OCMW- raad 22/02/2017
 

SECRETARIAAT

1.- Goedkeuren van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17/01/2017.

 FINANCIËLE DIENST

2.- Verlenging onderhoudscontract voor de schrob/zuigmachine van de serviceflats voor de periode van 4 jaar.
Het onderhoud van deze machine wordt verzorgd door de firma Boma, met adres Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen.

3.- Raamovereenkomst voor aankoop van wegwerphandschoenen met de opdrachtencentrale van het zorgbedrijf Antwerpen.

Het zorgbedrijf Antwerpen heeft in 2016 de opdracht voor leveringen opgestart met als voorwerp “Raamovereenkomst voor het leveren van disposable niet-steriele handschoenen en handdesinfectie”. Hierbij fungeert het zorgbedrijf als opdrachtencentrale: een centrale cel die opdrachten en/of raamovereenkomsten afsluit met leveranciers en/of dienstverleners. Op deze overeenkomsten kunnen verschillende aankoopdiensten hun bestellingen rechtstreeks overmaken aan de leverancier. Andere openbare besturen zoals onder meer zorginstellingen, openbare ziekenhuizen, gemeenten en OCMW’s uit het Belgische landschap kunnen toetreden tot de opdrachtencentrale en op die manier partij worden van de raamovereenkomst.

Deelnemen aan de raamovereenkomst voor de levering van niet-steriele wegwerphandschoenen met penhouder zorgbedrijf Antwerpen heeft voor het OCMW Bredene volgende voordelen:

·         de in de opdrachtencentrale vastgelegde bepalingen voor de aankoop van wegwerphandschoenen voldoen aan de behoefte van het bestuur

·         het OCMW Bredene dient zelf geen gunningsprocedure te voeren

·         het OCMW Bredene doet financieel voordeel na intekening: naar analogie van het gebruik van 2016 wordt kostprijs voor de aankoop van handschoenen voor verpleging, onderhoud en de keuken geraamd op 3.749,55 EUR incl./btw.

·         de aangeboden handschoenen binnen de raamovereenkomst zijn kwalitatief beter dan de huidige aangekochte handschoenen

·         er wordt binnen het WZC één type handschoen gebruikt voor de diensten onderhoud, verpleging en keuken.

De OCMW- raad beslist om WM Supplies, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne kennis te geven van de contractaanvraag voor het leveren van niet-steriele handschoenen onder de raamovereenkomst voor het leveren van niet-steriele wegwerphandschoenen van de opdrachtencentrale van het zorgbedrijf Antwerpen. 

4.- Aankoop buffetwagen t.b.v. de maaltijden van de residenten van het rusthuis WZC Jacky Maes. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.

De OCMW-raad stelt de voorwaarden, kostprijsraming (12.000 EUR incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) vast voor de opdracht van levering “Aankoop buffetwagen t.b.v. de maaltijden van de residenten van het rusthuis WZC Jacky Maes”. 

De volgende firma’s worden uitgenodigd om een offerte in te dienen:

·         Metos nv, Gentsesteenweg 518a, 9300 Aalst

·         Temp-rite International, Gemeenteplaats 31, 2960 Brecht

·         Burlodge Belgie, Boekfos 48, 1730 Asse 

5.- Vaststelling van interne kredietaanpassing nr. 1 voor het boekjaar 2017.

6.- Uitvoeren bemalingsproef OCMW Bredene – WZC Jacky Maes. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning.

De OCMW-raad wijst de opdracht voor het uitvoeren van een bemalingsproef in het kader van het nieuw WZC Jacky Maes toe aan de firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde Monteyne bvba, Vlamingveld 71, 8490 Jabbeke voor het bedrag van 10.599,60 EUR (incl.btw).

 •          Volgende firma’s werden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor 16/02/2017:

?          Smet Group, Kastelsedijk 64, 2480 Dessel

?          Monteyne bvba, Vlamingveld 71, 8490 Jabbeke

?          A. Vyncke nv, Poststraat 38-40, 8560 Gullegem

?          G. Smeyers nv, Bruggestraat 16, 2240 Zandhoven.

PERSONEEL

7.- Arbeidsreglement – werknemers tewerkgesteld in het kader van art.60§7 van de organieke wet van 08/07/1976. Principiële goedkeuring vaststelling.

De raad gaat over tot de principiële vaststelling van een afzonderlijk arbeidsreglement voor de werknemers tewerkgesteld in het kader van art.60 §7 van de organieke wet van 08/07/1976.

SOCIALE DIENST

8.- Aanvaarding schenking stock lingerie.

Er wordt beslist om in te gaan op het aanbod van Laurence Deschrijver, Wersternieuwweg 28 te Varsenare. Het aanbod bestaat uit een schenking van een stock dameslingerie, mits betaling van 1 EUR en het afleveren van een verklaring dat de lingerie geschonken werd aan een goed doel, zijnde het OCMW Bredene.

9.- Kennisneming beslissing van het college Burgemeester en Schepenen betreffende de toelating tot het voorzien van 20-beurtenkaarten voor gebruik zwembad voor kansengroepen en terugbetaling inschrijvingsgeld deelname aan sportieve manifestaties en/of lidgeld voor sportverenigingen.

10.- Toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW gebruikers 2017.

·         Vanaf 01/01/2017 worden de subsidies ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van OCMW-dienstverlening in één fonds verenigd. Het gaat om in totaal 15.907.000 EUR voor alle Belgische OCMW’s. Het OCMW Bredene zal voor 2017 een bedrag van 11.387 EUR ontvangen. 

·         De OCMW’s beschikken over de autonomie om de middelen in te zetten voor hun belangrijkste lokale noden binnen drie grote beleidsprioriteiten :

-         Kinderarmoede bestrijden

-         Collectieve modules opzetten in het kader van het GPMI

-         Maatschappelijke participatie bevorderen 

11.- Deelname campagne “gastvrije gemeente”.

Er wordt beslist om deel te nemen aan de campagne ‘gastvrije gemeente 2017’. Hiertoe zal een vorming, een budgetspel en een bezoek aan het budgethuis worden georganiseerd gericht naar de vluchtelingen/asielzoekers gesteund door het OCMW Bredene met als doel hen een realistisch beeld te geven van het dagelijks leven in België. Aan het initiatief zijn geen kosten verbonden. 

WOONZORGCENTRUM JACKY MAES

12.- Organisatie bewegingsoefeningen in het serviceflatcomplex Duinenzichterf.

De OCMW-raad verleent goedkeuring aan Frans Vanneste, mits het ondertekenen van een afsprakennota voor vrijwilligers, om sessies bewegingstherapie te organiseren voor de bewoners in de serviceflats waarbij per sessie 3 EUR als onkostenvergoeding wordt betaald.

 

 

 

 


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET