OCMW-raad 24/11/2015
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn  van 27 oktober 2015.

2.    Kennisneming van de toelichting door BDO betreffende de organisatieaudit WZC Wackerbout.

3.    Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 18 juni 2015.

4.    Jaaractieplan preventiebeleid 2016 van het OCMW Bredene. Principiële goedkeuring.

5.    Wijziging van het huishoudelijk reglement betreffende de beraadslagende organen.  
Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen wordt als volgt aangepast (doorhaalde tekst wordt geschrapt – vetgedrukte en onderlijnde tekst wordt ingevoegd):

Artikel 46

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is belast met het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals die omschreven is in de artikelen 57 tot 60 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is eveneens bevoegd voor de concrete toepassing van de artikelen 97 tot 104 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd om desgevallend een bankonderzoek aan te vragen bij Febelfin vzw dienstig in het kader van het sociaal onderzoek.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst staat in voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die op het grondgebied aanwezig zijn evenals voor het overleg met de overige erkende dienstverlenende instellingen en organisaties (onder andere: ziekenhuizen, RVT, bejaardentehuizen, diensten voor verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, diensten voor migranten, voor gehandicapten, crisis- en opvangscentra, jeugdtehuizen, enz.).

Het bijzonder comité voor de sociale dienst adviseert de raad voor maatschappelijk welzijn nopens de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW.

6.    Indexatie dagprijs WZC Wackerbout en serviceflatcomplex Duinenzichterf. Goedkeuring dagprijzen met ingang van 1 januari 2016.
Met ingang van 1 januari 2016 worden volgende dagprijzen toegepast:

-    WZC WACKERBOUT
Bestaande populatie Bredenaars op 01/04/2014            
kamer    bestaande dagprijs    toepassingsdatum    nieuwe dagprijs    toepassingsdatum    % verhoging
1-persoons RVT    € 50,74     1/04/2015    € 51,58    1/01/2016    1,65%
2-persoons RVT    € 46,45     1/04/2015    € 47,22    1/01/2016    1,65%
4-persoons RVT    € 43,11     1/04/2015    € 43,82    1/01/2016    1,65%
1-persoons ROB    € 43,11     1/04/2015    € 43,82    1/01/2016    1,65%
                        
Bestaande populatie niet-Bredenaars op 01/04/2014            
Kamer    bestaande dagprijs    toepassingsdatum    nieuwe dagprijs    toepassingsdatum    % verhoging
1-persoons RVT         € 53,82     1/04/2015    € 54,71    1/01/2016    1,65%
2-persoons RVT         € 49,53     1/04/2015    € 50,35    1/01/2016    1,65%
4-persoons RVT         € 46,18     1/04/2015    € 46,94    1/01/2016    1,65%
1-persoons ROB         € 46,18     1/04/2015    € 46,94    1/01/2016    1,65%
                        
Nieuwe bewoners Bredenaars op 01/04/2014            
kamer    bestaande dagprijs    toepassingsdatum    nieuwe dagprijs    toepassingsdatum    % verhoging
1-persoons RVT         € 52,74     1/04/2015    € 53,61    1/01/2016    1,65%
2-persoons RVT         € 48,45     1/04/2015    € 49,25    1/01/2016    1,65%
4-persoons RVT         € 45,11     1/04/2015    € 45,85    1/01/2016    1,65%
1-persoons ROB         € 45,11     1/04/2015    € 45,85    1/01/2016    1,65%
kortverblijf         € 45,11     1/04/2015    € 45,85    1/01/2016    1,65%
                        
Nieuwe bewoners niet-Bredenaars op 01/04/2014            
kamer    bestaande dagprijs    toepassingsdatum    nieuwe dagprijs    toepassingsdatum    % verhoging
1-persoons RVT         € 55,82     1/04/2015    € 56,74    1/01/2016    1,65%
2-persoons RVT         € 51,53     1/04/2015    € 52,38    1/01/2016    1,65%
4-persoons RVT         € 48,18     1/04/2015    € 48,97    1/01/2016    1,65%
1-persoons ROB         € 48,18     1/04/2015    € 48,97    1/01/2016    1,65%
kortverblijf         € 48,18     1/04/2015    € 48,97    1/01/2016    1,65%

-    Serviceflatcomplex Duinenzichterf

bestaande populatie op 01/04/2014                
serviceflat    bestaande dagprijs    toepassingsdatum    nieuwe dagprijs    toepassingsdatum    % verhoging
1 kamer         € 20,56     1/04/2015    € 20,90    1/01/2016    1,65%
2 kamers         € 23,35     1/04/2015    € 23,74    1/01/2016    1,65%
                        
nieuwe bewoners vanaf 01/04/2014                
serviceflat    bestaande dagprijs    toepassingsdatum    nieuwe dagprijs    toepassingsdatum    % verhoging
1 kamer         € 22,80     1/04/2015    € 23,18    1/01/2016    1,65%
2 kamer         € 25,59     1/04/2015    € 26,01    1/01/2016    1,65%

7.    Lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Vraag naar kredietvoorwaarden voor verlenging kredietopnameperiode voor 2 jaar. Consolidering opgenomen fondsen.
Aan Belfius Bank wordt gevraagd zijn kredietvoorwaarden op te geven voor verlenging van de kredietopnameperiode voor 2 jaar voor een bedrag van € 24.679.482,44. Het opgenomen bedrag van € 320.517,56 wordt geconsolideerd.

8.    Beheersovereenkomst voor de integratie van de personeelsdienst, de technische dienst en de dienst beleidsondersteuning. Principiële goedkeuring.
Wordt principieel goedgekeurd, het ontwerp van beheersovereenkomst "Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten", welke integraal deel uitmaakt van deze beslissing.


FINANCIËLE DIENST
 
9.    Budgetwijziging nr.3 voor het boekjaar 2015. Principiële vaststelling.

10.    Aanpassing nr.3 (boekjaar 2016) van de meerjarenplanning 2014- 2019 van het OCMW Bredene. Definitieve vaststelling.

11.    Budget 2016 van het OCMW Bredene. Definitieve vaststelling.

12.    Levering drukwerk voor de periode 01/01/2016 t.e.m. 31/12/2018. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Lowyck drukkerij bvba, Archimedesstraat 53 te 8400 Oostende, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 14 kalenderdagen.

13.    Brand- en variaverzekering voor het patrimonium OCMW Bredene. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Ethias verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.837,70.

14.    Huur en onderhoud van bodywarmers voor het keukenpersoneel.
Goedkeuring wordt verleend voor de huur en het onderhoud van fleece bodywarmers voor het keukenpersoneel. De firma Cleanlease, Vullaertstratat 73 te Oedelem zal in het kader van een uitbreiding van het huidig contract instaan voor de huur en onderhoud van de vesten tegen de tegen de huurprijs van € 0,5722 excl.BTW per maand per stuk en wasprijs van € 0,600 excl.BTW per maand per stuk.

15.    Samenwerking met Easypost voor het frankeren en ophalen van de post.
Goedkeuring wordt verleend aan de opzeg van het contract met de firma Francotyp voor het onderhoud en de herstelling van de frankeermachine. Goedkeuring wordt verleend aan de opzeg van het contract met de firma B-Post voor de dagelijkse ophaling van de post. De goedkeuring wordt verleend voor het contract met de firma EasyPost voor het verwerken en het ophalen van de uitgaande post van het OCMW Bredene met ingang van 1 januari 2016.

16.    Klimaatanalyse en/of analyse thermisch comfort in de keuken van het WZC Wackerbout.
Goedkeuring wordt verleend aan de uitvoering van een klimaatanalyse in de keuken van het WZC Wackerbout. Deze opdracht wordt uitgevoerd door de arbeidsgeneeskundige dienst, SPMT-ARISTA ASBL, Rue Royale 196 te 1000 Bruxelles, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 982,33 incl. btw


PERSONEEL

17.    Voorstel tot openverklaring via bevordering van 4,5 vte statutaire zorgkundigen (C1-C2).
    Uit de statutaire personeelsformatie worden 4,5 voltijdse betrekkingen van zorgkundige vacant verklaard via een bevorderingsprocedure.
    

SOCIALE DIENST

18.    Afsluiten van een nieuwe overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals tussen Eandis en OCMW Bredene.
Met Eandis wordt met ingang van 1 januari 2016 een overeenkomst afgesloten welke integrerend deel uitmaakt van deze beslissing.

19.    Plaatsen van dakisolatie in de Spaarzaamheidstraat 33 te Bredene.
Er wordt goedkeuring verleend tot het plaatsen van dakisolatie door vzw Duinenwacht in de Spaarzaamheidstraat 33 te Bredene.
De kosten voor het plaatsen van de dakisolatie bedraagt € 4.767,26 en zullen na uitvoering van de werken en ontvangst van de factuur worden overgemaakt op rekeningnummer van vzw Duinenwacht, Vaartblekerstraat 15 te 8400 Oostende.

20.    Voorstel inschakelen vrijwilligers in de werking van de lokale opvanginitiatieven.
In de LOI-werking kunnen vrijwilligers ingezet worden, voor volgende taken:

•    Mensen de gemeente Bredene leren kennen: gemeentehuis, huisarts, apotheek, bushalte, betaalbare voedingswinkel,…
•    Meegaan in de gemeente naar administratieve diensten: inschrijving in school, mutualiteit, postkantoor, gemeentehuis,…
•    Mensen de regio leren kennen:
•    Bijbrengen van vaardigheden : gebruik leren maken van openbaar vervoer, wasserette, internet in de BIB,…
•    Mensen kennis bijbrengen over: waarde van de euro, welke producten vind je in welke winkel, sport en ontspanning voor de kinderen,…

Van de vrijwilliger wordt verwacht te voldoen aan volgend profiel :

•    Vereiste kennis en vaardigheden
•    Luisterbereidheid en inlevingsvermogen
•    Verantwoordelijkheidszin hebben
•    Administratief onderlegd zijn
•    Geduldig en iedereen respectvol benaderen
•    Sociaal en communicatief vaardig zijn
•    Inzetbaarheid op korte termijn of op vaste momenten

21.    Modaliteiten gebruik van sociale bijstandsrekeningen.
De raad neemt kennis van het schrijven van Belfius van 12 oktober 2015 waar melding wordt gemaakt van de aangepaste tarifering van de sociale bijstandsrekening naar € 25,00/jaar/rekening.  

22.    Tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2015-2016.
Er wordt beslist om het systeem van ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ toe te passen in het OCMW Bredene voor de winterperiode 2015-2016, conform de modaliteiten vastgelegd in een schrijven van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015.


WACKERBOUT

23.    Deelname aan het project Gerodent II georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen.
De raad neemt kennis van het project Gerodent II, ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen waarbij er bijzondere aandacht gaat naar de mondhygiëne bij kwetsbare ouderen in de woonzorgcentra.
De raad keurt het voorstel tot de kandidatuurstelling van het WZC Wackerbout voor deelname aan het project Gerodent II goed en verleent machtiging aan de administratie om de nodige stappen hiervoor te zetten.


SOCIALE DIENST


TP 1.    Indienen aanvraag verlenging project 'kinderen eerst, lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede'.
Er wordt een aanvraag ingediend voor een verlenging met zes maanden met ingang van 1 januari 2016 van het project ‘de sociale springplank: gemeentelijk kinderforum’, met daaraan gekoppeld een bijkomende subsidie ten bedrage van € 12.500.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET