OCMW-raad 01/07/2015
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2015.

2.    Kennisneming van het jaarverslag 2014 van het OCMW BREDENE.


FINANCIEEL BEHEERDER

3.    Vaststelling van de jaarrekening 2014 van het OCMW Bredene.


OCMW-SECRETARIS

4.    Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 23 maart 2015.

5.    Kennisneming van het verslag van de gebruikersraad d.d. 18 mei 2015 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf.  

6.    Verlenen van een erfdienstbaarheid van doorgang over het perceel, gelegen Duinenstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 490A, eigendom OCMW Bredene.

7.    Verlenen van toestemming aan Think Media om het perceel grond te betreden gelegen langsheen de Sluizenstraat te Bredene met kadastrale sectie B740M.

8.    Diversiteit -en loopbaanplan (instapplan) van het OCMW Bredene. Definitieve goedkeuring.


FINANCIËLE DIENST

9.    Vaststelling budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2015 van het OCMW-Bredene. Principiële beslissing.  

10.    WZC Wackerbout: elektriciteitsschade. Aanvaarding schadevergoeding verzekering Belfius.

11.    Afvoeren van materiaal WZC Wackerbout: rolwagens en rollators.

OCMW-SECRETARIS
 
TP 1.    Toegevoegd punt op vraag van raadslid Caestecker Nathalie. Goedkeuring van proefproject 'sociaal aan de slag met voedseloverschotten voor kansarme gezinnen'.
Er wordt gestart met de inzameling bij de op het grondgebied van de gemeente gevestigde buurtwinkels van voedseloverschotten bestemd voor menselijke consumptie met het oog op de gratis uitdeling ervan in dezelfde staat Volgende categorieën van cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van het OCMW Bredene komen in aanmerking voor deze voedseloverschotten:
•    gezinnen die het leefloon ontvangen;
•    gezinnen die steun gelijklopend aan het leefloon ontvangen;
•    gezinnen die in budgetbeheer zijn en waarvan de maatschappelijk werker voorstelt dat het met hun inkomen en financiële verplichtingen niet haalbaar is voedsel aan te kopen;
•    gezinnen die in collectieve schuldbemiddeling zijn en in begeleiding bij het OCMW van Bredene en waarvan de maatschappelijk werker voorstelt dat het met hun inkomen en financiële verplichtingen niet haalbaar is om voedsel aan te kopen;
•    gezinnen die in begeleiding zijn bij de sociale dienst en waarvan de maatschappelijk werker voorstelt dat het met hun inkomen en financiële verplichtingen niet haalbaar is voedsel aan te kopen.
 
Voor de uitvoering van het project wordt samengewerkt met Curieus Bredene en Samen Sterker.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET