OCMW-raad 31/05/2017

 

Lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn op 31/05/2017 

OCMW-SECRETARIS

Toegevoegd punt 1: Kennisneming wijziging samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
Kelly Spillier nam ontslag als OCMW- raadslid. De gemeenteraad heeft in de zitting van 29/05/2017 Johan Coucke verkozen verklaard als OCWM- raadslid.
Toegevoegd punt 2: Hervaststelling van de rangorde van de OCMW- raadsleden
De rangorde van de OCMW-raadsleden wordt met ingang van heden als volgt vastgesteld:

VERMONT EvelynPOPPE DaniëlDE RIDDER UlrikeDEROO JacquesCAESTECKER NathalieLEJON GlennBULTEEL IngridVAN POUCKE HermanADAM EvaCASTELEIN JosephCOUCKE Johan.
 
Toegevoegd punt 3: Kennisneming van de aanduiding van een lid van het vast bureau
Kelly Spillier was lid van het vast bureau. Omdat zij ontslag nam als CMW- raadslid zal Jef Castelein vanaf 31/05/2017 deel uitmaken van het vast bureau. Deze beslissing werd genomen door een meerderheid van de leden van de sp.a/CD&V-fractie binnen de raad voor maatschappelijk welzijn.
 
Toegevoegd punt 4: VZW Kringloopcentrum Kust: kennisneming aanduiding afgevaardigde voor de algemene vergadering en raad van bestuur
Kelly Spillier was lid van de vereniging Kringwinkel Kust vzw. Omdat zij ontslag nam als OCMW- raadslid zal Jef Castelein vanaf 31/05/2017 haar mandaat overnemen als lid van de vereniging Kringwinkel Kust vzw. Deze beslissing werd genomen door een meerderheid van de leden van de sp.a/CD&V-fractie binnen de raad voor maatschappelijk welzijn.
SECRETARIAAT
1.- Goedkeuren van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27/04/2017.
 
BELEIDSONDERSTEUNING
2.- Kennisneming van de toelichting gegeven door de externe consultant aangesteld in het kader van de versterking van de werking van WZC Jacky Maes.
Interim-manager Geert Claes van BDO Management Advisory heeft een eerste reeks bevindingen en een plan van aanpak klaar om de werking van het WZC Jacky Maes te versterken. Voortbouwend op de resultaten van de audit die in 2015 werd uitgevoerd, eigen bevindingen van op de werkvloer en benchmarkanalyses stelt de externe consultant meer bepaald voor om prioritair te werken rond volgende grote blokken:
· inzet personeel
· aansturing van de zorgteams
· absenteïsme
· samenwerking met personeelsdienst.

FINANCIEEL BEHEERDER
3.-Vaststelling jaarrekening 2016
BELEIDSONDERSTEUNING
4.- Vaststelling van het jaarverslag 2016 OCMW Bredene
 
OCMW-SECRETARIS
5.- Wijziging voorwaarden ter beschikking stelling lokaal voor het PWA in het Sociaal Huis Bredene
Als gevolg van de 6de staatshervorming is de VDAB voortaan regisseur van het PWA-systeem. Het schema met de zitdagen van de PWA-dienst in het Sociaal Huis verandert hierdoor. Meer bepaald vermindert het aantal zitdagen van de dienst sinds 1 januari 2017 van 5 naar 1 dag. Omdat de PWA-dienst minder gebruik maakt van de infrastructuur, wordt de verschuldigde vergoeding in die zin aangepast.
6.- Vaststelling verhuurprijs woningen gelegen Wandelweg 9 en 11 te Bredene
De woningen gelegen Wandelweg 9 en 11 zijn gerenoveerd. Rekening houdend hiermee wordt de maandelijkse verhuurprijs van deze woningen vanaf 01/06/2017 bepaald op 425 EUR/pand, met jaarlijkse indexatie.
7.- Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum “Jacky Maes”. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze, starten procedure en publicatie
In het kader van de opdracht “Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum Jacky Maes” werd een bestek met nr. 2017/025 opgesteld door VK Architects & Engineers, Brugsesteenweg 210 – 8800 Roeselare.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17.782.112,34 EUR excl. BTW.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. De open aanbesteding voor de opdracht wordt opgestart. De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 01/06/2017 op nationaal en Europees niveau. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18/09/2017 om 11u00. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 0953-01/2291007/OCMW/RVMW/0/IE-4.
FINANCIELE DIENST
8.- Herstelling liften woonzorgcentrum Jacky Maes
Wegens regelmatige pannes van de 3 liften van het WZC Jacky Maes dringt renovatie van de liften zich op. De doelstelling is de liften bedrijfszeker en betrouwbaar te maken voor een periode van 5 jaar. (wegens nieuwbouw WZC Jacky Maes)
De OCMW-raad beslist over te gaan tot de herstelling van de 3 liften van het WZC Jacky Maes.
De herstelling van de 3 liften van het WZC Jacky Maes wordt toegewezen aan de firma Kone, Bretagnestraat 24, 1200 Brussel voor het bedrag 32.368,16 EUR (incl. 6% btw) volgens de offerte T-0001724239_1.
9.- Levering dunischotels 2017-2018. Gunning
De OCMW-raad wijst de opdracht “Levering dunischotels 2017-2018” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Dekuyper Products BVBA, Oudenburgsesteenweg 133, 8400 Oostende tegen de eenheidsprijzen aangeboden in de offerte.
10.- Verlenging VMWare licentie
VmWare is de software die de virtualisatie van de server mogelijk maakt.
Het onderhoud van deze licenties voor het OCMW Bredene en de gemeente Bredene verloopt op 25/07/2017. Dit onderhoud wordt bewerkstelligd door de firma Cevi nv.
Cevi nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent heeft de offerte 2017/939 d.d. 26/04/2017 opgemaakt voor de verlenging van de vmWare licentie voor het OCMW Bredene voor een periode van 3 jaar.
De OCMW-raad keurt de verlenging van de licentie VMWare goed voor een periode van 3 jaar. De OCMW-raad wijst de opdracht voor verlenging van de licentie vmWare toe aan de firma Cevi nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent voor het bedrag van 2.351,68 EUR (inclusief 21% btw).
PERSONEEL
11.- Arbeidsreglement – werknemers tewerkgesteld in het kader van art.60§7 van de organieke wet van 08/07/1976. Vaststelling
De OCMW-raad gaat over tot de vaststelling van een afzonderlijk arbeidsreglement voor de werknemers tewerkgesteld in het kader van art.60 §7 van de organieke wet van 08/07/1976.
Dit afzonderlijk arbeidsreglement is enkel van toepassing voor de nieuwe werknemers die - in het kader van art.60 §7 van de organieke wet van 08/07/1976 – aangesteld worden na de datum van 31/05/2017. Voor de werknemers die in het kader van art.60 §7 van de organieke wet van 08/07/1976 aangesteld zijn vóór 31/05/2017, blijven de bepalingen van het arbeidsreglement van het OCMW-moederbedrijf van toepassing.
12.- Wijziging van de rechtspositieregeling (onbezoldigd verlof/zorgkrediet)
Door een hogere regelgeving zijn voor de personeelsleden bepaalde wijzigingen van toepassing m.b.t. het onbetaald verlof en de loonbaanonderbreking/het zorgkrediet.
De raad kan het kader vastleggen (bijvoorbeeld regels vastleggen voor indienen aanvragen, voorzien in de mogelijkheid tot uitstel en/of vervroegde opzegging van het verlof, uitgesloten personeelscategorieën omwille van de goede werking van de dienst, …).
Het is aangewezen dat de besturen hier snel werk van maken. Ondertussen zijn bepaalde (dwingende) wettelijke bepalingen rechtstreeks van toepassing.
· Op 02/12/2016 heeft de Vlaamse regering beslist om een nieuwe regeling voor onbetaald verlof in te voeren voor het gemeente-, provincie- en OCMW-personeel.
· Vanaf 01/02/2017 heeft het personeel recht op onbetaald verlof.
· Daarnaast is er onbetaald verlof als gunst mogelijk, tenzij de gemeente of het OCMW dit niet in de lokale rechtspositieregeling van toepassing maakt.
· Het onbetaald verlof is een door de Vlaamse regering ingevoerde compensatie voor het afschaffen, vanaf 02/09/2016, van de niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking met uitkering.
· Concreet worden de huidige verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse prestaties' en 'onbetaald verlof' vervangen door 'onbetaald verlof als gunstmaatregel' en 'onbetaald verlof als recht'.

· Op 26/07/2016 heeft de Vlaamse regering het besluit dat het toekennen van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet regelt, goedgekeurd. De Vlaamse regering schaft hiermee de loopbaanonderbreking met uitkering zonder motief - inclusief de loopbaanvermindering in het kader van de eindeloopbaan - af. In de plaats komt er vanaf 02/09/2017 een Vlaams zorgkrediet.
· Alle periodes die gestart zijn voor 02/09/2016 vallen onder de vorige regelgeving. Voor lopende dossiers (dit zijn dossiers die starten voor 02/09/2016 en daarna doorlopen) wijzigt er niets.
· Het Vlaams zorgkrediet wordt in het kader van zorg en opleiding als volgt voorzien:
· Zorg:
· zorg voor een kind tot en met twaalf jaar
· zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
· palliatieve zorgen
· zorg voor een kind met een handicap
· Opleiding:
· Hiervoor komen de opleidingen in aanmerking, die voldoen aan een van de volgende vereisten:
· elke vorm van onderwijs die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend wordt door de Vlaamse overheid en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat
· elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is in het kader van opleidingscheques of steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat.
· Opmerking:
· De drie federale thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) blijven bestaan. Zo heeft een personeelslid dat bijvoorbeeld palliatief verlof wil opnemen en aan de voorwaarden voldoet, vanaf 02/09/2016 recht op het federale thematische verlof en op het Vlaamse zorgkrediet met palliatief zorgen als motief.
· De bespreking van de voorgestelde wijzigingen met de vakorganisaties in vergadering van 21/04/2017 heeft tot de onderstaande beperkte aanpassing van de ontwerp-tekst - die principieel goedgekeurd is door de raad in zitting d.d. 27/04/2017 – geleid.
· Ter verduidelijking worden de thema's van het zorgkrediet als volgt opgesomd (de vet- en cursief gedrukte bepalingen worden toegevoegd):
(…)
Art. 297 OCMW
§1. De personeelsleden hebben recht op Vlaams zorgkrediet overeenkomstig op artikel 99 van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. Het gaat meer bepaald om zorg (nl. zorg voor een kind tot en met 12 jaar, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad, palliatieve zorgen, zorg voor een kind met een handicap) en opleiding.
(…)
· Voor de volledige tekst met de voorgestelde wijzigingen, verwijzen wij naar het document in bijlage.
· De OCMW-raad is bevoegd voor de vaststelling van de RPR van het personeel (artikel 104 van het OCMW-decreet).
· Dit gebeurt op basis van het voorontwerp opgesteld door de OCMW-secretaris in overleg met het managementteam (artikel 86, §4 van het OCMW-decreet). Door het managementteam is in vergadering d.d. 16/03/2017 gunstig advies verleend. Ondertussen is ook al een voorafgaand advies over dit voorontwerp ontvangen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Dit heeft nog geleid heeft tot een paar aanpassingen van de ontwerp-tekst, zoals vastgesteld door het managementteam.
· De vaststelling van de RPR dient voorafgaand aan de OCMW-raad voorgelegd te worden aan de vakorganisaties. De bespreking van dit punt tijdens het overleg met de vakorganisaties op 21/04/2017 heeft geleid tot een protocol van akkoord.
· Aangezien de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling geen financiële gevolgen heeft en geen afwijking betreft van de RPR van het gemeentepersoneel (*), is er geen voorafgaand advies van het college van burgemeester en schepenen vereist (artikel 270 van het OCMW-decreet).
· (*) De tekst is - waar mogelijk - identiek aan het voorontwerp tot wijziging van de RPR van het gemeentepersoneel dat ter goedkeuring voorgelegd is aan de gemeenteraad in zitting d.d. 29/05/2017.
De rechtspositieregeling, zoals laatst vastgesteld door de OCMW-raad in zitting d.d. 09/06/2016, wordt gewijzigd.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET