OCMW-raad 29/09/2015
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 augustus 2015.

2.    Wervingsreserve OCMW maatschappelijk werker: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Dominique Maes, hoofd maatschappelijk werker
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    schriftelijke proef: 31/10/2015 – MEC Staf Versluys
-    mondelinge proef: 04/12/2015 (reserve dag) en 05/12/2015.

3.    Wervingsreserve OCMW technisch assistent: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Marc Decerf, ploegbaas
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    schriftelijke proef: 31/10/2015 – MEC Staf Versluys
-    mondelinge proef: 25/11/2015 (reserve dag) en 26/11/2015.

4.    Wervingsreserve OCMW technisch beambte onderhoud: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Myriam Batsleer, coördinator schoonmaak
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    praktische proef: 18/11/2015 en 19/11/2015.

5.    Wervingsreserve OCMW technisch beambte keuken: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:

-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Eddy Bossier, chef-kok
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    praktische proef: 14/11/2015.

6.    Wervingsreserve kok: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Eddy Bossier, chef-kok
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    schriftelijke + praktische proef: 31/10/2015 – MEC Staf Versluys
-    mondelinge proef: 28/11/2015.

7.    Wervingsreserve bachelor in verpleegkunde: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
Beslissing van 27 augustus 2005 betreffende de organisatie van een selectieprocedure met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve met een duur van drie jaar voor de functie van bachelor in de verpleegkunde (BV1-BV3) wordt ingetrokken omdat er geen kandidaten hebben gesolliciteerd.

8.    Wervingsreserve gegradueerd verpleegkundige: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Chantal Haulain, hoofd verpleegkundige dienst
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    selectie-interview: 20, 21 en 22/10/2015.

9.    Wervingsreserve zorgkundige: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Chantal Haulain, hoofd verpleegkundige dienst
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    selectie-interview: 20, 21 en 22/10/2015.

10.    Wervingsreserve ergotherapeut: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Chantal Haulain, hoofd verpleegkundige dienst
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    schriftelijke - en praktische proef: 31/10/2015 – MEC Staf Versluys
-    mondelinge proef: 28/11/2015.

11.    Wervingsreserve logopedist: vaststelling selectiecommissie en timing selectieprocedure.
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
-    leden:
o    consultant WIVO (erkend selectiebureau)
o    Chantal Haulain, hoofd verpleegkundige dienst
o    Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    voorzitter: Jan Eerebout, OCMW-secretaris
-    secretaris: Kim Van Dael, deskundige personeelszaken

De timing van de selectieproeven wordt als volgt bepaald:
-    schriftelijke proef: 31/10/2015 – MEC Staf Versluys
-    mondelinge proef: 28/11/2015.

12.    Projectoproep 'gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning' 2015 van de Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Er werd kennisgenomen van de projectoproep op 29 juli 2015 van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans betreffende ‘Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning’.
Er werd beslist om vanuit het OCMW Bredene geen projectaanvraag in te dienen.


FINANCIËLE DIENST

13.    Aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan 2014-2019. Principiële vaststelling.
 
14.    Budgetwijziging nr.2 voor het boekjaar 2015. Principiële vaststelling.
 
15.    Niet verlengen van de contractvoorwaarden bij Proximus voor GSM-verkeer.
Het OCMW Bredene zal het huidig contract voor mobiele telefonie met de firma Proximus, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel na 31 januari 2016 niet verlengen.

16.    Toetreden tot het raamcontract van de Vlaamse Overheid met Mobistar voor GSM-gebruik.
Het OCMW Bredene doet beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten, gegund aan de firma Mobistar NV, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3, aangeboden via perceel 2: Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en levering van GSM/smartphone/PDA hardware toestellen.
Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2016.

17.    Kennisneming van de opzegging door Belfius van de brandpolis met nr. 26/1558.856. Opstarten van prijsvergelijkingsonderzoek met het oog op het afsluiten van een nieuwe brandpolis.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
-    AXA Belgium  Corporate Division Public Sector D05/321, Vorstlaan 25 te 1170 Brussel
-    KBC verzekeringen, Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven
-    P & V verzekeringen, Koningstraat 151 te 1210 Brussel
-    Ethias verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 oktober 2015.

18.    Huur op lange termijn (60 maanden) van een koelwagen zonder aankoopoptie t.b.v. het WZC Wackerbout. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Belfius Auto Lease NV, Rogierplein 11 te 1210 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 35.509,80 excl. BTW of € 42.587,40 incl. 21% BTW.

PERSONEEL

19.    Vaststellen van de nominale waarde van de maaltijdcheque ingevolge de besteding restmiddelen VIA4.  
In toepassing van de raadsbeslissing houdende vaststelling van de rechtspositieregeling d.d. 23 maart 2009 en latere wijzigingen, bedraagt met ingang van 1 januari 2009 de nominale waarde van één maaltijdcheque € 4,50. De werkgeversbijdrage bedraagt € 3,41. De werknemersbijdrage bedraagt € 1,09 en wordt maandelijks afgehouden van de nettowedde.

De nominale waarde van één maaltijdcheque wordt met ingang van 1 september 2015 tijdelijk verhoogd tot € 5,20. De werkgeversbijdrage wordt vanaf deze datum tijdelijk verhoogd tot € 4,11. De werknemersbijdrage blijft € 1,09 en wordt maandelijks afgehouden van de nettowedde. Deze tijdelijke verhoging is van toepassing zolang de financiering in het kader van het VIA4-akkoord ongewijzigd gegarandeerd blijft. Het volledig wegvallen van de koopkrachtmiddelen-dotatie in het kader van het VIA4-akkoord heeft van rechtswege een einde van de tijdelijke verhoging tot gevolg. Als de koopkrachtmiddelen-dotatie in het kader van het VIA4-akkoord met meer dan 20% vermindert, wordt met de vakorganisaties opnieuw onderhandeld over de tijdelijke verhoging.

20.    Vaststelling wijziging rechtspositieregeling naar aanleiding van de besteding van de restmiddelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 (VIA4 - akkoord).


SOCIALE DIENST

21.    Participatie aan de ondersteuning van de vijfde groepsaankoop groene energie voor particulieren georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen.
Het OCMW Bredene verleent zijn medewerking aan de 5° groepsaankoop groene stroom, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, door het stimuleren van de kansengroepen om deel te nemen aan deze actie.


WACKERBOUT

22.    Afsluiten van een aannemingsovereenkomst met een kinesist.  
Met de volgende kinesisten wordt een aannemingsovereenkomst afgesloten met het oog op het geven van kiné binnen het woonzorgcentrum Wackerbout:
-    Silke Crombez, Sportstraat 49 – 8450 Bredene
-    Peter Crombez, idem.

 
OCMW-SECRETARIS

TP 1.    Opening LOI-plaatsen op het grondgebied van de gemeente.
Met het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers wordt voor onbepaalde duur een overeenkomst afgesloten om in meerdere opvangplaatsen in een lokaal opvanginitiatief materiële hulp te bieden zoals gedefinieerd door artikel 2, 6° van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

De materiële hulp in een lokaal opvanginitiatief wordt door het OCMW georganiseerd en betreft het onderstaande aantal geconventioneerde plaatsen:

- totaal aantal plaatsen: 20 (niet limitatief) als volgt samengesteld:
    - 2 gezinnen: 2 volwassenen + 1 kind
    - 1 gezin: 2 volwassenen + 2 kinderen
    - 2 gezinnen: 2 volwassenen + 3 kinderen.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET