OCMW- raad 29/09/2016
  

Lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn 29/09/2016 

In uitvoering van de bepalingen van artikel 254 van het OCMW –decreet geven wij hieronder opgave van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn genomen in de zitting van donderdag 29 september 2016. 

OCMW-Secretaris 

·         Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25/08/2016

·         Herziening van het technisch-financieel plan opgesteld in het kader van de subsidieaanvraag VIPA voor het nieuwbouwproject woonzorgcampus Jacky Maes.

Ø uitgesteld tot volgende zitting

·         Projectoproep aankoop te bebossen gronden met middelen van het bossencompensatiefonds - editie 2016

Ø er wordt geen project opgestart

·         Bestuurlijke samenwerking. Vaststellen van addendum bij de beheersovereenkomst "Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten"

Ø goedkeuring addendum waarbij afspraken werden gemaakt met betrekking tot de integratie van de financiële diensten en van de managementteams van gemeente en OCMW; zo ook zal het gebruik van het klassieke wagenpark van de administratieve diensten van het gemeentehuis en van het sociaal huis geïntegreerd en uniform gemaakt worden

Ø de personeelsdienst zal naar het gemeentehuis verhuizen: op die manier bevinden de voornaamste ondersteunende diensten zich in het gebouw dat in de praktijk ook het meest als administratief centrum fungeert 

Financiële dienst

·         Raamovereenkomst single distributor voeding met de opdrachtencentrale van het zorgbedrijf Antwerpen. Gunning. 

·         Schade paal sociaal huis: aanvaarding schadevergoeding 

·         Principiële vaststelling aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2014 – 2019 

Ø aanpassing voor verwerking resultaat jaarrekening 2015

·         Principiële vaststelling van budgetwijziging nr. 2 voor het boekjaar 2016

Ø aanpassing zonder wijziging gemeentelijke bijdrage

·         Gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van gas en elektriciteit voor de installaties, gebouwen en openbare verlichting 

Ø De OCMW-raad beslist om in te stappen in de samenaankoop energie begeleid door cvba Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en het gemeentebestuur Bredene aan te duiden om in naam van en voor rekening van OCMW Bredene op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor aardgas en elektriciteit voor de periode 01/01/2018 tot 31/12/2020.

Personeel

·         Medische controles. Aanpassing overeenkomst met ingang van 01/01/2016 (via een addendum) naar controlerecht van 30% i.p.v. 50%

·         Vacant verklaren van 1vte betrekking als zorgkundige (C1-C3) - statutair, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving.

OCMW-Secretaris

 

·         Beantwoording van de mondelinge vraag van OCMW-raadslid Vermont Evelyn gesteld in de OCMW-raad d.d. 25/08/2016


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET