OCMW-Raad 27/04/2017

Lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn op 27/04/2017 

SECRETARIAAT

1.- Goedkeuren van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22/03/2017.

OCMW-SECRETARIS

2.- Woonzorgcampus Jacky Maes. Aanvraag infrastructuurforfait.
Met betrekking tot het nieuwbouwproject woonzorgcampus Jacky Maes, wordt voor wat betreft volgende onderdelen een aanvraag om een infrastructuurforfait ingediend:
- nieuwbouw ter vervanging van het WZC met uitbreiding van de capaciteit tot 150 woongelegenheden
- nieuwbouw van een centrum voor kortverblijf met 10 woongelegenheden.
Voor de in artikel 1 vermelde onderdelen van het nieuwbouwproject woonzorgcampus Jacky Maes vervalt de aanvraag tot autofinanciering. Voor de bouw van het lokaal dienstencentrum en dagverzorgingscentrum blijft de aanvraag tot goedkeuring van het technisch-financieel plan in autofinanciering gehandhaafd.

FINANCIELE DIENST
 
3.- Stopzetting van het onderhoudscontract van de groendaken van het sociaal huis door de firma Green Buildings.
Twee van de drie groendaken zijn niet meer in goede staat: de vegetatie is kapot en er woekert onkruid. Deze twee groendaken aan de voorkant van het sociaal huis kunnen worden verwijderd en worden belegd met keien door de groendienst van de gemeente Bredene. Het derde groendak aan de achterkant van het sociaal huis kan worden behouden en verder worden onderhouden door de groendienst van de gemeente Bredene.
 
4.- Stopzetting van het onderhoudscontract van de groenzones van het domein OCMW Bredene door tuinaannemer Dirk Deschacht met ingang van 01/01/2018.
Wegens de werkzaamheden voor de bouw van het nieuw WZC Jacky Maes zullen de groenzones grotendeels worden verwijderd of niet meer kunnen worden onderhouden. Het onderhoud van de overige groenzones kan worden uitgevoerd door de groendienst van de gemeente Bredene, die momenteel reeds instaat voor het maaien van het gras.
 
5.- Aankoop buffetwagen ten behoeve van de maaltijden van de residenten van het rusthuis WZC Jacky Maes
De OCMW-raad wijst de opdracht van leveringen “Aankoop van buffetwagen” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Metos nv, Gentsesteenweg 518a, 9300 Aalst voor de prijs van 12.381,37 EUR (inclusief btw).
 
6.- Verlenging onderhoudscontract van de personenalarmtoestellen in het servicecomplex Duinenzichterf voor de periode van 3 oktober 2017 t.e.m. 2 oktober 2022.
 
PERSONEEL
 
7.- Wijziging van de rechtspositieregeling (onbezoldigd verlof/zorgkrediet). Principiële goedkeuring.
Op 02/12/2016 heeft de Vlaamse regering beslist om een nieuwe regeling voor onbetaald verlof in te voeren voor het gemeente-, provincie- en OCMW-personeel. Vanaf 01/02/2017 heeft het personeel recht op onbetaald verlof. Daarnaast is er onbetaald verlof als gunst mogelijk, tenzij de gemeente of het OCMW dit niet in de lokale rechtspositieregeling van toepassing maakt. Het onbetaald verlof is een door de Vlaamse regering ingevoerde compensatie voor het afschaffen, vanaf 02/09/2016, van de niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking met uitkering.
Concreet worden de huidige verlofstelsels “verlof voor deeltijdse prestaties” en “onbetaald verlof” vervangen door “onbetaald verlof als gunstmaatregel” en “onbetaald verlof als recht”.
Op 26/07/2016 heeft de Vlaamse regering het besluit dat het toekennen van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet regelt, goedgekeurd. De Vlaamse regering schaft hiermee de loopbaanonderbreking met uitkering zonder motief - inclusief de loopbaanvermindering in het kader van de eindeloopbaan - af. In de plaats komt er vanaf 02/09/2017 een Vlaams zorgkrediet.
Alle periodes die gestart zijn vóór 02/09/2016 vallen onder de vorige regelgeving. Voor lopende dossiers (dit zijn dossiers die starten voor 02/09/2016 en daarna doorlopen) wijzigt er niets.
Het Vlaams zorgkrediet wordt in het kader van zorg en opleiding als volgt voorzien:

ZORG:
Zorg voor een kind tot en met 12 jaar
Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
Palliatieve zorgen
Zorg voor een kind met een handicap

OPLEIDING:
Hiervoor komende de opleidingen in aanmerking, die voldoen aan één van de volgende vereisten:

Elke vorm van onderwijs die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend wordt door de Vlaamse overheid en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat.
Elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is in het kader van opleidingscheques of steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat.

Opmerking:

De drie federale thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) blijven bestaan. Zo heeft een personeelslid dat bijvoorbeeld palliatief verlof wil opnemen en aan de voorwaarden voldoet, vanaf 02/09/2016 recht op het federale thematische verlof én op het Vlaamse zorgkrediet met palliatief zorgen als motief.
 
8.- Arbeidsreglement - werknemers tewerkgesteld in het kader van art.60 §7 van de organieke wet van 08/07/1976. De raad gaat over tot de principiële vaststelling van een aangepaste versie van het afzonderlijk arbeidsreglement voor de werknemers tewerkgesteld in het kader van art.60 §7 van de organieke wet van 08/07/1976.

SOCIALE DIENST
 
9.- Afsluiten overeenkomst met Agentschap integratie & inburgering in het kader van vertaalwerk en tolken.
Vanaf 01/03/2017 werkt het Agentschap Integratie en Inburgering met een uniforme dienstverlening voor sociaal tolken ter plaatse. Gezien er een aantal wijzigingen zijn in de werkwijze van de dienst, wordt gevraagd een nieuwe gebruikersovereenkomst te willen ondertekenen.
 
10.- Kennisneming inspectieverslag POD maatschappelijke integratie
Op 6, 7 en 9 februari 2017 vond een inspectie plaats in het OCMW Bredene.
Tijdens de inspectie werden volgende zaken gecontroleerd : wet van 02/04/1965 (controle van de medische kosten), recht op maatschappelijke integratie (boekhoudkundige controle 2012-2014), stookoliefonds 2015 en fonds voor maatschappelijke participatie en culturele sportieve ontplooiing (2015)
In het inspectieverslag worden een aantal aanbevelingen geformuleerd, deze werden onmiddellijk toegepast in de reguliere werking van de sociale dienst.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET