OCMW-raad 22/06/2017
  
Lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn 22 juni 2017
 
1. Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31/05/2017

2. Goedkeuring van het algemeen kader voor het systeem van interne controle en organisatiebeheersing.
Als model voor het systeem verkoos de OCMW-Raad om de ‘Leidraad organisatiebeheersing lokale besturen’ van Audit Vlaanderen te gebruiken. Deze leidraad legt de focus op tien thema’s waarrond doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen met betrekking tot organisatiebeheersing zijn weergegeven. Audit Vlaanderen ontwikkelde deze leidraad op basis van de ervaringen met een gelijkaardig instrument voor de Vlaamse Agentschappen dat op maat is van de lokale besturen.

3. Voedselbedeling en sociale kruidenier OCMW Bredene: samenwerking, voorbereiding en modaliteiten
Omdat gezond eten een recht is en omdat het bijgevolg niet aanvaardbaar is dat mensen moeten besparen op voeding, ontwikkelt het OCMW Bredene samen met Curieus Bredene een systeem van voedselbedeling. Dit houdt in dat voedseloverschotten voor menselijke consumptie van een aantal plaatselijke handelaars worden gerecupereerd. Het OCMW verdeelt dit voedsel vervolgens opnieuw onder de kansarme gezinnen. Om dit systeem verder te optimaliseren zal een nieuwe koelcontainer worden voorzien.
Aanvullend bij het systeem van de voedselbedeling zal het OCMW Bredene een pand huren om er een “sociale kruidenier” te organiseren. Dit is een winkel waar mensen in armoede uit kwaliteitsvolle producten kunnen kiezen en hier ook voor betalen aan een prijs die onder de marktprijs ligt.
 
4. SVK Koepel Bredene-Oostende: kennisneming aanduiding van een nieuwe afgevaardigde voor de algemene vergadering en de raad van beheer
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de voordrachtsakte waarbij Johan Coucke, OCMW-raadslid, met ingang van 31/05/2017 wordt aangeduid als vervanger voor Glenn Lejon in de algemene vergadering en raad van beheer van het SVK Koepel Bredene-Oostende.
 
5. Aanvaarding schenking van fietsen
Tommy Vansteene, zaakvoerder van “Scooterplanet” uit Bredene schenkt fietsen aan het bestuur. Deze fietsen worden ter beschikking gesteld aan OCMW-clienteel, geselecteerd op basis van een screening van de sociale dienst van het OCMW. De elektrische damesfiets zal worden gebruikt door de maatschappelijk werkers voor het uitvoeren van huisbezoeken. 
 
6. Kennisneming jaarverslag 2016 informatieveiligheid
 
7. Levering droge voeding voor de periode 01/07/2017-31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze, leveranciers en gunning.
De OCMW-raad wijst de opdracht voor “Levering droge voeding t.b.v. WZC Jacky Maes voor de periode 01/07/2017-31/12/2018” toe aan de economisch meest voordelige bieder, Bidfood, Kasteleinsstraat 17, 9150 Kruibeke tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 
8. Levering diepvries voor de periode 01/07/2017-31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze, leveranciers en gunning.
De OCMW-raad wijst de opdracht voor “Levering koekjes en desserts t.b.v. WZC Jacky Maes voor de periode 01/07/2017-31/12/2018” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Bidfood, Kasteleinsstraat 17, 9150 Kruibeke tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 
9. Levering zuivel voor de periode 01/07/2017-31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze, leveranciers en gunning.
De OCMW-raad wijst de opdracht voor “Levering zuivel t.b.v. WZC Jacky Maes voor de periode 01/07/2017-31/12/2018” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Horeca Totaal, Sint Pietersgroenestraat 8/10, 8000 Brugge tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 
10. Levering koekjes en desserts voor de periode 01/07/2017-31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze, leveranciers en gunning.
De OCMW-raad wijst de opdracht voor “Levering koekjes en desserts t.b.v. WZC Jacky Maes voor de periode 01/07/2017-31/12/2018” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Bidfood, Kasteleinsstraat 17, 9150 Kruibeke tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 
11. Raamovereenkomst voor postverwerking tot 31/12/2019 via de opdrachtencentrale Stad Brugge
• Sedert 01/01/2011 zijn de brievenpostdiensten in België volledig vrijgemaakt, dit ingevolge de laatste Postrichtlijn 2008. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedende overheid alle brievenpostdiensten in mededinging moeten stellen.
• De Belgische markt kent de dag van vandaag 2 operatoren: TBC-Post en Bpost.
• Naar aanleiding van ingebrekestellingen van TBC-post aan het adres van heel wat lokale besturen zowel gemeenten als OCMW’s heeft de VVSG de mail d.d. 09/05/2017 opgesteld. Uit gesprekken met TBC-Post volgt dat er geen juridische stappen zullen worden ondernomen, op voorwaarde dat elk lokaal bestuur aangeeft zich binnen afzienbare tijd in regel te stellen met de overheidsopdrachtenreglementering.
v De OCMW-raad beslist het huidig contract met Easypost voor de ophaling en de verwerking van de briefwisseling met onmiddellijke ingang stop te zetten.

v De OCMW-raad beslist deel te nemen aan de raamovereenkomst voor postverwerking tot 31/12/2019 via de opdrachtencentrale van de stad Brugge gegund aan de firma Easypost, Autobaan 2c, 8210 Loppem.

12. Zorgkundigen: kennisneming van de verwachte afwezigheden (project 600). Vacaturemeldingen
De OCMW-raad verklaart deeltijdse contractuele functies van zorgkundige (niveau C1-C2) en/of bejaardenhelper (niveau D1-D3) en/of verpleegkundige (niveau C3-C4) voor maximum drie voltijdse equivalenten vacant. Voor de invulling van deze betrekkingen wordt er een vacaturemelding via de VDAB voorzien en wordt een oproep gericht tot de spontane sollicitanten. De kandidaten worden vervolgens onderworpen aan een selectieprocedure.
 
13. Aanwezigheidsbeleid. Vaststelling nota (onder voorbehoud van het gunstig advies van de vakorganisaties op 26/06/2017)
In het kader van het verzuimbeleid werd door de personeelsdienst een voorstel uitgewerkt. De OCMW-raad verklaart zich – onder voorbehoud van het gunstig advies van de vakorganisaties op 26/06/2017 - akkoord met de inhoud van dit voorstel. De voorziene wijzigingen van het arbeidsreglement naar aanleiding hiervan worden opgenomen bij de eerstvolgende hervaststelling van het arbeidsreglement.
 
14. Ondertekenen van een engagementsverklaring met Colruyt in het kader van het project "Aan tafel in 1-2-3 EURO"
Colruyt ontwikkelde een receptenboekje met budgetvriendelijke gerechten. Door dit boekje aan te bieden aan de OCMW-cliënten leren zij op eenvoudige wijze gezond te koken met seizoensgebonden producten. Er zijn geen aankoopverplichtingen verbonden aan dit engagement.
 
15. Goedkeuring participatie project ESF-oproep 405- begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen
• Doelstelling van de oproep ESF 405 is om in Vlaanderen acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.
• Tot de doelgroep behoren maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen in armoede : ouderen (+ 50), kortgeschoolden, langdurig werklozen, gezinnen met kinderen waar niemand werkt en alleenstaande ouders, werkzoekenden in armoede.
Het is de bedoeling om maatwerk te bieden en in te spelen op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
 
16. Verhoging jaarlijkse financiële tussenkomst van het OCMW Bredene aan de pamperbank Bredene
 
17. Verstrekken van pedicure in het WZC Jacky Maes: uitbreiding lijst dienstverleners
Beurlet Chantal, wonende te Bredene, Oude Tramstraat 19/02 wordt met ingang van 01/07/2017 opgenomen in het beurtrolsteem voor het verstrekken van pedicure binnen het woonzorgcentrum Jacky Maes.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET