OCMW-raad 27/10/2015
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS
 
1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2015.

2.    Wijziging van het gebruiksreglement voor de vergaderzalen van het Sociaal Huis Bredene.
Het gebruiksreglement van de vergaderzalen in het Sociaal Huis Bredene wordt als volgt gewijzigd (doorstreepte tekst wordt geschrapt - vet en onderlijnde tekst wordt ingevoegd):

Art. 4

Bij de aanvraag dient de aard van de activiteit precies omschreven te worden. De beslissing tot aanvaarding van de activiteit wordt steeds genomen door de OCMW-secretaris het vast bureau. Is er geen zitting van het vast bureau voorzien in de periode tussen de datum van ontvangst van de aanvraag en de datum van de activiteit dan beslist de OCMW-voorzitter over de aanvraag, beslissing die ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan het vast bureau in eerstvolgende zitting. De zaal mag slechts gebruikt worden voor de aangevraagde activiteit, deze waarvoor het OCMW toelating verleende.

3.    Wijziging van het gebruiksreglement voor de polyvalente zaal van het serviceflatcomplex Duinenzichterf.
Het gebruiksreglement van de polyvalente zaal van het serviceflatcomplex Duinenzichterf wordt als volgt gewijzigd (doorstreepte tekst wordt geschrapt - vet en onderlijnde tekst wordt ingevoegd):

Art. 4

Bij de aanvraag dient de aard van de activiteit precies omschreven te worden. De beslissing tot aanvaarding van de activiteit wordt steeds genomen door de OCMW-secretaris het vast bureau. Is er geen zitting van het vast bureau voorzien in de periode tussen de datum van ontvangst van de aanvraag en de datum van de activiteit dan beslist de OCMW-voorzitter over de aanvraag, beslissing die ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan het vast bureau in eerstvolgende zitting.
De zaal mag slechts gebruikt worden voor de aangevraagde activiteit, deze waarvoor het OCMW toelating verleende.


4.    Terugbetaling kosten internetabonnement van de werknemers die beschikken over een VPN-verbinding. Onmiddellijke stopzetting toekenning. Terugvordering onterecht terugbetaalde kosten.
De terugbetaling van kosten voor het internetabonnement wordt met onmiddellijke ingang stopgezet.
 
FINANCIËLE DIENST
 
5.    Aanpassing nr.2 (boekjaar 2015) van de meerjarenplanning 2014- 2019 van het OCMW Bredene. Definitieve vaststelling.  

6.    Budgetwijziging nr.2 voor het boekjaar 2015. Definitieve vaststelling.  
Wordt vastgesteld de budgetwijziging 2015 nr. 2 van het OCMW Bredene met volgend resultaat welke overeenstemt met de bedragen opgenomen in de aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW-Bredene zijnde de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 2.340.184,66 in exploitatie en
€ 74.033,91 in investeringen en het resultaat van de autofinancieringsmarge vastgesteld op € -60.910,84:

7.    Aanpassing nr.3 (boekjaar 2016) van de meerjarenplanning 2014- 2019 van het OCMW Bredene. Principiële vaststelling.

8.    Budget 2016 van het OCMW Bredene. Principiële vaststelling.
Het budget 2016 van het OCMW Bredene wordt principieel vastgesteld met resultaat dat overeenstemt met de bedragen opgenomen in de aanpassing nr.3 van de meerjarenplanning 2014 - 2019 van het OCMW-Bredene:
De gemeentelijke bijdrage in het budget 2016 van het OCMW Bredene wordt vastgesteld op € 2.550.987 voor exploitatie en € 127.786 voor investeringen.

9.    Aankoop van brandstoffen voor het wagenpark via tankkaarten voor de periode 01/01/2016 t.e.m. 31/12/2018 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/069 en de raming voor de opdracht “Aankoop van brandstoffen voor het wagenpark via tankkaarten voor de periode 01/01/2016 t.e.m. 31/12/2018”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 13.223,14 excl. BTW of € 16.000,00 incl. 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Total Belgium nv, Handelstraat 93 te 1040 Brussel
- Garage Cappelle, Brugsesteenweg 38 te 8400 Oostende
- Texaco - Delek Nederland, Postbus 9531 te NL-4801 LM Breda
- Romac Fuels NV, Welvaartstraat 5 te 8630 Veurne
- Gabriëls & Co, Hekkestraat 41 te 9308  Hofstede.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 13 november 2015.

10.    Bevestiging van de deelname aan de opdrachtencentrale m.b.t. de raamovereenkomst voor aankoop incontinentiemateriaal met zorgbedrijf Roeselare als penhouder.
Het OCMW Bredene participeert in de opdrachtencentrale met trekker zijnde het zorgbedrijf Roeselare voor de samenaankoop van incontinentiemateriaal met ingang van 1 januari 2017. De kosten van de juridische adviesverlening, verdeeld over de volledige duur van de procedure en onder de deelnemers van de samenaankoop op basis van het aantal deelnemende bedden, worden ten laste genomen.
 
PERSONEEL
 
11.    Hospitalisatieverzekering via de gemeenschappelijke sociale dienst - lokale besturen in Vlaanderen vzw. Kennisneming schrijven DIBISS m.b.t. o.a. de gelijk gebleven tarieven voor de periode van 1/01 tot 31/12/2016.
Er wordt kennisgenomen van de mededeling van de DIBISS d.d. 15 september 2015 betreffende de voortzetting van de bestaande collectieve verzekering ‘hospitalisatie/ernstige ziekte’ die de RSZPPO met Ethias overeengekomen is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 met het behoud van de bedragen van de premies en garanties.
 
SOCIALE DIENST
 
12.    Toekenning eindejaarstoelage 2015.
Er wordt in het dienstjaar 2015 een eindejaar toelage toegekend onder de volgende modaliteiten:

1) de eindejaar toelage wordt toegekend aan de personen gerechtigd op leefloon en financiële steun gelijk aan het bedrag van het leefloon van het OCMW Bredene, die woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente (incl. studenten gerechtigd op leefloon via OCMW Bredene en woonachtig in een andere gemeente).

2) het bedrag van de eindejaar toelage 2015 wordt bepaald op:
•    € 140,00/gezin + € 40/kind voor de gezinnen en alleenstaande personen met kinderlast
•    € 105 voor de alleenstaande personen
•    € 70/volw voor de samenwonende personen + € 40/kind.

3) aan de personen verblijvende in een onthaaltehuis wordt geen eindejaar toelage toegekend.

13.    Toekenning sinterklaasgeschenk 2015.
Aan de ouders (woonachtig te Bredene) die voldoen aan volgende voorwaarden en waarvan de leeftijd van de kinderen valt tussen de 0 en 10 jaar wordt één waardebon toegekend ten bedrage van € 30 per kind te besteden bij ‘Bart Smit’, Vlaanderenstraat 2A te Oostende:
-gerechtigd is (zijn) op leefloon
-gerechtigd is (zijn) op financiële steun gelijk aan het bedrag leefloon
-financieel wordt(en) begeleid (budgetbeheer)
-huurders zijn van het SVK Bredene, afdeling Bredene.

WACKERBOUT
 
14.    Aanvaarding van diverse schenkingen ten behoeve van het reminiscentiecafé binnen de animatiewerking WZC Wackerbout.
Het OCMW Bredene aanvaardt de onderhavige schenkingen om aan te wenden binnen de uitwerking van het project “reminiscentiecafé” in het WZC Wackerbout:
-    een spaarkas en twee barkrukken geschonken door Evelyn Vermont;.
-    meubilair en een radio geschonken door Roland Metsu;
-    een kader met de beteugelingswet geschonken door Herbert Plovie;
-    een kader met een oude ‘openbare verkoopaffiche’ en enkele planten geschonken door de familie van Adriana Declerck;
-    retro behangpapier geschonken door Herman Vanpoucke;
-    een oude tapkraan geschonken van brouwerij Stubbe uit Ichtegem na tussenkomst Guy Tordeurs;
-    een oude afwasbak geschonken door Donald Torney;
-    een scheepsbel geschonken door Constantinus Vanhoutte.

15.    Indexatie dagprijzen WZC Wackerbout met ingang van 1 januari 2016. Opstart procedure.
De procedure tot indexatie van de dagprijzen met ingang van 1 januari 2016 van het WZC Wackerbout wordt opgestart.

16.    Indexatie dagprijzen serviceflatcomplex Duinenzichterf met ingang van 1 januari 2016. Opstart procedure.
De procedure tot indexatie van de verblijfsprijzen met ingang van 1 januari 2016 van het Serviceflatcomplex Duinenzichterf wordt opgestart.

17.    In bruikleen geven aan het gemeentebestuur Bredene van een perceel grond voor het opstarten van het project 'volkstuintjes'. Principiële beslissing.
Wordt principieel goedgekeurd, het in bruikleen geven van het perceel bouwland sectie C 842G met een oppervlakte van 9.724 m² aan het gemeentebestuur Bredene in het kader van hun project “volkstuintjes”.
In het geval het onderzoek van de gemeente betreffende de toelaatbaarheid van volkstuintjes in bijzonder agrarisch gebied gunstig is, worden de onderhandelingen met de betrokken pachter, de heer Mus Michel, Brugsesteenweg 151 te Bredene, opgestart met het oog op het beëindigen van de pachtovereenkomst in onderling akkoord.

TP 1.    Ingebrekestelling van de firma Pharma Force nv in het kader van het niet naleven van de verplichting tot tarifering per eenheid van de medicatie van de bewoners van het woonzorgcentrum en protestering van de facturatie d.d. 1 oktober 2015. Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.
Wordt bekrachtigd, de beslissing van de OCMW-voorzitter om de firma Pharma Force nv, Poortakkerstraat 41 G te 9051 Sint-Denijs-Westrem, in gebreke te stellen wegens het niet naleven van de verplichting aan het woonzorgcentrum te tariferen per eenheid (TPE) voorgeschreven door het RIZIV en om de factuur d.d. 1 oktober 2015 met nr. 1540100380 van Pharma Force nv te protesteren.
Er wordt beslist om de samenwerkingsovereenkomst niet op te zeggen alsook om het protest d.d. 8 oktober 2015 op de factuur d.d. 1 oktober 2015 met nr. 1540100380 van Pharma Force nv op te heffen gezien Pharma Force NV via mail d.d. 20 oktober bevestigt dat zij garant zullen staan voor het ten laste nemen via creditering van de meerkost in de medicatiefactuur van de bewoners van het woonzorgcentrum naar aanleiding van het niet factureren per eenheid en zich engageren om zo snel mogelijk over te gaan naar TPE facturatie.

TP 2.    Aanpassing contract 607593- wagen Renault Trafic.
Wordt goedgekeurd, het voorstel geformuleerd door Belfius Auto Lease op 9 oktober 2015 tot aanpassing van het contract 607593 –wagen Renault Trafic.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET