OCMW- raad 17/01/2017
 

 SECRETARIAAT

1.- Goedkeuren van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21/12/2016.

 

OCMW- SECRETARIS

2.- Opzegging huurovereenkomst per 01/04/2018 loods Boey, Duinenstraat 108 te 8450 Bredene.

Het pand dat door het bestuur wordt gehuurd op het adres Duinenstraat 108 te Bredene omvat een werkplaats met een totale oppervlakte van 298 m² en een archiefruimte met een totale oppervlakte van 215 m².

Sedert de integratie van de technische diensten van gemeentebestuur en OCMW wordt de werkplaats niet meer gebruikt door ons bestuur. Bij beslissing van de OCMW-raad d.d. 24/03/2016 werd het beheer ervan toevertrouwd aan het gemeentebestuur.

Een belangrijk aandachtspunt is het gegeven dat vóór 31/03/2018 een andere locatie dient gevonden te worden voor het OCMW-archief.

3.- Afsluiten van een huurovereenkomst voor de noodwoning.

Vanaf 01/02/2017 wordt een negenjarige hoofdhuurovereenkomst afgesloten met Freddy Versluys, wonende te Jabbeke, Wielewaalstraat 9, voor het appartement gelegen Duinenstraat 284 glv-voor te 8450 Bredene, om dienst te doen als noodwoning.

 4.- Nieuwe regeling maaltijdgebeuren WZC Jacky Maes: overheidsopdracht tot aankoop van een buffetwagen mag worden opgestart.

De OCMW-raad heeft in zitting van 27/10/2016 de nieuwe regeling rond het maaltijdgebeuren goedgekeurd, waarbij voor ontbijt en avondmaal de bediening voor de bewoners van het rusthuis op de kamer zal gebeuren en het middagmaal in café Paris.

Door de dienst wordt de aankoop gevraagd van een buffetwagen, waarvan de aankoopprijs wordt geraamd op 12.000 EUR (incl. BTW).

De investering in een buffetwagen is verantwoord gezien deze in eerste instantie de wijziging van het maaltijdgebeuren in het bestaande WZC zal ondersteunen en op termijn zijn rol zal hebben in de woonzorgcampus, inzonderheid het dagverzorgingscentrum.

 5.- Kennisneming van de verslagen van de raad van beheer d.d. 04/05/2016, 23/06/2016, 22/09/2016, 27/10/2016 en 08/11/2016 en de algemene vergadering d.d. 04/05/2016 van het Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende

6.- Einde huurovereenkomst Citroën C1

FINANCIËLE DIENST

7.- Levering dranken 2017-2018 t.b.v. WZC Jacky Maes. Goedkeuring gunningswijze, voorwaarden, kostenprijsraming en uit te nodigen leveranciers

Artikel 1

De OCMW-raad stelt de lastvoorwaarden, kostprijsraming (48.316,76 EUR incl. btw), de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) en uit te nodigen firma’s vast voor de opdracht van leveringen “Levering van dranken 2017-2018 t.b.v. WZC Jacky Maes”. Het bestek nr. 2016/031 maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2

Volgende firma’s zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen:

?          David-Debal NV, Ramskapellestraat 2a, 8620 Nieuwpoort

?          Bierhandel Opstaele Franky BVBA, Brugse steenweg 47, 8450 Bredene

?          Inbev Belgium NV, Industriezone 1 te 8490 Jabbeke

?          Dranken Vandewoude, Brouwerijstraat 5, 8600 Diksmuide

8.- Levering aardappelen 2017-2018 t.b.v. WZC Jacky Maes. Goedkeuring gunningswijze, voorwaarden, kostenprijsraming en uit te nodigen leveranciers

Artikel 1

De OCMW-raad stelt de lastvoorwaarden, kostprijsraming (13.892,63 EUR incl. btw), de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) en uit te nodigen firma’s vast voor de opdracht van leveringen “Levering van aardappelen 2017-2018 t.b.v. WZC Jacky Maes”. Het bestek nr. 2016/032 maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2

De OCMW-raad beslist de volgende firma’s uit te nodigen een offerte in te dienen:

•          Giba Fruit BVBA, Steenstraat 2, 8470 Gistel

•          Velle, Abdijstraat 3, 8670 Koksijde

•          Vlaemynck, Berkenlaan 11, 8630 Veurne

•          Grand Service bvba, Brugsesteenweg 142, 8370 Blankenberge

SOCIALE DIENST

9.- Voorstel activiteiten tijdens de Week van het Geld

Van 27/03/2017 tot 02/04/2017 is het Week van het Geld. Het doel van de thematische week is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar te maken en extra aandacht te schenken aan financiële educatie. Overheids- en non-profitorganisaties zoals gemeenten en OCMW’s worden aangemoedigd om tijdens de themaweek hun doelpubliek te informeren en te sensibiliseren rond geldzaken.

Enig artikel

 

Er wordt beslist om tijdens de Week van het Geld (27/03/2017 tot en met 02/04/2017) de volgende activiteiten te organiseren:

1/ een vorming aanbieden in het Sociaal Huis in samenwerking met Budget in Zicht. Budget in Zicht is een dienst van het CAW die werkt rond kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, lerende netwerken en preventie. Zij bieden de mogelijkheid om een ouderavond rond financiële educatie te organiseren. Zij geven de vorming en het OCMW zorgt voor de logistieke ondersteuning.

-           De dienstverlening is kostenloos.

-           Een groepsaantal van 15 a16 personen is ideaal.

-           Rekrutering van de ouders zou kunnen verlopen via bekendmaking in de Bredense Scholen alsook via OCMW cliënteel.

2/ spel “Budget pret”

Budgetpret is een spel dat uitgewerkt werd door Wikifin.be. De sociale dienst heeft het reeds in haar bezit. Via het spel “Budget pret” leren lagere school kinderen (2e a 3e leerjaar) met budget om te gaan op deze manier komt financiële educatie op een leuke en leerrijke manier aan bod. Gezien het praktisch moeilijk haalbaar is om de kinderen uit te nodigen in het Sociaal Huis, wordt er voorgesteld dat een maatschappelijk werker langsgaat in de school om het spel te spelen.

WOONZORGCENTRUM JACKY MAES

10.- Goedkeuring programma van de dienst animatie voor het jaar 2017

Het woonzorgdecreet van 13/03/2009 stelt dat er animatie moet voorzien worden in de woonzorgcentra.

Er moet een visietekst en jaarlijks een animatieprogramma kunnen voorgelegd worden.

Binnen de budgetten werd voor het jaar 2017 hiervoor 17.300 EUR voorzien.

 

 


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET