat 33 – Bredene

5.    Goedkeuring tot opname van de leegstaande woningen Wandelweg in het huurpatrimonium van het SVK Koepel Bredene - Oostende in afwachting van een bestemmingsbepaling van de site Wandelweg bij volledige leegstand.
Goedkeuring werd gegeven, om met onmiddellijke ingang en tot andersluidende beslissing, de woningen die vrijkomen op de site Wandelweg te Bredene op te nemen in het huurpatrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende.


FINANCIËLE DIENST

6.    Waterschade animatiezaal WZC Wackerbout. Goedkeuring proces-verbaal schadevergoeding opgesteld door de verzekeringsmaatschappij.
Er wordt goedkeuring verleend aan het proces-verbaal van 25 maart 2015 opgesteld door het expertisebureau AR-d-EX, Schaarstraat 14 te 8000 Brugge, waarbij de schadevergoeding wordt vastgelegd op € 3.579,80 met mogelijkheid tot het terugvorderen van de BTW door het indienen van facturen tot een maximum bedrag van € 2.217,97 (excl. BTW).


PERSONEEL

7.    Goedkeuring om de griepvaccinatie jaarlijks gratis aan te bieden aan personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden, raadsleden en vrijwilligers.
De raadsleden, de personeelsleden, de gepensioneerde personeelsleden en de vrijwilligers van het OCMW Bredene worden tot het einde van de huidige legislatuur de mogelijkheid geboden zich jaarlijks gratis te laten vaccineren tegen de griep.
De kosten verbonden aan de onder artikel 1 vermelde vaccinatie worden ten laste genomen door het bestuur.


SOCIALE DIENST

8.    Indienen aanvraag verlenging project 'kinderen eerst, lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede'. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.
De beslissing van de OCMW-voorzitter d.d. 4 mei 2015 om een aanvraag in te dienen voor een verlenging met zes maanden met ingang 1 juni 2015 van het project ‘de sociale springplank: gemeentelijk kinderforum’, met daaraan gekoppeld een bijkomende subsidie ten bedrage van € 12.500, werd bekrachtigd.

9.    Afsluiten van een partnerschapsovereenkomst met OCMW Oostende in het kader van begeleiding artikel 60 §7.
Met OCMW Oostende een partnerschapsovereenkomst afgesloten in het kader van ESF-oproep 308 ‘Begeleiding art. 60’: De oproep richt zich tot de Vlaamse OCMW’s. OCMW Oostende wenst een project in te dienen in het kader van ESF en wil de rol als promotor van het project op zich nemen. Zij willen met andere OCMW’s uit de regio een samenwerkingsverband (partnerschap) afsluiten, waarbij de afspraken over de toeleiding, het begeleiden en het opvolgen van de doelgroep wordt vastgelegd;
Het OCMW Bredene heeft 1 kandidaat artikel 60 in dienst die in aanmerking komt voor het project. Deze begeleiding kan een meerwaarde betekenen in zijn zoektocht naar een gepaste tewerkstelling. De samenwerking heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW-bestuur.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET