OCMW-raad 27/04/2016
Punt 1.: OCMW-Secretaris- Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25/02/2016

Punt 2.: OCMW-Secretaris- Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24/03/2016

Punt 3.: OCMW-Secretaris- Kennisneming van het verslag van de raad van beheer d.d. 14/12/2015 van de vzw Kringwinkel Kust

Punt 4.: OCMW-Secretaris- Goedkeuren van de statuten d.d. 30/03/2016 van het sociaal verhuurkantoor koepel Bredene Oostende
•    De raad van beheer van het sociaal verhuurkantoor koepel Bredene Oostende besliste d.d. 28/09/2015 een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel cvba.
•    Om de implementatie en de verdere professionalisering van de samenwerking te garanderen achten beide organisaties het noodzakelijk dat Woonwel cvba vertegenwoordigers met stemrecht kan laten zetelen in de raad van beheer. Hiertoe dienen de statuten te worden gewijzigd.

Punt 5.: OCMW-Secretaris- Stopzetting participatie van het OCMW Bredene aan het vooronderzoek georganiseerd door OCMW Brugge in het kader van de oprichting van een regionaal zorgbedrijf
De OCMW-raad beslist om:
•    niet in te gaan op het aanbod van het OCMW Brugge om te participeren aan hun project “zorgbedrijf”
•    te participeren aan het vooronderzoek tot oprichting van een (regionaal) zorgbedrijf onder initiatief van stad/OCMW Oostende. Er worden momenteel geen verbintenissen of samenwerkingen aangegaan. Het bestuur participeert aan de nodige overlegplatformen en bijeenkomsten om de evoluties ter zake van nabij te kunnen opvolgen en als partner mee aan de onderhandelingstafel te zitten in de voorbereidende fasen.

Punt 6.: OCMW-Secretaris- Wijziging naam van het woonzorgcentrum Wackerbout
De OCMW-raad beslist om de naam van het WZC Wackerbout met onmiddellijke ingang te wijziging in “Woonzorgcentrum Jacky Maes”.

Punt 7.: OCMW-Secretaris- Erfpachtvergoeding 2016 Duinenzichterf Bredene - impact schrapping verlaagd tarief roerende voorheffing dividenden
De OCMW-raad neemt kennis van de ontwerpbrieven gericht aan minister Vandeurzen en minister Van Overtveldt. Deze ontwerpbrieven maken integrerend deel uit van dit besluit.

De OCMW-raad beslist om:
•    voornoemde brieven aangetekend aan de betrokken ministers te versturen en aan de burgemeester de vraag te richten om de brieven mee te ondertekenen.
aan te sluiten bij het gemeenschappelijk initiatief om verdere stappen te zetten tegen de schrapping van het verlaagde tarief op dividenden voor residentiële GVV’s en de manier waarop de OCMW’s, die serviceflats uitbaten via Care Property Invest, hiertoe moeten bijdragen. Er wordt aan Meester Michel Maus de opdracht gegeven om enerzijds een gefundeerd advies op te stellen inzake de juridische middelen die hiertegen kunnen ingeroepen worden en anderzijds wordt Meester Michel Maus aangesteld om de belangen te behartigen van de betrokken OCMW’s, te bemiddelen en onderhandelen naar hogere overheden, Care Property Invest en andere instanties. De kosten van deze begeleiding worden verdeeld a rato van de serviceflats die door elk OCMW uitgebaat worden. De begeleiding wordt opgesplitst in twee stappen. Na het gefundeerd advies kan het bestuur beslissen om niet verder bij het gemeenschappelijk initiatief betrokken te blijven. Het vast bureau wordt gemandateerd om deze beslissing te nemen.

Punt 8.: Financiële dienst- Aankoop 56 matrassen via de opdrachtencentrale met penhouder zorgbedrijf Roeselare
De OCMW-raad wijst de opdracht voor de aankoop van 56 visco-elastische matrassen (voor een bedrag van 15.051,53 EUR) toe aan de firma Sampli NV, Industrielaan 40, 9660 Brakel op basis van de open raamovereenkomst via de opdrachtencentrale “Open raamovereenkomst aankoop visco-elastische matrassen” georganiseerd door het zorgbedrijf Roeselare.

Punt 9.: Financiële dienst- Aankoop van een actieve tillift met onderhoudscontract voor 5 jaar. Vaststelling lastvoorwaarden, gunningswijze, kostenprijsraming en uit te nodigen firma's
De OCMW-raad stelt het bestek 2016/012 vast, alsook de kostprijsraming (7.508,05 EUR incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure) en de uit te nodigen firma’s voor de opdracht van levering “Aankoop van een actieve tillift met onderhoudscontract voor vijf jaar”. Het bestek nr. 2016/012 maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
De OCMW-raad beslist de volgende firma’s uit te nodigen om een offerte in te dienen:
?    Arseus Medical, Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
?    Arjohuntleigh nv, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere
Metra, Jan Samijnstraat 25, 9050 Gent.

Punt 10.: Financiële dienst- Levering van papier op afroep 2016-2017. Intrekking beslissing van 25/02/2016
De OCMW-raad beslist om de beslissing “Levering van papier op afroep 2016-2017. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.” van de raadszitting d.d. 25/02/2016 in te trekken en de werkwijze te hanteren die de gemeente Bredene momenteel volgt voor de bestelling van papier.

Punt 11.: Financiële dienst- Stopzetting van de huur van het softwarepakket Cewop voor werkopvolging en planning gebruikt door de technische dienst van OCMW-Bredene
De OCMW-raad beslist om de huur van het softwarepakket Cewop bij de firma Cevi, Bisdomplein 3, 9000 Gent stop te zetten conform de voorwaarden gestipuleerd in de e-mail d.d. 24/03/2016 van Els Demeulenaere van Cevi.

Punt 12.: Personeel- Wijziging van het arbeidsreglement OCMW-moederbedrijf en Wackerbout (n.a.v. de evaluatie van het tijdsregistratiesysteem en de glijdende werkuren).

Punt 13.: Personeel- Wijziging van de personeelsformatie en organogram.

Punt TP 1.: Personeel- Zorgkundigen. Principiële goedkeuring aanstelling van de in aanmerking komende personeelsleden in C- i.p.v. in D-niveau vanaf 01/04/2016.
De OCMW-raad beslist om de aanstelling van alle in aanmerking komende bejaardenhelpers (niveau D1-D3) als zorgkundigen (niveau C1-C2) met ingang van 01/04/2016 principieel goed te keuren.CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET