OCMW- raad 27/10/2016
 Openbare Zitting OCMW-raad van 27 oktober 2016
SECRETARIAAT
1 Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/09/2016.

FINANCIËLE DIENST

2 Vaststelling aanpassing nr. 4 van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van het OCMW Bredene.
Bij het vaststellen van de jaarrekening van 2015 besliste de OCMW- raad op 09/06/2015 dat het verschil tussen de autofinancieringsmarge die men voorzien had in het budget van 2015 en het uiteindelijk resultaat op het einde van datzelfde jaar zou worden teruggestort aan het gemeentebestuur van Bredene. Hierdoor past het budget 2016 niet meer in het laatst aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 nr. 3.
Door een nieuwe aanpassing (nr. 4) van het meerjarenplan 2014 – 2019 door te voeren is opnieuw voldaan aan het financieel evenwicht op korte en op lange termijn.

3
Budgetwijziging nr.2 voor het boekjaar 2016.
Wordt vastgesteld de budgetwijziging 2016 nr. 2 van het OCMW Bredene met volgend resultaat welke overeenstemt met de aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW Bredene zijnde dat de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2016 ten bedrage van €2.550.987,00 in exploitatie wordt verminderd met €346.821,86 (overschot jaarrekening 2015) tot €2.204.165,14.
De gemeentelijke bijdrage voor investeringen blijft ongewijzigd op €127.786.
Het resultaat op kasbasis bedraagt €1.026.343,95 en de autofinancieringsmarge bedraagt €-321.286,62.

4
Principiële vaststelling ontwerp van de aanpassing nr. 5 van het meerjarenplan 2014 - 2019
Door het vaststellen van de aanpassing nr. 5 (boekjaar2017) van het meerjarenplan 2014 – 2019 is opnieuw voldaan aan het financieel evenwicht op korte en lange termijn.

5
 Principiële vaststelling van het ontwerp van het budget voor het boekjaar 2017
Het budget 2017 van het OCMW Bredene wordt principieel vastgesteld met resultaat dat overeenstemt met de bedragen opgenomen in de aanpassing nr. 4 van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van het OCMW- Bredene:
De gemeentelijke bijdrage in het budget 2017 van het OCMW Bredene wordt vastgesteld op €2.651.850 voor exploitatie en €107.286 voor investeringen.

OCMW- SECRETARIS

6 Herziening van het technisch-financieel plan opgesteld in het kader van de toepassing van het stelsel van de autofinanciering voor het nieuwbouwproject woonzorgcampus Jacky Maes.
Op 31/10/2014 verklaarde het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) onze aanvraag ontvankelijk tot de goedkeuring van het technisch- financieel plan en tot het verkrijgen van een principieel akkoord in het kader van de alternatieve investeringssubsidies voor de nieuwbouw ter vervanging van het oude woonzorgcentrum.
Echter, de moeilijke budgettaire situatie van de Vlaamse overheid en de resolutie van het Vlaams parlement inzake investeringssubsidies in de residentiële ouderenzorg nopen het VIPA tot bijsturing van de investeringspolitiek. Dit impliceert dat er momenteel geen investeringsdossiers door VIPA kunnen worden gehonoreerd.
Het OCMW- Bredene voerde bijgevolg in samenwerking met Probis een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de autofinanciering van het project.
Aangezien deze studie tot een positief resultaat leidde besliste de OCMW- raad om het systeem van autofinanciering aan te vragen.

7
 Toekenning in 2016 van een sinterklaasgeschenk en eindejaartoelage
Aan de ouders (woonachtig te Bredene) die voldoen aan volgende voorwaarden en waarvan de leeftijd van de kinderen valt tussen de 0 en 10 jaar wordt één waardebon toegekend ten bedrage van €30 per kind te besteden bij “Bart Smit”, Vlaanderenstraat 2A te Oostende:
- gerechtigd is (zijn) op leefloon
- gerechtigd is (zijn) op financiële steun gelijk aan het bedrag leefloon
- financieel wordt(en) begeleid (budgetbeheer)
- huurders zijn van het SVK Bredene, afdeling Bredene.
Er wordt in het dienstjaar 2016 een eindejaar toelage toegekend onder de volgende modaliteiten:
- de eindejaar toelage wordt toegekend aan de personen gerechtigd op leefloon en financiële steun gelijk aan het bedrag van het leefloon van het OCMW- Bredene, die woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente (incl. studenten gerechtigd op leefloon via OCMW Bredene en woonachtig in een andere gemeente.)
- het bedrag van de eindejaar toelage 2016 wordt bepaald op:
· €140,00/gezin + €40/kind voor de gezinnen en alleenstaande personen met kinderlast
· €105 voor de alleenstaande personen
· €70/volw voor de samenwonende personen + €40/kind

FINANCIEEL BEHEERDER
8 Vaststelling van de staat van de landpachten voor het dienstjaar 2016
FINANCIËLE DIENST
9 Raamovereenkomst voor aankoop van incontinentiemateriaal met de opdrachtencentrale van het zorgbedrijf Roeselare. Gunning
In de zitting d.d. 27/10/2015 besliste het OCMW- Bredene om deel te nemen aan de samenaankoop incontinentiemateriaal met zorgbedrijf Roeselare als penhouder.
Volgende firma’s hebben deelgenomen aan de open offerteaanvraag:
· King Belgium sa, Rue du Cerf 190 bus 1, 1332 Genval
· SCA Hygiene Products sa, Rue De La Papeterie 2, 4801 Stembert
· Ontex nv, Genthof 5, 9255 Buggenhout
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materiaal nazicht van de offertes en vergelijking van de offertes werd de opdracht voor het leveren van incontinentiemateriaal voor de periode 01/01/2017 -31/12/2020 gegund door de Raad van Beheer van zorgbedrijf Roeselare aan de firma SCA Hygiene Products sa, Rue De La Papeterie 2, 4801 Stembert.
De producten van SCA Hygiene Products zijn zowel voor de medewerkers als voor de bewoners van het woonzorgcentrum vertrouwd, wat extra gebruiksgemak biedt.
Bovendien daalt de jaarlijkse uitgave voor incontinentiemateriaal door de samenaankoop met ± €1000.

10 Levering van gleiswerk op afroep voor de periode 01/01/2017-31/12/2018. Gunning
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde de firma Frans Demuync, Tuileboomstraat 17, 8880 Ledegem tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

PERSONEEL

11 Vacant verklaren van 1vte betrekking als gegradueerd verpleegkundige (C3-C4) - statutair, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving
12 Arbeidsreglement - woonzorgcentrum Jacky Maes. Principiële goedkeuring hervaststelling

SOCIALE DIENST
13 Tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2016-2017
Er wordt beslist om het systeem van ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ toe te passen in het OCMW Bredene voor de winterperiode 2016-2017, conform de modaliteiten vastgelegd in een schrijven van de Vlaamse regering van 23/09/2016.

14 Participatie aan de ondersteuning van de 6° groepsaankoop groene energie voor particulieren georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen.
Het OCMW Bredene verleent zijn medewerking aan de 6° groepsaankoop groene stroom, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, door het stimuleren van de kansengroepen om deel te nemen aan deze actie.
15 Organiseren bezoek budgethuis te Oostende
Het sociaal huis Oostende heeft in samenwerking met “Budget in zicht” een budgethuis geopend in Oostende (Spaarzaamheidstraat). Het huis biedt een permanent aanbod aan informatie en vorming omtrent het thema budgetteren. Het budgethuis richt zich naar oa. naar mensen die in armoede leven, leeflooncliënten en cliënten in budgetbeheer of – bemiddeling.
Er worden bezoeken georganiseerd aan het budgethuis voor de cliënten van het OCMW Bredene.

16 Kennisneming wijziging van de wet d.d. 26/05/2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

WZC JACKY MAES
17 Kennisneming verslag gebruikersraad d.d. 12/09/2016 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf
18 Kennisneming forfaitaire tussenkomst RIZIV vanaf 1/7/2016 voor het WZC Jacky Maes
Vanaf 1/07/2016 wordt de animatiesubsidie mee opgenomen in het RIZIV-forfait. Alle voorzieningen – ook de commerciële – krijgen voortaan een tussenkomst in de animatiewerking.
De zorggraad is bepalend voor het subsidiebedrag. Hoe hoger de zorggraad en dito het forfait hoe hoger de subsidie voor de animatie.
De personeelsvereiste blijft voor het woonzorgcentrum Jacky Maes op 2,25 VTE animatie.
Deze nieuwe vorm van subsidiëring zorgt voor een gevoelige daling aan inkomsten. De raming voor 2016 is +/- 14.000 EUR minder inkomsten. Voor 2017 wordt dit geraamd op +/- 23.000 EUR minder inkomsten in vergelijking met de subsidie voor 2015.
Het forfait van 01/07/2016 bedraagt 56,56 EUR per dag.

19 Gebruik Café Paris voor het middagmaal - principebeslissing
De hogere zorggraad in het woonzorgcentrum brengt een groter aantal rolstoel en rollatorgebruikers met zich. Waar vroeger bewoners makkelijk plaats konden nemen in het restaurant op het gelijkvloers is het nu een helse onderneming om iedereen plaats te geven. De gang, die als evacuatieweg moet vrij blijven, wordt door het stationeren van de vele hulpmiddelen belemmerd.
Café Paris is ruimer ingericht, zodat de rolwagengebruikers en rollatorgebruikers makkelijker kunnen aanzitten en de hulpmiddelen (rollator en rolwagen) geen hinder vormen op de evacuatieweg.
Het ontbijt en het avondmaal blijft, zoals voorheen, met bediening op de kamer.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET