Verwarmingstoelage
 
Heeft u recht op een verwarmingstoelage? 

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:
  1. huisbrandolie
  2. verwarmingspetroleum (type c)
  3. bulkpropaangas
Niet voor: aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet of propaangas en butaangas in gasflessen.
 
En u behoort tot één van de volgende categorieën:
 
categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.
 
categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan  19.566,25 EUR verhoogd met 3.622,24 EUR persoon ten laste. (bedragen vanaf 01/03/2020)
Om als persoon ten laste te worden beschouwd moet uw netto-inkomen lager zijn dan 3.330,00 EUR. De gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor de kinderen worden niet meegerekend.
 
categorie 3: de personen met schuldenoverlast: u geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.
 
Dan heeft u recht op een verwarmingstoelage:

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
 
de levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2019.
 
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.
 
Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.
 
Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.
 
Waar en wanneer kunt u aanvragen?
 
bij het OCMW van uw gemeente
en
binnen de 60 dagen na de levering
 
Welke documenten moet u voorleggen?
 
U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen:
 
  • een kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van de leveringsfactuur of - bon
  • indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft
  • voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar
 
Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.
 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be
 
Of
 
Sociaal Huis Bredene, sociale dienst OCMW, Duinenstraat 106 of 059 33 97 70
 


CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET