OCMW-raad 22/03/2017
 SECRETARIAAT

1.- Goedkeuren van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22/02/2017.

FINANCIËLE DIENST

2.- Vaststelling van interne kredietaanpassing nr.2 voor het boekjaar 2017.
Voor de aanstelling in de keuken/cafetaria van 2 jobstudenten tijdens de maanden juli/augustus alsook van 1 jobstudent tijdens de resterende weekends van het dienstjaar 2017 moeten bijkomende kredieten worden voorzien .

 
3.- Lidmaatschap Vonk.
In de zitting d.d. 29/10/2003 heeft de OCMW-raad beslist om met ingang van 01/01/2004 een overeenkomst van onbepaalde duur aan te gaan met WIVO vzw, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge.
WIVO vzw biedt dienstverlening aan het bestuur teneinde de ontwikkeling van het menselijk potentieel te ondersteunen o.a. selectie, consulting, training en opleiding. De dienstverlening gebeurt zowel in een open aanbod als op maat van het bestuur.
Vanaf 01/01/2017 werken WIVO en SBR (school voor bestuursrecht) samen onder het autonoom provinciebedrijf: vormings- en expertisecentrum Vonk.
Alle bestaande contracten worden door Vonk overgenomen.
Het lidmaatschap bij WIVO wordt omgezet in een abonnement met Vonk voor de lidmaatschapsbijdrage van 535 EUR/jaar.

4.- Gunning levering aardappelen 2017-2018 ten behoeve van WZC Jacky Maes.
De OCMW-raad wijst de opdracht van leveringen “Levering aardappelen 2017-2018” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Giba Fruit BVBA, Steenstraat 2, 8470 Gistel voor de periode 01/04/2017-31/12/2018 tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

5.- Levering dunischotels 2017-2018. Goedkeuring gunningswijze, voorwaarden, kostenraming en uit te nodigen leveranciers
De OCMW-raad stelt de voorwaarden, de kostprijsraming (14.966,54 EUR incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) en uit te nodigen firma’s vast voor de opdracht van leveringen “Levering van dunischotels 2017-2018
De OCMW-raad beslist de volgende firma’s uit te nodigen een offerte in te dienen:
· Dekuyper Products BVBA, Oudenburgsesteenweg 133, 8400 Oostende
· Dewaele Henri BVBA, Brugsesteenweg 105, 8420 Wenduine
· Dewetter Papierwaren, Brugsesteenweg 121 te 8450 Bredene

6.- Levering dranken 2017-2018 ten behoeve van WZC Jacky Maes. Goedkeuring gunning.
De OCMW-raad wijst de opdracht toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde David-Debal NV, Ramskapellestraat 2a, 8620 Nieuwpoort voor de periode 01/04/2017-31/12/2018 tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver

7.- Aanvaarding schadevergoeding naar aanleiding van aanrijding paal Sociaal Huis.
De OCMW-raad aanvaardt de schadevergoeding van 105 EUR van de verzekeringsmaatschappij, ISC nv, Haachtsesteenweg 13, 1820 Steenokkerzeel voor de herstelling van de schade bij de aanrijding van een paal voor het sociaal huis door de transportfirma DHL Parcel d.d. 23/12/2016.

PERSONEEL
8.- Vacant verklaren van een voltijdse betrekking als gegradueerd verpleegkundige (C3-C4) - contract onbepaalde duur, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving

9.- Vacant verklaren van twee voltijdse betrekkingen als zorgkundige (C1-C2) - contract onbepaalde duur, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving
 
BELEIDSONDERSTEUNING

10.- Goedkeuring samenwerkingsprotocol inzake voedselbedeling en opstart sociale kruidenier
Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet o.a. het actieplan tot het opstarten van een samenwerking met een sociale kruidenier (BD.2.SD.AP5).
Op vandaag is er een samenwerking opgestart met Curieus Bredene en Samen Sterker, Molenstraat 81 – Bredene voor het project ‘Sociaal aan de slag met voedseloverschotten voor kansarme gezinnen’. Bij de op het grondgebied gevestigde buurtwinkels worden voedseloverschotten ingezameld bestemd voor menselijke consumptie met het oog op de gratis verdeling ervan.
De voedseloverschotten worden gestockeerd in een bergruimte ter beschikking gesteld door het OCMW. Hiertoe is het bestuur overgegaan tot de huur van een koelcontainer.
De sociale dienst van het OCMW staat in voor de afhandeling van alle administratie verbonden aan het project alsook voor de screening van de cliënten welke op deze dienst kunnen beroep doen.
Op het grondgebied van de gemeente zijn nog andere organisaties actief op het vlak van voedselbedeling.
Het is de bedoeling deze organisaties in kaart te brengen en met hen een samenwerking op te starten.

SOCIALE DIENST

11.- Reorganisatie van de verkoop van de pamperpakketten via de pamperbank in het Sociaal Huis Bredene
Op 01/04/2017 start het Huis van het kind met een ruilhoekje in het sociaal huis Bredene. Gezien de beoogde doelgroep zou het wenselijk zijn dat de ouders tijdens de openingsuren van het ruilhoekje ook een pamperzakje kunnen aanschaffen.
De werking van de pamperbank wordt gereorganiseerd door een pamperkaart in te voeren en de mogelijkheid te bieden aan de ouders om ook tijdens de openingsuren van het “Huis van het kind” een pamperzakje aan te kopen.

12.- Ondertekenen overeenkomst van de hulpverleners die optreden in hoofde van de GDT
De sociale dienst wordt af en toe gecontacteerd voor het bijwonen van een multidisciplinair overleg binnen de thuiszorg (GDT)
GDT staat voor geïntegreerde dienst voor Thuiszorgverzorging, dit is de erkenning dat de verschillende SEL’s in Vlaanderen kregen van de federale overheid
SEL staat voor samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg
Er bestaat een wettelijk kader om de deelnemers aan een multidisciplinair overleg binnen de thuiszorg te vergoeden via RIZIV-gelden. Thuishulpverleners zonder RIZIV-nummer worden vergoed door het SEL, mits een samenwerking werd afgesloten met het SEL
Bij deelname van een hulpverlener aan een GDT kan het OCMW een bedrag ontvangen van 36,82 EUR of 49,09 EUR (afhankelijk van plaats bijeenkomst)
Het SEL heeft zijn overeenkomst in het kader van het overleg gewijzigd en wordt vervangen door een vernieuwde overeenkomst, waarbij de organisatie verklaart dat de hulpverleners kunnen optreden in hoofde van de GDT
 
13.- Opstart samenwerking LOCA-consult in functie van tijdelijke werkervaring
Er wordt beslist een samenwerkingsovereenkomst met Loca-Consult af te sluiten in het kader van tewerkstelling en activering.
 
14.- Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2016
WOONZORGCENTRUM JACKY MAES

15.- Kennisname verslag probis omtrent de prognose van het forfait voor het woonzorgcentrum voor het dienstjaar 2017 en het schrijven van het RIZIV d.d. 03/02/2017 met betrekking tot de forfaitaire tegemoetkoming in de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen.

16.- Kennisneming verslag gebruikersraad d.d. 27/02/2017 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf

17.- Goedkeuring kwaliteitsplan voor het jaar 2017 voor het WZC.
Jaarlijks dient het woonzorgcentrum een kwaliteitsplan op te maken waarin de initiatieven die zullen genomen worden om gedurende het komende jaar de kwaliteit van de zorg te verbeteren worden vooropgesteld. De OCMW- raad keurt het kwaliteitsplan voor het WZC Jacky Maes, opgemaakt voor het jaar 2017 goed.
 
18.- Verlengen voorafgaande vergunning dagverzorgingscentrum
Het OCMW diende een zorgstrategisch plan in waarbij een dagverzorgingscentrum voorzien is en waarvoor er een voorafgaande vergunning werd afgeleverd. De voorafgaande vergunning is beperkt in tijd en verstrijkt op 10/7/2018. De realisatie van de eerste fase, waaronder de bouw van het betreffende dagverzorgingscentrum, zal pas eind 2017 kunnen aangevat worden en behelst een bouwperiode van twee jaar.
Een aanvraag tot verlenging kan worden ingediend mits het voorleggen van een rechtsgeldige beslissing om de verlenging van de voorafgaande vergunning aan te vragen.
De OCMW-raad beslist om de aanvraag tot verlenging van de voorafgaande vergunning voor de bouw van een dagverzorgingscentrum niet-conform artikel 51 van bijlage IX in te dienen en te staven met de reeds gezette en te zetten stappen om het initiatief te realiseren. Het stappenplan met de reeds gezette en nog te zetten stappen maakt integrerend deel uit van deze beslissing.

19.- Goedkeuring afwijking opnamevoorwaarden serviceflatcomplex Duinenzichterf
Om in aanmerking te komen voor een opname in de serviceflats van het Duinenzichterf te Bredene moeten de kandidaten aan drie voorwaarden voldoen, namelijk: leeftijd van 70 jaar bereikt hebben, zelfredzaam zijn en 3 jaar in Bredene wonen of gewoond hebben. Hiertoe worden alle kandidaten van de wachtlijst aangeschreven en hen om de nodige bewijsvoering gevraagd.
Indien bij leegstand van een éénkamerflat in het serviceflatcomplex Duinenzichterf een gebrek aan gegadigden uit de wachtlijst wordt vastgesteld voor het betrekken van dit vrijgekomen flat, wordt er afgeweken van de opnamevoorwaarden en komen kandidaten die geen bewijs kunnen leveren 3 jaar in Bredene te wonen of er gewoond te hebben in aanmerking voor het betrekken van dit type van flat.

FINANCIËLE DIENST

20.- Verlenging huurovereenkomst Citroën C1 tot 03/09/2017
De OCMW-raad beslist het contract met Belfius Autolease voor de huur van de personenwagen Citroën C1 te verlengen tot 03/09/2017. De maandelijkse huur tot 03/09/2017 bedraagt 314,22 EUR/maand incl. btw.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET