OCMW-raad 24/03/2016
Openbare zitting    

OCMW-SECRETARIS

Uitvoeren van renovatiewerken in de woningen gelegen Wandelweg 9 en 11 te Bredene met het oog op de opname van deze panden in het huurpatrimonium van het SVK.
De raad beslist om de werken uit te voeren na goedkeuring van een budgetwijziging waarin het investeringsfonds gespijsd met het gecumuleerd resultaat van ons bestuur binnen het SVK Koepel Bredene-Oostende t.b.v. € 105.615.93 is in opgenomen.

Goedkeuring addendum aan huurovereenkomst werkplaats & archief.
goedkeuring van addendum aan de huurovereenkomst afgesloten op 23 maart 2009 met betrekking tot het pand gelegen Duinenstraat 108 te 8450 Bredene;  
het beheer van de garage, werkplaats en stapelplaats gevestigd in het pand gelegen Duinenstraat 108 te 8450 Bredene toe te vertrouwen aan het gemeentebestuur Bredene;
de huurprijs en de verzekeringskosten als huurder van het pand gelegen Duinenstraat 108 te 8450 Bredene verder ten laste te leggen van het OCMW;
 
Goedkeuring van de berekening van het kadastraal inkomen van het perceel met kadastrale sectie B 215 R3.
Goedkeuring wordt verleend aan de berekening van het kadastraal inkomen van het perceel sectie B 215 R3 zoals betekend op 26 februari 2016 door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Aanduiding ondervoorzitter van het SVK Koepel Bredene-Oostende.
De OCMW-raad duidt Jacques Deroo aan als ondervoorzitter van het SVK Koepel Bredene-    Oostende.


FINANCIËLE DIENST
 
WZC Wackerbout: stormschade. Aanvaarding schadevergoeding verzekering Belfius.
De OCMW-raad verleent goedkeuring aan het proces-verbaal van 12 februari 2016 opgesteld     door het expertisebureau AR-d-EX, Schaarstraat 14 te 8000 Brugge, waarbij de     schadevergoeding wordt vastgelegd op € 921,38 excl. BTW en waarbij na indienen van     herstelfacturen de BTW kan worden gerecupereerd met als basis  € 1.166,97;


SOCIALE DIENST

Goedkeuring van het jaarverslag 2015 van de dienst schuldbemiddeling.
 
Nemen van maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.
De OCMW-raad neemt kennis van het KB van 15 februari 2016 houdende maatregelen ter     bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van dienstverlening     van de OCMW’s voor het jaar 2016 waarin het OCMW Bredene een subsidie wordt     toegewezen van € 5.026,00 voor participatie en sociale activering en € 3.351,00 voor de     activiteiten gelieerd aan de niet verderzetting van de armoede bij de kinderen van     gebruikers van de centra.
Er wordt beslist om de subsidie 2016 voor participatie en sociale activering als volgt aan te wenden:
         deelname aan sociale, culturele of sportieve manifestaties of verenigingen met inbegrip van lidgeld en de
         voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen:
•    gedeeltelijke financiering ten belope van 75 % voor gerechtigden op het leefloon en hun minderjarige kinderen woonachtig te Bredene met een inkomen gelijk aan het bedrag van het leefloon; studenten, niet woonachtig in de gemeente Bredene, die aanspraak maken op het leefloon via het OCMW Bredene kunnen ook van deze maatregel genieten;
•    gedeeltelijke financiering ten belope van 50 % voor de huurders en hun minderjarige kinderen, van het SVK, afdeling Bredene en die enkel over een vervangingsinkomen beschikken
•    gedeeltelijke financiering ten belope van 75 % voor volwassenen en hun minderjarige kinderen van de OCMW-cliënten woonachtig te Bredene en die gedurende 2 opeenvolgende maanden begeleid worden in het kader van schuldbemiddeling en over een minimum leefgeld beschikken (conform norm collectieve schuldenregeling);
•    gedeeltelijke financiering ten belope van 50 % voor volwassenen en hun minderjarige kinderen (tot en met de leeftijd van 17 jaar) van de OCMW-cliënten woonachtig te Bredene en die gedurende 2 opeenvolgende maanden begeleid worden in het kader van schuldbemiddeling en over een leefgeld beschikken die de norm inzake collectieve schuldenregeling overschrijdt.  
•    worden uitgesloten van deze tussenkomst, cliënten in schuldbemiddeling die schuldenvrij zijn en een financiële reserve hebben opgebouwd van minimum € 2.000.

    De tussenkomst is evenwel beperkt tot een maximaal bedrag van € 200/persoon.

        ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe
        informatie-   en communicatietechnologieën bevorderen:
•    doel : doelgroep motiveren om met de nieuwe technologie kennis te laten maken, dit eventueel in afspraak met externe diensten (Cebero, bibliotheek Bredene,…)
•    doelgroep : volwassenen die bestendig worden begeleid door het OCMW (leefloon, schuldbemiddeling, …) en die niet vertrouwd zijn met computer, internet,…
   Er wordt beslist om de subsidie inzake een toelage aan minderjarige kinderen voor het dienstjaar 2016 als
   volgt te besteden:

1.    aan de ouders van kansarme kinderen (< 18) wordt een gedeeltelijke financiering van 50 % toegekend in de verschillende acties omschreven in de omzendbrief van 30 juni 2010.  De ouders dienen alle nodige stappen te ondernemen om hun rechten op andere tegemoetkomingen en tussenkomsten aan te vragen over dewelke ze werden geïnformeerd door de sociale dienst (studietoelage, tussenkomst mutualiteit, tussenkomst in abonnement,…)
2.    voor alle tussenkomsten wordt rekening gehouden met het bedrag NA aftrek van andere tussenkomsten voorzien door de mutualiteit of andere instanties
3.    gezien de noden verschillen naargelang de leeftijd van het kind, wordt een maximumbedrag per kind vastgesteld naargelang de leeftijd :
a.    < 3 jaar        € 125/kind (baby/peuter)
b.    3-5 jaar        € 200/kind (kleuter)
c.    6-12 jaar        € 250/kind (lagere schoolkind)
d.    12-18 jaar        € 300/kind (middelbaar onderwijs)
4.    afwijkingen kunnen worden toegestaan, mits een afzonderlijke beslissing wordt getroffen door het bijzonder comité sociale dienst na voorlegging van een gemotiveerd verslag door de sociale dienst.
 
WACKERBOUT
 
Participeren aan het project "brillenbus".
Er wordt voor het woonzorgcentrum Wackerbout geen samenwerking opgestart met de brillenbus, een initiatief van BVBA Brillenbus, Everdijkruis 18 te 2990 Wuustwezel.
 
Intekenen op webapplicatie 'woonzorgweb' voor profilering woonzorgcentrum en serviceflats.
De OCMW-raad beslist om in te tekenen op de webapplicatie van woonzorgweb, bvba Druplo, 1820 Steenokkerzeel, voor het serviceflatcomplex Duinenzichterf en het woonzorgcentrum Wackerbout voor de periode 1 maart 2016 tot 1 maart 2017 tegen een kostprijs van 718 euro.

Indienen aanvraag tot verlenging van de voorafgaande vergunning lokaal dienstencentrum.
Het OCMW Bredene zal een verzoek tot verlenging van de voorafgaande vergunning voor het te realiseren lokaal dienstencentrum indienen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, zich beroepend op artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016.

OCMW-SECRETARIS

Kennisneming van het verslag van de zitting van de raad van beheer d.d. 17 december 2015  en van de algemene vergadering d.d. 10 november 2015 van het SVK koepel Bredene - Oostende.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET