OCMW- raad 21/12/2016

 

Lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn op 21/12/2016

 

SECRETARIAAT 

1.- Goedkeuren van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23/11/2016.

 

BELEIDSONDERSTEUNING 

2.- Organisatie cursus van Open School 'ik en mijn portemonnee' in het kader van armoedebestrijding.

Naast de begeleiding van mensen in budgetbeheer is het belangrijk dat mensen ook tools aangereikt krijgen om zelfstandig hun budget te leren beheren.

Om hieraan tegemoet te komen biedt Open School aan om de cursus “ik en mijn portemonnee” te organiseren in het voorjaar van 2017.

De screening en doorverwijzing van de deelnemers gebeurt door de sociale dienst.

 

3.- Ontwerp van samenwerkingsprotocol inzake voedselbedeling en opstart sociale kruidenier – principiële goedkeuring.

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet onder andere het actieplan tot het opstarten van een samenwerking met een sociale kruidenier.

Op vandaag is er een samenwerking opgestart met Curieus Bredene en Samen Sterker voor het project “Sociaal aan de slag met voedseloverschotten voor kansarme gezinnen”. Bij de op het grondgebied gevestigde buurtwinkels worden voedseloverschotten ingezameld bestemd voor menselijke consumptie met het oog op de gratis verdeling ervan. De voedseloverschotten worden gestockeerd in een koelcontainer die door het OCMW ter beschikking wordt gesteld.

De sociale dienst van het OCMW staat in voor de screening van de cliënten welke op deze dienst beschikking kunnen doen.

Op het grondgebied van de gemeente zijn nog andere organisaties actief op het vlak van voedselbedeling. Het is de bedoeling deze organisaties in kaart te brengen en met hen een samenwerking op te starten.

 

SOCIALE DIENST 

4.- Wijziging GPMI

De ontwerpen van kaderovereenkomsten voor de twee types van geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie, namelijk algemeen GPMI en GPMI inzake studies met een voltijds leerplan worden goedgekeurd.

 

OCMW- SECRETARIS 

5.- Wijziging van het huishoudelijk reglement betreffende de beraadslagende organen.

 

FINANCIËLE DIENST 

6.- Aankoop actieve tillift met onderhoudscontract voor 5 jaar. Gunning.

De OCMW-raad wijst de opdracht “aankoop van een actieve tillift met onderhoudscontract voor vijf jaar” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Arjohuntleigh nv, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere voor de prijs van 7.160,24 EUR (inclusief BTW).

 

7.-Samenwerking met Easypost voor frankeren en ophalen van de post: aanpassing contract d.d. 01/01/2017.

In de zitting van 24/11/2016 besliste de OCMW- raad samen te werken met de fima Easy Post, Drève Gustave Fache 1 te 7700 Moeskroen voor het frankeren en ophalen van de post met ingang van 01/01/2016. Volgende voorwaarden werden in het contract vastgelegd:

·         Dagelijkse ophaling omstreeks 16u van maandag tot en met vrijdag voor een maandelijkse forfaitaire kost van 50 EUR excl. btw.

·         Verwerkingskost van 0,35 EUR excl.btw per aangetekende zending.

·         Korting van 3% op non prior post nationaal.

·         Korting van 10% op internationale zendingen

Wegens logistieke uitbreiding van Easy Post kan de post niet meer om 16 uur worden afgehaald.

De OCMW- raad beslist om het contract met de firma Easy post voor het frankeren en ophalen van de post met ingang van 01/01/2017 als volgt te wijzigen:

·         Ophaling van de post tussen 14.30 u en 16.30 u.

·         Korting van 4% op non prior post nationaal

 

8.-Hervaststelling kaart en verkoopprijzen toegepast in de locatie Café Paris van het woonzorgcentrum Jacky Maes.

Jaarlijks worden de verkoopprijzen van de dranken in Café Paris hervastgesteld rekening houdende met de wijziging van de aankoopprijzen. De verkoopprijs van alle dranken zowel alcoholische als niet-alcoholische zijn gewijzigd wegens de accijnsverhoging eind 2015 en de toepassing van de suikertaks in 2016. (aangerekend in 2016 maar niet verrekend in de prijzen Café Paris omdat de prijzen al eerder hervastgesteld waren.

 

9.- Vaststelling van interne kredietaanpassing nr.1 voor het boekjaar 2016.

De OCMW- raad stelt de interne kredietaanpassing 2016 nr. 1 vast met volgend resultaat:

·         Budgettair resultaat boekjaar=          - 308.707,08

·         Resultaat op kasbasis=                       +1.026.343,95

·         Autofinancieringsmarge+                   -321.286,62

 

10.-Levering van vlees, vleeswaren en gevogelte 2017 ten behoeve van woonzorgcentrum Jacky Maes. Goedkeuring gunning.

In zitting d.d. 23/11/2016 is de OCMW-raad overgegaan tot het vaststellen van de voorwaarden, de kostprijsraming (40.737,24 EUR inclusief btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) voor de opdracht van “Levering van vlees, vleeswaren en gevogelte 2017 t.b.v. WZC Jacky Maes”.

Volgende firma’s werden uitgenodigd deel te nemen aan de desbetreffende onderhandelingsprocedure:

·         ‘t Vleeshuis BVBA, Vijfwegenstraat 205B, 8800 Roeselare

·         Dekeyzer-Ossaer, Barnestraat 1, 8680 Koekelare

·         Hilman - Meco NV, Leegaardsdijk 2 te 8400 Oostende

Overzicht offertes:

·         ‘t Vleeshuis BVBA: 43.304,02 EUR (incl. btw)

·         Dekeyzer-Ossaer: 44.782,40 EUR (incl. btw)

·         Hilman - Meco NV: 45.850,46 EUR (incl. btw)

Er werd een best and final offer opgevraagd d.d. 13/12/2016 aan alle ingeschrevenen.

Volgende prijzen werden ingediend:

·         t Vleeshuis BVBA: 42.918,45 EUR (incl. btw)

·         Dekeyzer-Ossaer: 43.298,63 EUR (incl. btw)

·         Hilman - Meco NV: 45.392,14 EUR (incl. btw)

De financiële dienst heeft het verslag van nazicht opgesteld d.d. 13/12/2016

 

De OCMW-raad wijst de opdracht “Levering van vlees, vleeswaren en gevogelte 2017 t.b.v. WZC Jacky Maes” toe aan de meest voordelige bieder, zijnde het Vleeshuis BVBA, Vijfwegenstraat 205B, 8800 Roeselare tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

11.-Levering van brood en gebak 2017 ten behoeve van het woonzorgcentrum Jacky Maes.

Goedkeuring gunning.

·         In zitting d.d. 23/11/2016 is de OCMW-raad overgegaan tot het vaststellen van de voorwaarden, de kostprijsraming (28.130,26 EUR inclusief btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) voor de opdracht van “Levering van brood en gebak 2017 t.b.v. WZC Jacky Maes”

·         Volgende firma’s werden uitgenodigd deel te nemen aan de desbetreffende onderhandelingsprocedure:

-        Ranson-Cannière, Lammersakker 4, 8700 Tielt

-        Bakkerij thyssen nv, Kluizenhof 15 te 9170 Sint-Gillis-Waas

-        Farrazijn nv-/Le Bon Grain, Brugsebaan 4C te 8850 Ardooie

·         Overzicht offertes:

-        Ranson-Cannière: 28.486,14 EUR (incl. btw)

·         De financiële dienst heeft het verslag van nazicht opgesteld d.d. 12/12/2016

 

De OCMW-raad wijst de opdracht “Levering van brood en gebak 2017 t.b.v. WZC Jacky Maes” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Ranson-Cannière, Lammersakker 4, 8700 Tielt tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 WOONZORGCENTRUM

12.-Wijziging van het arbeidsreglement – versie woonzorgcentrum Jacky Maes.

 

De gecoördineerde tekst van het arbeidsreglement voor het personeel van het WZC Jacky Maes wordt vastgesteld.

Het arbeidsreglement voor het personeel van het WZC Jacky Maes is een document bestaande uit 119 artikels, 87 pagina’s (inclusief bijlagen), met 6 bijlagen.

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de inspectie van de sociale wetten, vergezeld van het ondertekend register van opmerkingen op het ontwerp (wijziging) van het arbeidsreglement.

 

SOCIALE DIENST 

13.-Bredene met een hart voor vluchtelingen.

 

De feitelijke vereniging Bredene met een hart voor vluchtelingen, Nachtegalenstraat 17, 8450 Bredene, is actief op het grondgebied Bredene. Zij richten zich op de vluchtelingen in Bredene. Zij wensen in samenwerking met het OCMW en de gemeente Bredene een project uit te bouwen dat uit drie pijlers bestaat:

buddystysteem: een vrijwilliger gaat op stap met de cliënt om hem wegwijs te maken in de samenleving en ondersteunt hem/haar of zijn gezin op praktische wijze (bv. langsgaan bij diensten)

ontmoetingscentrum: een plaats waar mensen terecht kunnen om samen te zijn, maar ook om vorming of materiële steun te krijgen

goederen leveren in Zeebrugge/Duinkerke

Bredene met een hart voor vluchtelingen heeft heel wat spullen verzameld (kledij, handdoeken, speelgoed,..) . Sinds 20/11/2016 hebben zij een ontmoetingscentrum. Zij gebruiken hiervoor de ruimtes in de Duinenstraat 108 te Bredene. Ook hun vooraad is er opgeslagen. In het ontmoetingscentrum willen zij dit graag uitdelen aan mensen die er nood aan hebben. De vzw stelde de vraag naar een samenwerking met het OCMW. Zij vragen om cliënten door te sturen indien zij nood hebben aan materiaal. Hierbij zal gewerkt worden met een doorverwijsformulier waarop de gegevens van de cliënten vermeld worden en de spullen die ze nodig hebben. Op deze manier zullen de goederen gericht kunnen bedeeld worden aan de mensen die er nood aan hebben.

De sociale dienst stelt voor om te werken met dit invulformulier. Mits akkoord van de cliënt zullen de persoonsgegevens doorgeven worden en zal betrokkene zich kunnen aanmelden in het ontmoetingscentrum om spullen af te halen.

Er is geen kostprijs verbonden aan deze dienstverlening.

 

De OCMW-raad beslist om OCMW-cliënten op hun vraag door te verwijzen naar de vereniging Bredene met een hart voor vluchtelingen indien zij nood hebben aan het aangeboden materiaal.

 

 


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET