OCMW-raad 20/01/2016
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2015.

2.    Kennisneming wijziging samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn.
Er wordt kennisgenomen van het proces-verbaal van akte van eedaflegging d.d. 4 januari 2016 op naam van Benny Van Troeye en Eva Adam.

3.    Hervaststelling van de rangorde van de OCMW-raadsleden.
De rangorde van de OCMW-raadsleden wordt als volgt bepaald:

1    VERMONT Evelyn
2    POPPE Daniël
3    DE RIDDER Ulrike
4    DEROO Jacques
5    SPILLIER Kelly
6    CAESTECKER Nathalie
7    LEJON Glenn
8    BULTEEL Ingrid
9    VAN POUCKE Herman
10    ADAM Eva
11    VAN TROEYE Benny

4.    Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende. Wijziging wat betreft deelgenoot Bredene van de afvaardiging voor de algemene vergadering en de raad van beheer.
Glenn Lejon, OCMW-raadslid, wordt aangesteld als afgevaardigde van het bestuur in de algemene vergadering van het SVK Koepel Bredene-Oostende.
Glenn Lejon, OCMW-raadslid, wordt voorgedragen als lid van de raad van beheer in het SVK Koepel Bredene-Oostende.

5.    Intrekking van de beslissing tot het verlenen van toestemming aan Think Media om het perceel grond te betreden gelegen langsheen de Sluizenstraat te Bredene met kadastrale sectie B740M.
Wordt ingetrokken, debeslissing van 1 juli 2015 waarbij aan Think Media NV, Keetberglaan 1B te 9120 Melsele, toegang wordt verleend tot het perceel bouwgrond gelegen Sluizenstraat te Bredene met kadastrale sectie B740M om een affiche op te hangen en te onderhouden op de zijgevel van de aanpalende woning.

FINANCIËLE DIENST

6.    Huur koelcontainer voor project "Sociaal aan de slag met voedseloverschotten voor kansarme gezinnen".
Deze opdracht voor de huur van een koelcontainer wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde CARU containers, Treurenborg 5 te 2030 Antwerpen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De noodzaak tot aankoop van rekken zal beoordeeld worden bij ingebruikname van de koelcontainer.

7.    Uitbreiding telefooncentrale met DECT en vernieuwen licentie. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan HANSSENS TELECOM NV, Kachtemsestraat 290 te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 21.360,00 excl. btw of € 25.845,60 incl. 21% btw.
De bekabeling van de zenders tot een data switch gebeurt in eigen beheer. De aankoop van de kabel wordt gefinancierd vanuit het exploitatiebudget: 2015/OCMW_VB/0953-03/6001000/OCMW/OSEC/IE-GEEN – aankoop technisch materieel.

PERSONEEL

8.    Lokaal opvanginitiatief (LOI). Voorstel tot vacaturemelding van een maatschappelijk werker (niveau B1-B3, voltijds, contractueel).
    De OCMW-raad beslist om een voltijdse betrekking van maatschappelijk werker - LOI (niveau B1-B3) in contractueel verband vacant te verklaren (kenmerken vacature: diplomavoorwaarde: ofwel beschikken over een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, ofwel beschikken over een diploma bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde (of daarmee gelijkgesteld diploma’s); aard contract: overeenkomst bepaalde duur voor een jaar (verlengbaar na gunstige evaluatie prestaties)).
Voor de invulling van deze betrekking wordt er een vacaturemelding via de VDAB en het weekblad Tips voorzien en wordt een oproep gericht tot de spontane sollicitanten. De kandidaten worden vervolgens onderworpen aan een selectieprocedure.

SOCIALE DIENST

9.    Kennisneming van de verlenging van de subsidiëring van het project ' de sociale springplank: gemeentelijk kinderforum'. Goedkeuring organisatie van het project.
De raad neemt kennis van het ministerieel besluit van december 2015 genomen door de Staatssecretaris voor armoedebestrijding, gelijke kansen, personen met een beperking en wetenschapsbeleid, waarbij de aanvraag tot verlenging van het project “de sociale springplank: gemeentelijk kinderforum” werd goedgekeurd en er een subsidie wordt voorzien van € 12.500 om het project verder te zetten gedurende de periode van 15 december 2015 tot 15 juni 2016. De organisatie van het project blijft behouden zoals initieel bij de opstart werd goedgekeurd.

WACKERBOUT

10.    Goedkeuring kwaliteitsplanning voor het woonzorgcentrum Wackerbout voor het dienstjaar 2016.

11.    Vraag tot exploitatie van de polyvalente zaal van het serviceflatcomplex Duinenzichterf op zondag.
De raad gaat niet in op de vraag van een externe kandidaat om de polyvalente zaal van het serviceflatcomplex Duinenzichterf op zondag als cafetaria uit te baten.

OCMW-SECRETARIS

TP 1.    Bijsturing werking lokale opvanginitiatieven op het grondgebied van de gemeente.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET