OCMW-raad 29/12/2015

Openbare zitting    

 OCMW-Secretaris

1.         Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2015.

2.         Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 21 september 2015.

3.         Kennisneming van de conceptnota 'WZC Wackerbout: initiatieven tot optimalisatie van de organisatie van het werk'

4.         Jaaractieplan preventiebeleid 2016 van het OCMW Bredene. Definitieve vaststelling.

5.         In bruikleen geven aan het gemeentebestuur Bredene van een perceel grond voor het opstarten van het project 'volkstuintjes'. Intrekking principiële beslissing.

6.         Goedkeuring van het actieplan naar aanleiding van het rapport van de organisatieaudit woonzorgcentrum uitgevoerd door BDO en de conceptnota 'WZC Wackerbout: initiatieven tot optimalisatie van de organisatie van het werk' opgemaakt door de interne diensten van het OCMW.

7.         Lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Goedkeuring van de kredietvoorwaarden gekoppeld aan de verlenging van de kredietopnameperiode met 2 jaar.

8.         Beheersovereenkomst voor de integratie van de personeelsdienst, de technische dienst en de dienst beleidsondersteuning. Definitieve goedkeuring.

 

Financieel Beheerder

9.         Vaststelling van de staat van de landpachten voor het dienstjaar 2015.

10.      Terugname van het gecumuleerd resultaat boekjaar 2014 van deelgenoot Bredene in het SVK Koepel Bredene-Oostende.

Aan de algemene vergadering van het SVK Bredene-Oostende zal worden gevraagd het gecumuleerd resultaat van deelgenoot Bredene uit de goedgekeurde jaarrekening 2014 van de koepelvereniging SVK Bredene-Oostende, ten bedrage van € 105.615,93 over te dragen aan ons bestuur.

 

Financiële dienst

11.      Onderhoud van de groendaken van het Sociaal Huis Bredene voor de periode 01/06/2016 t.e.m. 31/05/2020. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Vice Verda, Hageland 2 te 9880 Aalter

- Green Building Projects, Grote Moerestraat 76 te 8200 Brugge

- IBIC bvba, Boomsesteenweg 46 te 2630 Aartselaar

- Groenpalet, Groteweg 532 te 9500 Geraardsbergen

- Greentop, Dok Noord 4D/104 te 9000 Gent.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 5 februari 2016.

12.      Onderhoud van de kledingsautomaat voor de beroepskledij in WZC Wackerbout voor de periode 2016-2017. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze opdracht wordt gegund aan LCT-Olmatic, postbus 6174 te NL-4000 HD Tiel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.900,00 excl. btw of € 4.719,00 incl. 21% btw, voor de periode 2016-2017.

13.      Budgetwijziging nr. 3 voor het boekjaar 2015. Definitieve vaststelling. 

Wordt vastgesteld de budgetwijziging 2015 nr. 3 van het OCMW Bredene met een resultaat op kasbasis t.b.v € 609.821,14 welke overeenstemt met de bedragen opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 nr. 2 van het OCMW-Bredene, voor de periode 2014 – 2019. De gemeentelijke bijdrage blijft onveranderd vastgesteld op € 2.340.184,66 in exploitatie en € 74.033,91 in investeringen en het resultaat van de autofinancieringsmarge bedraagt  -60.910,84:

14.      Aankoop van brandstoffen voor het wagenpark via tankkaarten voor de periode 01/01/2016 t.e.m. 31/12/2018 - Stopzetting van de gunningsprocedure.

De gunningsprocedure voor deze opdracht wordt stopgezet omdat betere prijzen en voorwaarden kunnen verkregen worden door de deelname aan het raamcontract voor brandstoffen via tankkaarten georganiseerd door de Vlaamse Overheid.

15.      Deelname aan de opdrachtencentrale van de Vlaamse overheid m.b.t. de raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen voor dienstvoertuigen.

Het OCMW Bredene doet beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse overheid voor de “levering van verschillende soorten benzine, diesel, LPG en CNG voor dienstvoertuigen, af te nemen aan pompen in België en buurlanden bij middel van tankkaarten” en dit voor het perceel 2 “Tankkaarten bruikbaar in België en buurlanden - diesel, benzine en LPG” gegund aan de firma Total Belgium nv, Handelstraat 93 te 1040 Brussel tegen de vaste restorno van € 0,136 excl. BTW per liter op officiële dagprijs of op de pompprijs indien deze voordeliger is dan de officiële dagprijs.

16.      Vaststelling van de koffieprijs voor de periode 2016 in het kader van de bruikleenovereenkomst voor de koffietoestellen van Douwe Egberts.

Goedkeuring wordt verleend aan de vastgestelde koffieprijs van € 18,68/liter koffie D.E. Medium Roast exclusief taksen en accijnzen of  € 18,9025/liter koffie D.E. Medium Roast excl. BTW voor de periode 2016 in kader van de bruikleenovereenkomst van de koffietoestellen met de firma Jacobs Douwe Egberts Pro BE BVBA, Potaarde Zn te 1850 Grimbergen.

17.      Koelcontainer voor voedselbedeling - prijsvraag.

Goedkeuring wordt verleend aan de opstart van een prijsvraag voor de huur van een koelcontainer in het kader van actieplan 5 “Opstarten van een samenwerking met een sociale kruidenier” zijnde een project van voedseloverschotten.

18.      Aanschaf abonnement Hector voor communicatie via eHealthbox vanuit het WZC Wackerbout.

19.      Hervaststelling kaart en verkoopprijzen toegepast in de locatie Café Paris van het WZC Wackerbout.

20.      Hervaststelling van de kostprijs voor een broodmaaltijd ten behoeve van de families van een overleden resident van het woonzorgcentrum Wackerbout vanaf 1 januari 2016. 

De kostprijs voor een broodmaaltijd in het kader van een rouwmaaltijd voor een overleden resident van het woonzorgcentrum Wackerbout wordt voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 bepaald op € 13,00 per persoon.

21.      Aankoop van opvolgings- en rapportagetool in het kader van organisatiebeheersing. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Deze opdracht wordt gegund aan BDO Management, Guldensporenpark 100 blok K te 9820 Merelbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 9.500,00 excl. btw of € 11.495,00 incl. 21% btw waarbij jaarlijks de licentie hernieuwd dient te worden voor het bedrag van € 2.000 excl. BTW of € 2.420 incl. BTW.

 

 Sociale dienst

22.      Kennisneming prijsbepaling na indexatie tarief maaltijden aan huis 2016.

De raad neemt kennis van de prijsbepaling na indexatie van de tarieven voor maaltijden aan huis vanaf 1 januari 2016:

 

barema alleenstaande

barema gezinnen

tarief

netto maandelijks inkomen

 

? € 996,07

? € 1348,22

€ 3,52

€ 996,08 – € 1.172,71

€ 1.348,23 – € 1.641,12

€ 5,27

€ 1.172,72 – € 1.349,34

€ 1.641,13 – € 1.934,02

€ 7,04

+ € 1.349,35

+ 1.934,03

€ 8,38

23.      Samenwerking OCMW's en CAW in het kader van ondersteuning bij opvang vluchtelingen.

Het OCMW Bredene engageert zich tot een samenwerking/afstemming met het CAW Noord West Vlaanderen in het kader van ondersteuning bij de opvang van vluchtelingen en inzonderheid in het kader van woonbegeleiding in functie van de aanpak van de asielcrisis.

 

 Wackerbout

24.      Goedkeuring van het jaarprogramma voor het dienstjaar 2016 van de dienst animatie in het WZC Wackerbout. 

 

 Financiële dienst

TP 1.  Deelname raamcontract single distributor voeding met de opdrachtencentrale van het zorgbedrijf Antwerpen.

Het OCMW Bredene zal vanaf 1 januari 2017 deelnemen in het raamcontract, single distributor voeding m.b.t. de levering van dranken en voeding, van het zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET