OCMW-raad 09/06/2016
Openbare zitting

 
OCMW-SECRETARIS

 
•    Voorstelling van nieuwe personeelsleden
 
•    Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27/04/2016
 
FINANCIEEL BEHEERDER

 
•    Vaststelling jaarrekening 2015.
 
OCMW-SECRETARIS

 
•    Kennisneming van het jaarverslag 2015 OCMW Bredene
 
•    In bruikleen geven aan het gemeentebestuur Bredene voor het creëren van volkstuintjes van de percelen gelegen langs de Sluizenstraat kadastraal gekend 2de afdeling sectie D nrs. 10w en 10r - principiële beslissing
 
•    Goedkeuring voorontwerp  woonzorgcampus Jacky Maes
 
•    Opnemen van de lokale regie over de vluchtelingencrisis en het versterken van het bestaande aanbod
 
•    Kennisneming van de verslagen van de raad van beheer en de algemene vergadering d.d. 30/03/2016 van Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende
 
•    Uitvoeren van een gezamenlijke audit van het gemeentebestuur Bredene en OCMW Bredene - kennisneming toewijzing opdracht
 
FINANCIËLE DIENST

 
•    Reiniging van keukenventilatie en brandblusinstallatie voor de periode 01/10/2016 t.e.m. 30/09/2019. Vaststellen lastvoorwaarden, gunningswijze, kostprijsraming en uit te nodigen firma's.
 
•    Keuken wzc Wackerbout: elektriciteitsschade. Aanvaarding schadevergoeding verzekering Ethias
 
•    Begeleiding bij de conceptontwikkeling in functie van de verbouwing van het WZC Wackerbout te Bredene. Goedkeuring eindafrekening en oplevering
 
•    Projectbegeleiding vervangingsnieuwbouw WZC Wackerbout. Goedkeuring eindafrekening en oplevering
 
•    Huur op lange termijn (60 maanden) van een personenwagen zonder aankoopoptie. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenraming gunningswijze en uit te nodigen firma's.
 
•    Verlenging support en upgraderecht van de Veritas Backup Exec Licenties.
 
•    Principiële vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2016 - investeringen
 
•    Aanpassing onderhoudscontract met de firma Arjohuntleigh
 
•    Opname woningen Wandelweg als bijlage in het contract voor onderhoud en interventies van de verwarmingsinstallaties van het SVK Koepel Bredene-Oostende
 
PERSONEEL

 
•    Wijziging van de rechtspositieregeling (overname personeel - vereniging).
 
SOCIALE DIENST

 
•    Goedkeuring intern reglement 2016 inzake gratis verdeling van levensmiddelen ter beschikking gesteld aan de OCMW's en erkende partnerorganisaties in het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 
•    Kennisneming update werking lokale opvanginitiatieven op het grondgebied van de gemeente. Stopzetting uitbreiding opvangcapaciteit
 
WZC JACKY MAES

 
•    Kennisneming verslag gebruikersraad d.d. 21/03/2016 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf 
 
Besloten zitting

 
OCMW-SECRETARIS

 
•    Goedkeuren notulen besloten zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27/04/2016
 
•    Kennisneming van de beslissingen genomen door de OCMW-secretaris gedurende de maand april 2016
 
PERSONEEL

 
•    Interne personeelsmobiliteit - vacature 1 vte betrekking als technisch beambte onderhoud (E1-E3) in statutair verband. Bevestiging wijziging selectiecommissie. Kennisneming resultaat selectieprocedure. Aanstelling met ingang van 01/07/2016.
 
•    Vacature voltijdse betrekking technisch beambte keuken (E1-E3) in contractueel verband. Afsluiten kandidatenlijst interne mobiliteit en organisatie selectieprocedure.
 
•    In disponibiliteit stellen van een zorgkundige in statutair verband wegens ziekte
 
•    In disponibiliteit stellen van een bejaardenhelpster in statutair verband wegens ziekte
 
•    In disponibiliteit stellen van een technisch beambte in statutair verband wegens ziekte
 
•    Zorgkundigen. Goedkeuring aanstelling van de in aanmerking komende personeelsleden in C-niveau i.p.v. in D-niveau vanaf 01/04/2016
 
•    Kennisneming van de vraag van een voltijds bejaardenhelpster (D1-D3) om haar arbeidsovereenkomsten in onderling akkoord te beëindigen op 30/06/2016. Voorstel tot beëindiging.
 
•    Verpleging en verzorging: verlenging contractuele aanstellingen
 
•    Technisch personeel: verlenging contractuele aanstellingen
 
•    Sociale dienst: verlenging contractuele aanstelling
 
•    Einde in onderling akkoord van een technisch assistent ingevolge pensionering.
 
•    Tijdelijke invulling van een vacature voor een voltijds bejaardenhelpster in het kader van de sociale maribel
 
•    Tijdelijke invulling van een vacature voor een halftijdse bejaardenhelpster in het kader van sociale maribel
 
•    Kennisneming definitieve medische ongeschiktheid van een statutair verpleegkundige, met voltijdse dienstprestaties met halftijdse loopbaanonderbreking. Voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht op 30/06/2016
 
•    Overname van personeel - vereniging. Beslissing om een voltijds maatschappelijk werker te laten overnemen door het SVK met ingang van 01/07/2016.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET