OCMW-Raad 23/11/2017

lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn op 23 november 2017 

TOEGEVOEGD PUNT 1

Kennisneming wijziging samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
 

Op 20/11/2017 wijzigde de samenstelling van de OCMW-raad. OCMW-raadslid Glenn Lejon nam immers ontslag als lid.

Stefanie Laenens legde de eed af om het opengevallen mandaat op te nemen. Zij is dus officieel geïnstalleerd als OCMW-raadslid te Bredene.

Stefanie is kleuteronderwijzeres en woont in de Zandstraat 45, 8450 Bredene

TOEGEVOEGD PUNT 2

 

Hervaststelling van de rangorde van de OCMW-raadsleden 
Ook de rangorde van de raadsleden werd hierdoor opnieuw vastgesteld:
1- VERMONT Evelyn
2- POPPE Daniël
3-

DE RIDDER Ulrike

4- DEROO Jacques
5- CAESTECKER Nathalie
6- BULTEEL Ingrid
7- VAN POUCKE Herman
8-

ADAM Eva

9-

CASTELEIN Jef

10- COUCKE Johan
11- LAENENS Stefanie
1.      1 - Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25/10/2017
  
 2 - Vaststelling van de interne kredietaanpassing nr. 3 voor het boekjaar 2017.
  
 3 - Vaststelling van de aanpassing nr. 7 van het meerjarenplan 2014-2020
De OCMW-raad stelde de aanpassing nr. 7 van het meerjarenplan 2014-2020 en het daaruit volgende budget 2018 van het OCMW vast. Deze beleidsdocumenten dienen jaarlijks rond deze periode te worden vastgesteld en omvatten zowel de strategische als financiële richting en keuzes van het bestuur. In beide gevallen werd zowel op korte als lange termijn gezorgd voor een financieel evenwicht. Voor 2018 zal de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW 2.734.624 EUR bedragen voor wat betreft de exploitatie en 107.286 EUR voor toekomstige investeringen.
 
De beleids-en financiële planning wordt in 2018 vooral gedomineerd door de realisatie van de nieuwe zorgcampus Jacky Maes incl. het intern klaarstomen van de organisatie hiervoor (totale bouwkost 25.671.398,31 EUR), de opstart van een sociale kruidenier, de opstart van een boodschappen-en vervoersdienst en de verdere uitbouw van de samenwerking tussen gemeente en OCMW.

 4 - Vaststelling van het budget voor het boekjaar 2018 

5 - Praktische invulling van het project sociale kruidenier: goedkeuring draaiboek
 
De OCMW-raad keurde het draaiboek sociale kruidenier Bredene goed. In het draaiboek worden alle facetten van de sociale kruidenier besproken alsook gekoppeld aan een concreet voorstel tot invulling van het concept in Bredene. Het is een werkdocument maar ook een leidraad en opvolgdocument voor het project. Wij geven alvast enkele details vrij:
 
De winkel die zal gebruikt worden voor het project krijgt de naam " 't Groot Verschil", en bevindt zich in de Dorpstraat op het nummer 98. Daar zal men producten aanbieden in een winkelsysteem. De klant beslist welke producten hij/zij kan gebruiken; het pakket bestaat voor een deel uit producten waarvoor moet betaald worden en voor een ander deel uit gratis producten. Men heeft telkens recht op één pakket en dit voor een bepaalde periode.
 
Het initiatief richt zich tot Bredenaars die zich in een financieel kwetsbare positie bevinden. Ook vluchtelingen zonder papieren die verblijven in Bredene (en waarvoor het OCMW bevoegd is in het kader van dringende medische hulp) kunnen beroep doen op het aanbod van de sociale kruidenier.
 
Indien de aanvrager door bovenstaande vergelijking toch niet in aanmerking komt dan wordt in tweede instantie rekening gehouden met het beschikbaar bestedingsbudget. Indien het beschikbaar bestedingsbudget < 75 EUR / week voor een alleenstaande bedraagt (verhoogd met 25 EUR per voltijds inwonende persoon of 12,50 EUR per deeltijds inwonende persoon) dan komt men ook in aanmerking voor de sociale kruidenier.  
 
6 - Principiële beslissing om aan te sluiten bij een nog op te richten eerstelijnszone hulpverlening Oostende – Bredene 

7 - Lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Verlenging opnemingsperiode, verhoging leningsbedrag en vastleggen forward-rentevoeten 

8 - Huren van het pand gelegen Duinenstraat 108 te Bredene 

9 - Kennisneming van de notulen van de zittingen van de algemene vergadering SVK d.d. 15/06/2017 en 10/10/2017 en de raad van beheer SVK d.d. 14/09/2017. 

10 - Indexatie van de dagprijzen van het WZC Jacky Maes en het serviceflatcomplex Duinenzichterf per 01/01/2018 

11 - Uitrustingswerken sociale kruidenier 

12 - Schade aanrijding paal sociaal huis: aanvaarding schadevergoeding 

13 - Levering dieet-sondevoeding t.b.v. de residenten van het WZC Jacky Maes voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2018. Goedkeuring gunning  

14 - Aankoop softwaremodule met onderhoud "Beheer GPMI"  

15 - Verlenging onderhoudscontract kledijautomaat WZC Jacky Maes  

16 - Vaststelling van de koffieprijs voor 2018 in het kader van de bruikleenovereenkomst voor de koffietoestellen van Douwe Egberts 

17 - Huur op lange termijn (60 maand) van een koelwagen zonder aankoopoptie voor de dienst uitvoer maaltijden. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostprijsraming, gunningswijze en uit te nodigen leveranciers 

18 - Halftijdse betrekking als technisch assistent - coördinatie schoonmaak (D1-D3) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie) 

19 - Voltijdse betrekking als gegradueerd verpleegkundige - vlinderploeg (C3-C4) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit en aanwerving uit de wervingsreserve. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie) 

20 - Kennisgeving nieuwe coördinator ' de sociale springplank : gemeentelijk kinderforum  

21 - Vier voltijdse betrekkingen als zorgkundige - vlinderploeg (C1-C2) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit en aanwerving uit de wervingsreserve. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie)


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET