OCMW-Raad 25/10/2017

lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 25 oktober 2017

 1. Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20/09/2017
 2. Vaststellen van het ontwerp van het beleidsplan armoedebestrijding Bredene
  Gemeente en OCMW zijn overtuigd van het belang van een beleid rond armoedebestrijding en werken samen om een beleidsplan hiervoor te ontwikkelen.
  Vóór de opmaak van het ontwerp van beleidsplan armoedebestrijding werd geregeld informeel overleg gevoerd met diverse actoren (o.a. diverse interne diensten zoals sociale diensten, Huis van het Kind,…, alsook diverse externe actoren en deskundigen zoals o.a. armoedecoördinatoren Oostende, De Haan, Gent en Kortrijk, Rap op Stap, Welzijnsschakel Caproen, Sint-Vincentius, Uit de Marge, Samen Sterker, Bredene met een Hart, netwerk “Samen tegen schooluitval”, Agentschap Inburgering en Integratie, Kind en Gezin, CAW, vzw De Link, Open School, diverse schooldirectie en zorgleerkrachten,…). De inzichten die zowel inhoudelijk als organisatorisch uit deze vele informele contacten zijn ontstaan werden in het beleidsplan verwerkt.
  In het ontwerp van het beleidsplan wordt een doelstellingenboom voorgesteld waarbij voor de verschillende levensdomeinen (o.a. inkomen, huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, gezondheid en vrije tijd) strategische doelstellingen worden geformuleerd in het kader van armoedebestrijding. Inhoudelijk worden deze doelstellingen reeds gekoppeld aan een aantal mogelijke acties.
  Een belangrijke vaststelling is dat met de huidige middelen en de manier van werken dit een heel moeilijke opdracht zou zijn. Op het vlak van de middelen is er de verwachting dat er op korte termijn niet grondig kan worden bijgestuurd. Dit betekent dat er noodgedwongen zal moeten gesleuteld worden aan de manier van werken, de wijze waarop we ons organiseren als lokaal bestuur om enige kans te hebben om dit beleidsplan zowel op korte als op lange termijn uit te voeren.
  Het idee is om gaandeweg steeds meer te focussen op preventie en preventief werken. In de komende jaren zal een verdere verfijning en bijsturing van het beleidsplan er ook op gericht zijn om sterker externe diensten bij het armoedebeleid te betrekken.
 3. Wijziging van de organisatie van de maaltijden aan huis voor wat betreft het aspect van de levering van de maaltijden.
  De maaltijden worden in koude lijn op dinsdag, donderdag en zaterdag aan de klanten geleverd.
  In principe is de rit met de koelwagen om 13.00 u. afgewerkt.
  Dit uur is steeds moeilijker haalbaar en dit door volgende redenen:
  • gestage toename van het aantal aanvragen
  • gebruikers meer en meer verspreid over het grondgebied Bredene
  • circulatieplan SAS: meer verkeerslichten en meer éénrichtingstraten zorgen ervoor dat de koelwagen er langer over doet om de ronde af te werken
  De OCMW-raad besliste dan ook om:
          de distributielijst van de dienst maaltijden aan huis op te splitsen in 2 ritten, nl. rit Duinen en rit Dorp/Sas;
        hiervoor een tweede koelwagen, model kleine bestelwagen, te leasen en in afwachting van deze leasingprocedure een wagen te huren. Deze opdrachten worden via afzonderlijke beslissingen voorgelegd ter goedkeuring en voorzien in het budget 2018
 4. Aanduiding van een plaatsvervanger voor een effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
  ·         Kelly Spillier heeft met haar schrijven d.d. 19/04/2017 haar ontslag ingediend als OCMW-raadslid. Op 29/05/2017 heeft Johan Coucke zijn eed afgelegd als OCMW-raadslid.
  ·         Bij beslissing d.d. 22/05/2013 van de OCMW-raad werd Kelly Spillier aangesteld als plaatsvervanger voor Ulrike De Ridder in het bijzonder comité voor de sociale dienst.
  ·         Gezien het ontslag van Kelly Spillier als OCMW-raadslid dient een nieuwe plaatsvervanger voor haar te worden aangesteld in het bijzonder comité voor de sociale dienst.
   
  Jef Castelein, OCMW-raadslid, wordt aangesteld als plaatsvervanger voor Ulrike De Ridder in het bijzonder comité voor de sociale dienst.
 5. Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening 2016.
 6. Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan. Vestiging van een erfdienstbaarheid.
  Er wordt goedkeuring gegeven aan de vraag van NV Aquafin tot het vestigen van een erfdienstbaarheid op het perceel gelegen te Bredene en kadastraal bekend onder de 2de afdeling, sectie C, nr. 490 A, voor het aanleggen van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
  Wordt goedgekeurd, de overeenkomst tussen OCMW Bredene en Aquafin NV tot vestiging van erfdienstbaarheden.
 7. Uitbreiding participatie project ESF-oproep 405- begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen
  Doelstelling van de oproep ESF 405 is om in Vlaanderen acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.
  Deze oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen die expertise hebben in het begeleiden van personen uit maatschappelijk kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk of opleiding.
    Aan het bestuur wordt een bijkomend engagement gevraagd van 5.000 EUR. Deze bijkomende investering zorgt er voor dat er 5 bijkomende personen zullen kunnen deelnemen aan het project vanuit ons cliëntenbestand. Aan de basis van de vraag voor het uitbreiden van ons engagement ligt het wegvallen van een partner op de dag van de indiening van het project (OCMW Middelkerke).
 8. Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum "Jacky Maes" - perceel 01: algemene aanneming. Gunning

  De opdracht “Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum "Jacky Maes" - perceel 01: algemene aanneming” wordt gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Strabag Belgium NV, Gaston Crommenlaan 14 bus 0201, 9050 Ledeberg, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 18.323.834,85 (excl. btw).

 9. Vaststelling van de staat van de landpachten voor het dienstjaar 2017
   ·         Het bestuur heeft een aantal gronden die behoren tot het patrimonium van het OCMW in pacht gegeven.
  ·         Voor de in pacht gegeven gronden wordt jaarlijks aan de pachters een pachtprijs gevorderd.
 10. Aankoop van de module budget export/import voor het boekhoudsysteem Foxtrot
  ·         De gebruikte boekhoudsoftware kan worden uitgebreid met een bijkomende module “Budget import/export”.
  ·         Deze module laat toe om de budgetopmaak te distribueren buiten het boekhoudprogramma Foxbeleid: door export van het actueel krediet als basis in één of meerdere exportbestanden kan de opmaak van het budget gebeuren buiten Foxbeleid in een rekenblad.
  ·         Voordeel bij het gebruik van deze module:
  -         Verschillende gebruikers kunnen aan de opmaak van het budget werken zonder bijkomende licenties en opleiding voor het boekhoudprogramma te voorzien = decentraal werken.
  -         Door de export naar een rekenblad, kunnen de gegevens éénvoudiger worden gefilterd (bv. loonbudget,…) en gegroepeerd (bv. volgens beleidsitem, …).
 11. Onderhoud en huur van antivuilmatten en handdoekautomaten voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2020
  De OCMW-raad wijst de opdracht toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Initial Lokeren, Moortelstraat 12, 9160 Lokeren voor de prijs van 12.416,87 EUR (incl. 21% btw).
 12. Schade aanrijding palen sociaal huis: aanvaarding schadevergoeding.

  De OCMW-raad aanvaardt de schadevergoeding van 200 EUR van de firma sprl Ema Trans, Avenue Colonel Piquart 66, 1030 Schaarbeek voor de herstelling van de schade bij de aanrijding van 2 paaltjes voor het sociaal huis d.d. 22/08/2017.

 13. Vacant verklaren van 4vte betrekkingen als zorgkundige - vlinderploeg (C1-C2) - contractueel, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving
 14. Vacant verklaren van 0,5vte betrekking als technisch assistent - coördinatie schoonmaak (D1-D3) - contractueel, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving
 15. Vacant verklaren van 1vte betrekking als gegradueerd verpleegkundige - vlinderploeg (C3-C4) - contractueel, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving
 16. Vacant verklaren van 1vte betrekking als bachelor in de verpleegkunde (BV1-BV3) - statutair, te begeven bij wijze van bevordering
 17. Participatie aan de ondersteuning van de 7° groepsaankoop groene energie voor particulieren georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen.
  ·         net zoals de voorbije jaren zal de provincie West-Vlaanderen een groepsaankoop groene stroom (elektriciteit en aardgas) organiseren.
  ·         door iedereen samen te brengen in een groepsaankoop kan een goedkopere prijs aangeboden worden. Alle verbruiken worden samen gebracht waarop de kandidaat leveranciers kunnen bieden in een veiling. De deelnemers kunnen kiezen om enkel voor elektriciteit of gas over te stappen of een combinatie van beiden. Inschrijven in de groepsaankoop verplicht de deelnemer tot niets. Pas bij het ontvangen van een persoonlijk voorstel dient men een beslissing te nemen om al dan niet over te stappen.
 18. Toekenning in 2017 van een sinterklaasgeschenk en eindejaartoelage

  ·         Jaarlijks wordt in het budget een krediet voorzien voor de financiering van de toekenning van een eindejaartoelage en een Sinterklaasgeschenk aan OCMW-cliënten.

 19. Vraag tot het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en CAW Noord-West-Vlaanderen in het kader van crisishulp
  ·         Het OCMW Bredene heeft op heden één noodwoning die wordt gebruikt bij uitzonderlijke omstandigheden zoals woningbrand, uithuiszettingen,…
  ·         Door het samenwerkingsverband te ondertekenen komt deze vorm van hulpverlening in het gedrangwaardoor bij crisissituaties onze diensten niet zullen kunnen terugvallen op de noodwoning.

  Er wordt beslist om niet in te gaan op de vraag van het CAW Noord-West-Vlaanderen om de samenwerkingsovereenkomst in het kader van crisishulp te ondertekenen.
 20. Voorstel activiteiten tijdens de Week van het Geld

  Er wordt beslist om tijdens de Week van het Geld (12/03/2018 tot en met 18/03/2018) de volgende activiteiten te organiseren:

  1/ een vorming aanbieden in het Sociaal Huis in samenwerking met Budget in Zicht. Budget in Zicht is een dienst van het CAW die werkt rond  Zij zijn bereid de ‘try-out’ van het nieuwe project te organiseren in het OCMW Bredene. Zij geven de vorming en het OCMW zorgt voor de logistieke ondersteuning. 

  2/ spel “Budget pret”

  Budgetpret is een spel dat uitgewerkt werd door Wikifin.be. De sociale dienst kan deze gratis bekomen. Via het spel “Budget pret” leren lagere school kinderen (5e a 6e leerjaar) met budget om te gaan op deze manier komt financiële educatie op een leuke en leerrijke manier aan bod. Gezien het praktisch moeilijk haalbaar is om de kinderen uit te nodigen in het Sociaal Huis, wordt er voorgesteld dat een administratief werker langsgaat in de school om het spel te spelen. 
   
 21. Tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2017-2018
 22. Kennisneming verslag gebruikersraad d.d. 26/09/2017 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf 
 23. Verlengen voorafgaande vergunning vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET