OCMW-raad 27/08/2015
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 juli 2015.

2.    Kennisneming van het verslag van de Algemene Vergadering van de vzw LOGO Oostende - Brugge van 28 mei 2015.

3.    Kennisneming wijziging syndicale afvaardiging.
Er wordt kennisgenomen van de aanstelling door het ACOD LRB van Sandy Brutyn als afgevaardigde met machtiging tot uitoefening van de prerogatieven opgesomd in de wet op het syndicaal statuut.

4.    Huur op lange termijn (60 maanden) van een koelwagen zonder aankoopoptie t.b.v. de dienst maaltijdbedeling. Vaststelling voorwaarden en gunningswijze.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Belfius Auto Lease NV, Rogierplein 11 te 1210 Brussel
- KBC Autolease, Diestsepoort 1 te 3000 Leuven
- Locadif NV, Avenue Des Communautes 5 te 1140 Evere.

5.    Goedkeuring van een afwijking op het gebruiksreglement van de vergaderzalen van het sociaal huis voor de aanvragen tot gebruik door het samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg Oostende - Veurne (SEL Oostende - Veurne).
De afwijking op het gebruiksreglement van de vergaderzalen sociaal huis Bredene voor het samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Oostende – Veurne, Hospitaalstraat 35 bus 6 te Oostende, wordt goedgekeurd waardoor het initiatief geen vergoeding voor genuttigde dranken meer verschuldigd is bij gebruik van een vergaderzaal in het sociaal huis.

6.    Projectoproep aankoop te bebossen gronden met middelen van het bossencompensatiefonds editie 2015.
Er wordt beslist geen projectaanvraag in te dienen gezien dergelijke actie niet werd opgenomen in het geldende meerjarenplan en er dus ook geen financiële middelen werden voorzien.

7.    Goedkeuring tot participatie van het OCMW Bredene aan het vooronderzoek georganiseerd door OCMW Brugge in het kader van de oprichting van een regionaal zorgbedrijf.
Er wordt geparticipeerd aan het vooronderzoek tot oprichting van een (regionaal) zorgbedrijf onder initiatief van het OCMW Brugge.
Er worden momenteel geen verbintenissen of samenwerkingen naar de toekomst toe aangegaan. Het bestuur participeert aan de nodige overlegplatformen en bijeenkomsten om de evoluties ter zake van nabij te kunnen opvolgen en als partner mee aan de onderhandelingstafel te zitten in de voorbereidende fasen.

8.    Afsluiten van een overeenkomst met het MEC Staf Versluys voor het gebruik van een voertuig voor het vervoer van bewoners van het WZC Wackerbout in het kader van deelname aan het animatieprogramma.
Met het MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene, wordt de volgende overeenkomst afgesloten m.b.t. de ter beschikking stelling aan het OCMW van een voertuig met 9 zitplaatsen (incl. bestuurder) voor het vervoer van bewoners van het WZC Wackerbout in het kader van deelname aan het animatieprogramma van het OCMW:

9.    Goedkeuring van het bezettingsplan 2016.

Er wordt met ingang van 1 januari 2016 voorzien in volgende vacatures:
 
-    na selectieprocedure (putten uit aan te leggen werfreserves):
 
o    MOEDERBEDRIJF OCMW
sociale dienst:
•    0,5 contractueel OCMW maatschappelijk werker (B1-B3)
•    1 statutair OCMW maatschappelijk werker (B1-B3)
technische dienst:
•    1 contractueel OCMW technisch assistent (D1-D3)
onderhoud:
•    0,5 contractueel OCMW technisch beambte (E1-E3)
•    1 statutair OCMW technisch beambte (E1-E3)
 
o    OUDERENZORG
keuken:
•    1,5 contractueel kok (D1-D3)
•    2 contractueel OCMW technisch beambte (E1-E3)
verpleging/verzorging:
•    2 contractueel bachelor in de verpleegkunde of gegradueerd verpleegkundige (BV1-BV3 of C3-C4)
•    4 contractueel zorgkundige (C1-C2)
•    3 statutair zorgkundige (C1-C2)
paramedici:
•    1 contractueel ergotherapeut of logopedist (BV1-BV3)
 
-    door uitbreiding prestatieduur titularis van het ambt:
 
o    OUDERENZORG
 animatie:
•    0,25 statutair animator (C1-C2)
 
-    door bevordering (putten uit werfreserve selectieprocedure):
 
o    OUDERENZORG
verpleging/verzorging:
•    5 statutair zorgkundige (C1-C2).

10.    Werfreserve voor diverse vol- of deeltijdse functies te begeven in statutair of contractueel verband. Aanleg werfreserves en bekendmaking.
Er wordt beslist om over te gaan tot de organisatie van een selectieprocedure met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve met een duur van drie jaar voor de volgende vol- of deeltijdse functies in statutair of contractueel verband:

-    MOEDERBEDRIJF OCMW
o    sociale dienst:
OCMW maatschappelijk werker (B1-B3)
o    technische dienst:
OCMW technisch assistent (D1-D3)
o    onderhoud:
OCMW technisch beambte (E1-E3)
 
-    OUDERENZORG
o    keuken:
kok (D1-D3)
OCMW technisch beambte (E1-E3)
o    verpleging/verzorging:
bachelor in de verpleegkunde (BV1-BV3)
gegradueerd verpleegkundige (C3-C4)
zorgkundige (C1-C2)
o    paramedici:
ergotherapeut (BV1-BV3)
logopedist (BV1-BV3).

FINANCIËLE DIENST

11.    Aankoop 2 elektrische friteuses. Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Aankoop 2 elektrische friteuses”, opgesteld door Boekhouding, waaruit blijkt dat de leveringen een eindtotaal bereikten van € 6.500,00 excl. BTW of € 7.865,00 incl. 21% BTW.
Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd.

12.    Kennisneming van het jaarverslag 2014 informatieveiligheid.

13.    Vaststelling budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2015 van het OCMW-Bredene.
De budgetwijziging 2015 nr.1 van het OCMW Bredene wordt vastgesteld met volgend resultaat dat overeenstemt met de bedragen opgenomen in het budget 2015 van het OCMW Bredene zijnde de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 2.600.750 in exploitatie en € 74.033,91 in investeringen en het resultaat van de autofinancieringsmarge vastgesteld op € 199.654,50:

14.    Levering drukwerk voor de periode 01/01/2016 t.e.m. 31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Lowyck drukkerij bvba, Archimedesstraat 53 te 8400 Oostende
- Vandendriessche bvba, Kardinaal Mercierstraat 15 te 8000 Brugge
- Grafred, Sluisvlietlaan 62 te 8450 Bredene
- Vanden Broele, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Brugge.

15.    WZC Wackerbout: huur en onderhoud van linnen en werkkledij alsook het onderhoud van de privéwas van de bewoners gedurende de periode van 01/07/2012 t.e.m. 30/06/2015. Goedkeuring eindafrekening en oplevering.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “WZC Wackerbout: huur en onderhoud van linnen en werkkledij alsook het onderhoud van de privéwas van de bewoners gedurende de periode van 01/07/2012 t.e.m. 30/06/2015.”, opgesteld door OCMW-secretaris, waaruit blijkt dat de diensten een eindtotaal bereikten van € 332.235,48 incl. BTW.

16.    Verzekering elektronica: aanpassing inventaris.
Alle wijzigingen - in de loop van de contractperiode van de polis verzekering alle risico’s elektronica C29/1561.279 - aan de inventaris van de hard- en software en kantoorapparatuur worden onmiddellijk gemeld aan de verzekeraar Belfius met het oog op de verzekering ervan of de schrapping van deze laatste.

PERSONEEL

17.    Aanvraag van vzw Ithaka tot het opstarten van een samenwerking in het kader van begeleid werken.
Het bestuur gaat niet in op de vraag van de organisatie vzw Ithaka om een samenwerking op te starten in kader van begeleid werken.


SOCIALE DIENST

18.    Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met stichting Pelicano.
Pelicano is een stichting is van openbaar nut die subsidiair wil tegemoetkomen aan de specifieke financiële noden van kansarme kinderen en jongeren; zij voor de besteding van de financiële middelen zich wenden tot de scholen en OCMW’s;
‘Pelicano-kinderen’ kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 1.250/jaar en dit zolang de kinderen schoolgaande zijn; de financiële middelen uitsluitend mogen besteed worden voor de kinderen (kledij, schoenen, reizen, orthodontie, meubels,…); de stichting een samenwerking wil met het OCMW, zodat de gelden correct worden besteed;
Met de stichting Pelicano wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

19.    Kennisneming opzeg overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters tussen Eandis en OCMW Bredene.
De raad neemt kennis van de opzeg door Eandis, betekend aan het OCMW Bredene op 30 juni 2015, van de overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters tussen Eandis en OCMW Bredene. De huidige overeenkomst blijft van kracht tot en met 31 december 2015.
De toegankelijkheid tot de terminal zal worden verbeterd door het verplaatsen van deze laatste naar het inkomsas van het Sociaal Huis.

20.    Schenking jaarlijkse financiële tussenkomst door het OCMW Bredene aan de pamperbank Bredene.
Het OCMW Bredene schenkt jaarlijks een pakket luiers aan het project Pamperbank Bredene ter waarde van :
•    boekjaar 2015        €    500
•    boekjaar 2016 tem 2019    € 1.000

21.    Opstarten samenwerking met CKG' t Kapoentje in het kader van een uitbreiding van de dienstverlening voor kansarme gezinnen door de organisatie van een project huiswerkbegeleiding op het grondgebied Bredene.
Er wordt goedkeuring gegeven aan het opzetten van een samenwerking tussen het OCMW Bredene en CKG ’t Kapoentje in het kader van een uitbreiding van de dienstverlening voor kansarme gezinnen door de organisatie van een project huiswerkbegeleiding op het grondgebied Bredene.


WACKERBOUT

22.    Wijziging reglement van orde van toepassing in het serviceflatcomplex Duinenzichterf.

23.    Aanvaarding van een schenking onder de vorm van een foto: "Havenzicht van Oostende".
Het OCMW Bredene aanvaardt de schenking van de foto ‘havenzicht’ van de heer Constantinus Vanhoutte en zal dit werk ophangen in het restaurant van het woonzorgcentrum Wackerbout.

24.    Aanvaarding van een schenking onder de vorm van een schilderij: 'marinezicht'.
Het OCMW Bredene aanvaardt de schenking van het schilderij ‘Marinezicht’ van de heer Patrick Ramont en zal het ophangen binnen het woonzorgcentrum Wackerbout.

25.    Aanvaarding van een schenking onder de vorm van een reminiscentiespel en een koffieservies.
Het OCMW Bredene aanvaardt de schenking van het reminiscentiespel en het koffieservies van mevrouw Nele Maene en zal dit aanwenden binnen de werking van de dienst ergotherapie en animatie van het woonzorgcentrum Wackerbout.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET