OCMW-raad 25/02/2016
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS
 
    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 januari 2016.

    WZC Wackerbout - dienst animatie - ter beschikkingstelling I-pads.
De twee I-pads uit de OCMW-administratie worden ter beschikking gesteld van de dienst animatie binnen het WZC Wackerbout. Voor beide toestellen wordt een abonnement afgesloten voor mobiele data met een downloadvolume van 750 MB waarvan de kostprijs per maand en per toestel € 4,96 (excl. BTW) bedraagt.

    Uitvoeren van een gezamenlijke audit van het gemeentebestuur Bredene en OCMW Bredene.
Het gemeentebestuur Bredene wordt aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW Bredene op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een dienstverlener voor het uitvoeren van een audit van het gemeentebestuur Bredene en OCMW Bredene. De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het lastenboek zoals het aan het OCMW werd meegedeeld en middels dit besluit wordt goedgekeurd. Het gemeentebestuur Bredene wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht.
Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte facturen tijdig te betalen aan de dienstverlener.

    WZC Wackerbout: schilderwerken door BVBA Depoortere C & F. Kennisneming stand van zaken rechtsprocedure. Standpunt bestuur.
Volgend standpunt wordt goedgekeurd:
•    het bestuur dringt niet meer aan op een uitvoering van de resterende schilderwerken (traphal) door Depoortere C & F BVBA maar opteert voor een uitvoering in eigen beheer;
•    aan de betrokken firma wordt een minnelijke regeling voorgesteld waarbij:
o    de door hen gevorderde meerprijs voor het werken met verschillende kleuren (€ 13.030,72) wordt gehalveerd;
o    voor het niet uitvoeren van alle werken t.o.v. de tegenpartij een tegenvordering wordt ingesteld van € 4.610 (excl. 6% BTW);
•    bij gebrek aan minnelijke regeling met de tegenpartij, wordt de gerechtsdeskundige, aangesteld in het vonnis, in werking gesteld;
•    de raadsman onderneemt alle noodzakelijke gerechtelijke stappen teneinde het bestuur te machtigen de resterende schilderwerken in eigen beheer uit te voeren.


FINANCIËLE DIENST
 
    Onderhoud van de groendaken van het Sociaal Huis Bredene voor de periode 01/06/2016 t.e.m. 31/05/2020 - Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Green Building Projects, Grote Moerestraat 76 te 8200 Brugge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 900,00 excl. btw of € 1.089,00 incl. 21% btw.

    Goedkeuring bestek incontinentiemateriaal van de opdrachtencentrale met zorgbedrijf Roeselare.
De OCMW-raad keurt het bestek goed met alle lastvoorwaarden, gunningscriteria en technische bepalingen voor de uitvoering van de opdracht, m.b.t. de raamovereenkomst voor aankoop van incontinentiemateriaal, door de opdrachtencentrale met zorgbedrijf Roeselare als penhouder.

    Deelname aan de opdrachtencentrale van Zorgbedrijf Antwerpen m.b.t. de raamovereenkomst digitale tv.
Het OCMW-Bredene doet beroep op de opdrachtencentrale van Zorgbedrijf Antwerpen die op 20 november 2015 een raamcontract Digitale TV heeft gegund aan de firma Screenservices, Huart Hamoirstraat 55 te 1030 Brussel. De looptijd bedraagt 4 jaar met een maximum contractduur van 8 jaar door 2 keer tweejaarlijkse verlengingen toe te passen.
De prijsofferte “ZBA Spreadsheet OCMW Bredene V2” voor digitale tv (zonder infokanalen en zonder herprogrammatie tv-toestellen bij de bewoners) van de firma Screenservices, Huart Hamoirstraat 55 te 1030 Brussel t.b.v. € 18.079,20 incl. BTW wordt goedgekeurd.


PERSONEEL
 
    Principiële beslissing tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de personeelsformatie en het organogram.

    Vacaturemelding 1 vte betrekking als logopedist en/of ergotherapeut in contractueel verband: voorstel tot intrekking van de raadsbeslissing d.d. 29 december 2015 (vacant verklaring bij wijze van aanwerving).  
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2015 waarbij 1 voltijdse betrekking als logopedist en/of ergotherapeut in contractueel verband bij wijze van aanwerving vacant verklaard wordt, en dit op voorwaarde dat er geen personeelsleden in aanmerking komen voor bevordering of interne mobiliteit, wordt ingetrokken.

    Vacant verklaren van 2 deeltijdse betrekkingen: 0,65 vte als logopedist en 0,35 vte als ergotherapeut in contractueel verband, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen kandidaten zijn voor interne mobiliteit - bij wijze van aanwerving.  
De volgende deeltijdse betrekkingen worden in contractueel verband vacant verklaard bij wijze van interne mobiliteit:
•    0,65 vte als logopedist (BV1-BV2-BV3);
•    0,35 vte als ergotherapeut (BV1-BV2-BV3).

De volgende deeltijdse betrekkingen worden in contractueel verband, vacant verklaard bij wijze van aanwerving, op voorwaarde dat er geen personeelsleden in aanmerking komen voor interne mobiliteit:
•    0,65 vte als logopedist (BV1-BV2-BV3);
•    0,35 vte als ergotherapeut (BV1-BV2-BV3).

    Voorstel tot intrekking van de raadsbeslissing d.d. 29 december 2015, waarbij 1 vte betrekking als maatschappelijk werker in statutair verband vacant verklaard wordt, te begeven bij wijze van interne mobiliteit.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2015 waarbij 1 voltijdse betrekking als OCMW-maatschappelijk werker in statutair verband bij wijze van interne mobiliteit vacant verklaard wordt, wordt ingetrokken.

    Vacant verklaren van 1 vte betrekking als maatschappelijk werker in     statutair verband, te begeven bij wijze van bevordering en - onder     voorbehoud dat er geen kandidaten zijn voor bevordering - bij wijze van     aanwerving.
Er wordt een voltijdse betrekking van OCMW-maatschappelijk werker (B1-B2-B3) in statutair verband vacant verklaard bij wijze van bevordering en – onder voorbehoud dat er geen kandidaten zijn voor bevordering – bij wijze van aanwerving.

    Vacant verklaren van 1 voltijdse betrekking van OCMW maatschappelijk werker (B1-B2-B3) in contractueel verband, te begeven bij wijze van interne mobiliteit.
Er wordt 1 voltijdse betrekking van OCMW maatschappelijk werker (B1-B2-B3) in contractueel verband, vacant verklaard bij wijze van interne mobiliteit.

    Vacant verklaren van 2 voltijdse betrekkingen van gegradueerd verpleegkundige (C3-C4) in contractueel verband, te begeven bij wijze van interne mobiliteit.
Er worden 2 voltijdse betrekkingen van gegradueerd verpleegkundige (C3-C4) in contractueel verband, vacant verklaard bij wijze van interne mobiliteit.

    Vacant verklaren van 3 voltijdse betrekkingen van zorgkundige (C1-C2) in statutair verband, te begeven bij wijze van interne mobiliteit.
Er worden 3 voltijdse betrekkingen van zorgkundige (C1-C2) in statutair verband, vacant verklaard bij wijze van interne mobiliteit.

    Vacant verklaren van 4 voltijdse betrekkingen van zorgkundige (C1-C2) in contractueel verband, te begeven bij wijze van interne mobiliteit.
Er worden 4 voltijdse betrekkingen van zorgkundige (C1-C2) in contractueel verband, vacant verklaard bij wijze van interne mobiliteit.

    Vacant verklaren van 0,25 vte betrekking van animator (C1-C2) in statutair verband, te begeven bij wijze van uitbreiding van deeltijdse prestaties.
Een deeltijdse betrekking van 0,25 vte van animator (C1-C2) wordt in statutair verband vacant verklaard bij wijze van uitbreiding van deeltijdse prestaties.
In toepassing van §2 van artikel 6 van de rechtspositieregeling is het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor selectieproeven, vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt.
In toepassing van §3 van artikel 9 van de rechtspositieregeling:
•    zijn de bepalingen van §1 van artikel 9 van de rechtspositieregeling (verplichte externe bekendmaking van vacatures, waaronder ten minste één persorgaan, en verplichte bekendmaking sollicitantenbestand en intern) en van §2 van artikel 9 van de rechtspositieregeling (te maken keuze uit de mogelijkheden voor de externe bekendmaking, rekening houdend met de minimale regel van §1), niet van toepassing.
•    richt de aanstellende overheid, als er meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, een oproep tot die personeelsleden voor de vervulling van de extra uren.

    Voorstel tot intrekking van de raadsbeslissing d.d. 29 december 2015, waarbij 2 voltijdse betrekkingen van kok (D1-D2-D3) in contractueel verband vacant verklaard worden, te begeven bij wijze van aanwerving.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2015, waarbij 2 voltijdse betrekkingen als kok (D1-D2-D3) in contractueel verband bij wijze van aanwerving vacant verklaard worden, en dit op voorwaarde dat er geen personeelsleden in aanmerking komen voor bevordering of interne mobiliteit, wordt ingetrokken.

    Vacant verklaren van 1,5 voltijdse betrekkingen van kok (D1-D2-D3) in contractueel verband, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen kandidaten zijn voor interne mobiliteit - bij wijze van aanwerving.
De volgende betrekkingen van kok (D1-D2-D3) worden in contractueel verband vacant verklaard bij wijze van interne mobiliteit:
•    een voltijdse betrekking (1 vte);
•    een halftijdse betrekking (0,5 vte).

De volgende betrekkingen van kok (D1-D2-D3) worden in contractueel verband vacant verklaard bij wijze van aanwerving, op voorwaarde dat er geen personeelsleden in aanmerking komen voor interne mobiliteit:
•    een voltijdse betrekking (1 vte);
•    een halftijdse betrekking (0,5 vte).

    Vacant verklaren van 2,5 vte betrekkingen van technisch beambte - keuken (E1-E2-E3) in contractueel verband, te begeven bij wijze van interne mobiliteit.
Er worden 2,5 voltijdse betrekkingen van technisch beambte – keuken (E1-E2-E3) in contractueel verband, vacant verklaard bij wijze van interne mobiliteit.

    Vacant verklaren van de volgende betrekkingen van technisch beambte - onderhoud (E1-E2-E3), te begeven bij wijze van interne mobiliteit: 0,5 vte betrekking in contractueel verband en 1 voltijdse betrekking in statutair verband. Te begeven bij wijze van aanwerving: 1 bijkomende vacaturemelding van 1 vte in statutair verband.
Er wordt een voltijdse betrekking als technisch beambte - onderhoud (E1-E2-E3)  in statutair verband vacant verklaard bij wijze van aanwerving, op voorwaarde dat er geen personeelsleden in aanmerking komen voor interne mobiliteit.
 Er wordt 0,5 voltijdse betrekking van technisch beambte-onderhoud in contractueel verband, vacant verklaard bij wijze van interne mobiliteit.


SOCIALE DIENST
 
    Kennisgeving wijziging RMI-wetgeving.
de raad neemt kennis van de wijziging in de RMI-wetgeving, waarbij elk verblijf in het buitenland van een week of meer moet gemeld worden door de leefloongerechtigde aan het OCMW voor vertrek. Het verblijf in het buitenland mag in totaal niet meer dan vier weken per kalenderjaar zijn.
 
    Goedkeuring partnerschapsovereenkomst met VZW In.Tacte met betrekking tot de gratis voedselbedeling.
Met VZW In.Tacte (colsol), Graaf de Smet de Naeyerlaan 34 te Oostende, wordt in het kader van de voedselbedeling een partnerschapsovereenkomst voor onbepaalde duur afgesloten, conform de richtlijnen opgemaakt door POD, maatschappelijke integratie.

    Samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en vaststelling van de modaliteiten voor aanwending van de subsidie voor terugbetaling van inschrijvingsgeld bij deelname aan sportieve manifestaties en/of lidgeld voor sportverenigingen.
De raad neemt kennis van de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 11 januari 2016, waarbij van de Sport Vlaanderen-subsidie, € 2.000 wordt overgemaakt aan het OCMW Bredene. Voor het besteden van deze tussenkomst en het bereiken van de beoogde kansengroepen, wordt de samenwerking tussen de gemeentelijke sportdienst en het OCMW bestendigd in het dienstjaar 2016.
De toekenningsmodaliteiten van voornoemde financiële tussenkomst alsook de modaliteiten voor toekenning van de zwemabonnementen aan de cliënten werden door de OCMW-raad vastgesteld.
 
WACKERBOUT
 
    Goedkeuring organisatie deelname project gerodent.
Er wordt ingetekend op de samenwerkingsovereenkomst met het universitair ziekenhuis Gent tot deelname aan het project “Gerodent II”, betreffende preventieve mondhygiëne bij kwetsbare ouderen.

    Herziening van de organisatie van de dienstverlening pedicure binnen het woonzorgcentrum Wackerbout.
Volgende personen worden met ingang van 1 maart 2016 opgenomen in het beurtrolsysteem voor de organisatie van de voetverzorging binnen het WZC Wackerbout:
-    Inge Blomme – Aalschoverstraat 25 te 8450 Bredene
-    Elien Zanders – Snippenstraat 19 te 8450 Bredene
-    Sabrina Gryson – Sluizenstraat 92 te 8450 Bredene.
De prijs voor de voetverzorging wordt vanaf 1 maart 2016 bepaald op € 13,00 euro. Deze prijs wordt jaarlijks op 1 maart gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (basisindex = februari 2016).


SOCIALE DIENST
 
    Verschaffen van toegang tot 'mijn loopbaan' voor OCMW-maatschappelijk werkers via het ondertekenen van een contract en gebruiksverklaring tussen OCMW en VDAB.
het OCMW Bredene sluit in functie van de samenwerking VDAB-OCMW een overeenkomst met de VDAB voor toegang tot de elektronische databanken en een gebruikersverklaring waardoor toegang wordt verleend aan twee maatschappelijk werkers tot het arbeidsmarkt informatiesysteem ‘mijn loopbaan voor partners’.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET